Przejdź do głównej treści

Warunki Usług Płatności

Rozwiń wszystko

Obowiązują od dnia 1 listopada 2023 r. dla sprzedawców, którzy zaakceptują niniejsze Warunki Usług Płatności podczas rejestracji nowego sprzedawcy lub w inny sposób w tym dniu lub po tej dacie. W przypadku wszystkich pozostałych sprzedawców: jeśli otrzymujesz Usługi Płatności od eBay Commerce Inc. lub eBay Commerce Canada Ltd., datą wejścia w życie w odniesieniu do tych Usług Płatności jest 15 listopada 2023 r., jeśli otrzymujesz Usługi Płatności od eBay Commerce Australia Pty Ltd., datą wejścia w życie w odniesieniu do tych Usług Płatności jest 30 listopada 2023 r., a jeśli otrzymujesz Usługi Płatności od eBay S.à r.l. lub eBay Commerce UK Ltd., datą wejścia w życie w odniesieniu do tych Usług Płatności jest 1 stycznia 2024 r.

Poprzednia wersja niniejszych Warunków Usług Płatności jest dostępna tutaj.

Informacje o prawie do odstąpienia od umowy dla konsumentów w UE/Wielkiej Brytanii

Instrukcja odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, w drodze powiadomienia. Termin ten rozpoczyna się z chwilą otrzymania niniejszego pouczenia na trwałym nośniku, ale nie wcześniej niż przed zawarciem umowy ani nie wcześniej niż przed wypełnieniem naszych obowiązków informacyjnych wynikających z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2002/65/WE i art. 52 dyrektywy (UE) 2015/2366 jak zaimplementowano do do prawa Twojego kraju. Terminowe wysłanie powiadomienia o odstąpieniu od umowy jest wystarczającym warunkiem dotrzymania terminu odstąpienia od umowy, jeżeli powiadomienie zostało dokonane na trwałym nośniku (np. list, fax, e-mail). Powiadomienie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:

eBay S.à r.l.
22-24 Boulevard Royal
L2449 Luxemburg

E-mail: paymentsinfoPL@ebay.pl

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, świadczenia otrzymane przez obie strony muszą zostać zwrócone. Jesteś zobowiązany do zapłaty za usługi świadczone do momentu odstąpienia od umowy, jeśli zostałeś poinformowany o tych konsekwencjach prawnych przed wyrażeniem woli zawarcia umowy i wyraźnie zgodziłeś się, że rozpoczniemy świadczenie usług przed upływem okresu odstąpienia. Jeżeli istnieje obowiązek zapłaty za usługę, może to oznaczać, że będziesz zobowiązany do wypełnienia swoich umownych zobowiązań płatniczych za okres do momentu odstąpienia od umowy. Twoje prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedterminowo, jeżeli umowa zostanie całkowicie zrealizowana przez obie strony na Twoje wyraźne żądanie, zanim skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności musi nastąpić w ciągu 30 dni. Termin rozpoczyna bieg dla Ciebie od momentu wysłania powiadomienia o odstąpieniu, a dla nas – od momentu jego otrzymania.

Koniec instrukcji odstąpienia od umowy.

Wprowadzenie

Niniejsze Warunki Usług Płatności („Warunki Usług Płatności”) określają warunki, na jakich określone poniżej Podmioty Płatnicze eBay oferują Ci Usługi Płatności (jak zdefiniowano poniżej w Części I, Punkt 1) w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z usług serwisu eBay. Twoje korzystanie z serwisu eBay będzie nadal regulowane przez obowiązującą Cię Umowę z użytkownikiem. Terminy pisane wielką literą, ale niezdefiniowane inaczej w niniejszych Warunkach Usług Płatności mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Umowie z użytkownikiem. Obowiązująca Umowa z użytkownikiem, powiązane zasady eBay lub inne umowy pomiędzy Tobą a nami (np. umowa rozliczeniowa) mogą zawierać postanowienia dotyczące korzystania przez Ciebie z serwisu eBay bez Usług Płatności (jak zdefiniowano poniżej), które mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami Usług Płatności. Przyjmujesz do wiadomości, że w odniesieniu do naszych Usług Płatności niniejsze Warunki Usług Płatności zastępują ewentualne i wszelkie takie sprzeczne postanowienia. Zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków Usług Płatności, kiedy uzyskujesz dostęp do oferowanych przez nas Usług Płatności lub z nich korzystasz.

Niniejsze Warunki Usług Płatności obowiązują w relacjach między Tobą a właściwymi Podmiotami Płatniczymi wymienionymi poniżej. Jeżeli prowadzisz sprzedaż międzynarodową, możesz uzyskiwać Usługi Płatności od jednego lub więcej Podmiotów Płatniczych eBay, zgodnie z Częścią I, Punkt 2 poniżej. Oprócz Ogólnych Warunków Usług Płatności (Część I niniejszych Warunków Usług Płatności) każdy Podmiot Płatniczy eBay stosuje Dodatkowe Warunki Usług Płatności (Części II, III, IV, V i VI niniejszych Warunków Usług Płatności), obowiązujące w odniesieniu do Usług Płatności świadczonych przez ten podmiot. eBay Inc. oraz spółki, nad którymi eBay Inc. sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę oraz spółki, które kontrolują lub są objęte wspólną kontrolą wspólnie z eBay Inc., określane są jako nasze „Podmioty Stowarzyszone”. Podmioty Płatnicze eBay są Podmiotami Stowarzyszonymi eBay Inc.

Podmiot Płatniczy eBay Dane kontaktowe

eBay Commerce Inc. („eCI”)
2065 Hamilton Avenue
San Jose, CA 95126, USA

Część II („Dodatkowe Warunki Usług Świadczonych przez eCI”) niniejszych Warunków Usług Płatności zawiera Zgodę na arbitraż, która, z ograniczonymi wyjątkami, wymaga, aby roszczenia, które masz wobec nas lub naszych agentów kierował do wiążącego i ostatecznego arbitrażu, chyba że zrezygnujesz ze Zgody na arbitraż (zob. Część II, Punkt 4 („Spory prawne”), lit. B („Zgoda na arbitraż”)). Jeżeli nie zrezygnujesz z tej zgody: (1) będziesz mógł zgłaszać roszczenia wobec nas lub naszych agentów wyłącznie na zasadach indywidualnych, a nie jako powód lub uczestnik w powództwie lub postępowaniu zbiorowym lub reprezentacyjnym, oraz (2) będziesz mógł wnioskować o orzeczenie (w tym o nakaz zapłaty, środki zabezpieczające i orzeczenie o prawach) wyłącznie na zasadach indywidualnych.

Angielski: https://www.ebay.com/help/home

Chiński: https://www.ebay.com.hk/help/home

eBay S.à r.l. („eBay Sarl”)
22-24, Boulevard Royal
L-2449 Luksemburg
Numer rejestracyjny RCS: B164557
Numer VAT: LU26188648

eBay Sarl jest podmiotem autoryzowanym w Luksemburgu jako instytucja płatnicza i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) z siedzibą pod adresem 283 route d’Arlon, 1150 Luksemburg (nr licencji 33/19). Dane rejestracyjne eBay Sarl można sprawdzić na stronie internetowej CSSF pod adresem http://www.cssf.lu/en/.

Niemcy: https://www.ebay.de/help/home

Francja: https://www.ebay.fr/help/home

Włochy: https://www.ebay.it/help/home

Hiszpania: https://www.ebay.es/help/home

Austria: https://www.ebay.at/help/home

Irlandia: https://www.ebay.ie/help/home

Szwajcaria: https://www.ebay.ch/help/home

Belgia (francuski): https://www.befr.ebay.be/help/home

Belgia (holenderski): https://www.benl.ebay.be/help/home

Holandia: https://www.ebay.nl/help/home

Polska: https://www.ebay.pl/help/home

eBay Commerce Canada Ltd. (“ECCA”)
44 Chipman Hill
Suite 1000
Saint John NB E2L 2A9, Kanada

Angielski: https://www.ebay.ca/help/home

Francuski: https://www.cafr.ebay.ca/help/home

eBay Commerce Australia Pty Ltd („ECA”)
Level 18
1 York Street
Sydney NSW 2000
Australia

ECA jest zarejestrowana jako podmiot świadczący usługi przekazu pieniężnego, który podlega nadzorowi Australian Transaction Reports and Analysis Centre („AUSTRAC”), PO Box K534 Haymarket NSW 1240. Dane rejestracyjne ECA można sprawdzić na stronie internetowej AUSTRAC pod adresem https://online.austrac.gov.au/ao/public/rsregister.seam.

https://www.ebay.com.au/help/home

eBay Commerce UK Ltd („ECUK”)

1 More London Place,
London, SE1, 2AF, Wielka Brytania

ECUK jest podmiotem zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii jako instytucja świadcząca usługi płatności, o numerze referencyjnym 925354, i podlegająca Financial Conduct Authority („FCA”). Dane rejestracyjne ECUK można sprawdzić na stronie internetowej FCA pod adresem https://register.fca.org.uk.

https://www.ebay.co.uk/help/home

I. OGÓLNE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI

Niniejsza Część I Warunków Usług Płatności ma zastosowanie do wszystkich Usług Płatności, jakie otrzymujesz od Podmiotów Płatniczych eBay (dalej w niniejszej Części łącznie jako „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany).

1. Płatności w serwisach eBay

Zgadzasz się na to, aby Podmioty Płatnicze eBay otrzymywały lub realizowały płatności w Twoim imieniu w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu eBay oraz zarządzały rozliczaniem tych płatności z Tobą (działania zwane dalej jako „Usługi Płatności”, „Payment Services” lub w inny podobny sposób).

Kupujący mogą płacić za Twoje przedmioty, korzystając z poniższych form płatności, których dostępność może się różnić:

 • niektóre karty kredytowe i debetowe (VISA, Mastercard, American Express i Discover),
 • PayPal,
 • Google Pay,
 • Apple Pay,
 • polecenie zapłaty,
 • formy płatności typu „zapłać później”, znane w pewnych obszarach jako płatności w ratach, lub „polecenie zapłaty po otrzymaniu faktury”, „płatność po otrzymaniu faktury” lub „kup teraz, zapłać później”.
 • kupony eBay, karty prezentowe itp. (jeżeli mają zastosowanie); lub
 • środki przechowywane na koncie przedpłaconym utworzonym dla Ciebie zgodnie z Warunkami korzystania z salda do wydania (obecnie dostępne tylko dla wybranych sprzedawców mieszkających lub prowadzących działalność na terenie Stanów Zjednoczonych).

Możemy zmieniać zakres udostępnianych form płatności według własnego uznania.

Umowa zakupu „przedmiotów” (mogą to być towary lub usługi) przez kupującego od Ciebie jako sprzedawcy jest zawierana bezpośrednio między Tobą jako sprzedawcą a kupującym.

Po transakcji z wykorzystaniem Usług Płatności otrzymasz powiadomienie potwierdzające taką transakcję płatniczą. Zainicjujemy rozliczenie wpływów otrzymanych na Twój Powiązany Rachunek Finansowy (jak zdefiniowano w Części I, Punkt 4 „Onboarding sprzedawcy”). Dostęp do statusu transakcji w ramach Usług Płatności, w tym rozliczeń i innych informacji o płatnościach, możesz uzyskać na karcie Płatności w Panelu Sprzedawcy, która będzie dla Ciebie dostępna po udanej aktywacji Usług Płatności. Jeśli płatność na Twoją rzecz zostanie dokonana w wyniku błędu lub jeśli otrzymasz środki, które nie przysługują Ci w chwili wypłaty, wówczas mamy prawo potrącić stosowne kwoty z Twojego konta.

2. Sprzedaż międzynarodowa

Z uwagi na fakt, że wiele Podmiotów Płatniczych eBay świadczy Usługi Płatności, możesz otrzymywać te usługi od więcej niż jednego Podmiotu Płatniczego eBay, zgodnie z następującymi zasadami:

 • Jeżeli otrzymujesz Usługi Płatności od Podmiotu Płatniczego eBay, podmiot ten jest odpowiedzialny za przetwarzanie transakcji i zarządzanie rozliczaniem środków powiązanych z Twoją sprzedażą.
 • Poszczególne Podmioty Płatnicze eBay są powołane do zarządzania płatnościami za sprzedaż w jednym lub więcej serwisach, zgodnie z poniższą tabelą („Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy”). Serwis, w którym wystawiasz przedmiot, określa Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy dla danej sprzedaży. Na przykład jeżeli sprzedajesz przedmiot na ebay.com.au, Odpowiedzialnym Podmiotem Płatniczym będzie ECA.
 • Twoim „Podmiotem Wypłacającym” jest Podmiot Płatniczy eBay powiązany z krajem Twojego zamieszkania lub siedzibą Twojej firmy. Twój Podmiot Wypłacający jest przypisany do Ciebie, tak jak wskazano w poniższej tabeli, chyba że wspólnie uzgodnimy inaczej. Wszystkie wypłaty na swój Powiązany Rachunek Finansowy będziesz otrzymywać od tego podmiotu, niezależnie od tego, gdzie wystawiasz swoje przedmioty.
 • Jeżeli sprzedasz przedmiot wystawiony w serwisie eBay, w przypadku którego Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy jest jednocześnie Twoim Podmiotem Wypłacającym, dany Podmiot Wypłacający przetworzy sprzedaż i rozliczy odpowiednie środki na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Na przykład jeżeli Twoim Podmiotem Wypłacającym jest ECCA, Twoje środki ze sprzedaży oczekujące na wypłatę na ebay.ca będą przetwarzane i rozliczane na Twój Powiązany Rachunek Finansowy przez ECCA.
 • Jeżeli sprzedasz przedmiot wystawiony w serwisie eBay, w przypadku którego Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy jest inny niż Twój Podmiot Wypłacający, Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy przetworzy sprzedaż i przekaże odpowiednie środki do Twojego Podmiotu Wypłacającego, który otrzyma te środki w Twoim imieniu, a następnie wypłaci je na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Na przykład jeżeli Twoim Podmiotem Wypłacającym jest eCI, a Ty mieszkasz w „Kraju Dodatkowym” (pojęcie rozumiane zgodnie z definicją w poniższej tabeli), Twoje środki ze sprzedaży na ebay.de oczekujące na wypłatę będą zarządzane przez eBay Sarl i przekazywane do eCI. Następnie eCI wypłaci środki na Twój Powiązany Rachunek Finansowy.

Zasady te przedstawiono w tabeli poniżej:

Podmiot Płatniczy eBay Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy dla sprzedaży przedmiotów wystawionych na: Podmiot Wypłacający dla sprzedawców zamieszkałych lub mających siedzibę w: Dodatkowe Warunki Usług Płatności
eCI ebay.com Stany Zjednoczone (wszelkie odniesienia w tym dokumencie do „Stanów Zjednoczonych” obejmują ich terytoria) i wszystkie pozostałe kraje (zwane łącznie „Krajami Dodatkowymi”), które nie zostały uwzględnione wśród krajów powiązanych z Podmiotem Płatniczym eBay poniżej. II. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ eBay Commerce Inc.
eBay Sarl Wszystkie serwisy eBay w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) (w tym ebay.de, ebay.ie, ebay.fr, ebay.it, ebay.es, ebay.at, ebay.nl, ebay.be, befr.ebay.be, benl.ebay.be, ebay.pl itp.) i ebay.ch Kraje EOG (bez Islandii) lub Szwajcaria III. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ eBay S.à r.l.
ECCA ebay.ca
cafr.ebay.ca
Kanada IV. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ eBay Commerce Canada Ltd.
ECA ebay.com.au Australia V. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ eBay Commerce Australia Pty Ltd.
ECUK ebay.co.uk Wielka Brytania, Jersey, Guernsey, Gibraltar (na potrzeby niniejszych Warunków Usług Płatności uznaje się, że odniesienia do „Wielkiej Brytanii” obejmują również Jersey, Guernsey lub Gibraltar)* VI. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ eBay Commerce UK Ltd.

Jeżeli mieszkasz poza krajem należącym do EOG (z wyjątkiem Islandii), Wielką Brytanią i Szwajcarią, wykonywanie wszelkich Usług Płatności świadczonych przez eBay Sarl i/lub ECUK jest uważane za zawieszone do chwili, aż przedmiot wystawiony przez Ciebie w serwisie eBay na terenie EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii zostanie sprzedany.

Waluta Wypłat

Twoja „Waluta Wypłat” jest walutą, którą będziemy wykorzystywać do rozliczania wpływów z Twoich transakcji na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Będziemy zasadniczo ustalać Walutę Wypłat dla Ciebie według następujących zasad, chyba że uzgodnimy inaczej:

 • Jeżeli jesteś sprzedawcą zamieszkałym lub mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Twoją Walutą Wypłat jest dolar amerykański.
 • Jeżeli jesteś sprzedawcą zamieszkałym lub mającym siedzibę w kraju należącym do EOG (poza Islandią), Twoją Walutą Wypłat będzie euro.
 • Jeżeli jesteś sprzedawcą zamieszkałym lub mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Liechtensteinie lub Australii, Twoja Waluta Wypłat będzie zależeć od kraju Twojego zamieszkania.
 • Jeżeli jesteś sprzedawcą zamieszkałym lub mającym siedzibę w Kanadzie, Twoją Walutą Wypłat będzie dolar kanadyjski lub – jeśli to zaproponujemy, a Ty tak wybierzesz – dolar amerykański.
 • Jeżeli jesteś sprzedawcą zamieszkałym lub mającym siedzibę w Kraju Dodatkowym, Twoją Walutą Wypłat będzie dolar amerykański lub inna waluta, którą możemy zaoferować i którą możesz wybrać w zależności od swojego kraju zamieszkania.

W przyszłości możemy, według naszego własnego uznania, umożliwić korzystanie z kolejnych Walut Wypłat. Jeżeli oferujemy taką opcję i zostało to uzgodnione między Tobą a kupującym, dany kupujący może zapłacić za przedmiot w innej walucie niż Waluta Wypłat. W takim przypadku wypłacana kwota zostanie przeliczona na Walutę Wypłat przed wypłaceniem Ci środków, z zastosowaniem kursu walutowego mającego zastosowanie do danej transakcji płatniczej oraz po potrąceniu opłaty za przeliczenie waluty wskazanej na naszej Stronie dotyczącej opłat, o której mowa poniżej w Punkcie 3 („Opłaty za płatności dla sprzedawców”). Podobnie, jeżeli korzystasz z usług serwisu eBay za pośrednictwem Podmiotów Stowarzyszonych, możesz ponosić opłaty, które są podawane w walucie innej niż Twoja Waluta Wypłat; w takim przypadku możemy przeliczać opłaty na Walutę Wypłat w ten sam sposób, jaki opisano w zdaniu powyżej.

Ponadto, jeżeli mieszkasz w Kraju Dodatkowym, instytucja finansowa, w której otworzyłeś Powiązany Rachunek Finansowy, może pobierać oddzielną opłatę za przewalutowanie środków z dolara amerykańskiego na Twoją walutę lokalną.

3. Opłaty za płatności dla sprzedawców

Opłaty i koszty, które naliczamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług Płatności są, o ile nie zakomunikowano Ci inaczej, podane na odpowiednich stronach dotyczących opłat, do których łącza są umieszczone w poniższych tabelach w oparciu o kraj Twojego zamieszkania lub prowadzenia działalności („Strona dotycząca opłat”). Na przykład, jeśli Twoim krajem zamieszkania jest Australia i nie masz Sklepu eBay, kliknięcie łącza „Australia” w kolumnie „Sprzedawcy bez Sklepu eBay w kraju” spowoduje otwarcie odpowiedniej strony z opłatami dotyczącymi Usług Płatności. Natomiast jeśli mieszkasz w Australii i prowadzisz Sklep eBay, powinieneś kliknąć łącze „Australia” w kolumnie „Sprzedawcy ze Sklepem eBay w kraju”. Takie opłaty i koszty mogą ulec zmianie, zgodnie z zapisami w odpowiedniej Umowie z użytkownikiem. Na przykład, jeśli obowiązuje Umowa z użytkownikiem w Australii, możemy od czasu do czasu zmieniać stawki opłat pobieranych od sprzedawców w sposób określony w Umowie z użytkownikiem w Australii.

Sprzedawcy bez Sklepów eBay w kraju Sprzedawcy ze Sklepem eBay w kraju
Australia Australia
Kanada (angielski); Kanada (francuski) Kanada (angielski); Kanada (francuski)
Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone

W pewnych okolicznościach możesz być uprawniony do uzyskania zwrotu zapłaconej opłaty, zgodnie z zasadami podanymi na stronie Zwroty opłat.

4. Onboarding sprzedawcy

Aby korzystać z naszych usług, musisz się zarejestrować i zaakceptować niniejsze Warunki Usług Płatności. Jeżeli mieszkasz w kraju należącym do EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, złożenie przez Ciebie wniosku online o rejestrację w Usługach Płatności stanowi ofertę zawarcia niniejszej umowy. Jeżeli Twój onboarding nie zostanie natychmiast potwierdzony, otrzymasz powiadomienie, że zostaniesz zatwierdzony do otrzymywania usług, gdy tylko zweryfikujemy Twoje dane.

W celu korzystania z Usług Płatności musisz:

 • Powiązać rachunek finansowy w celu otrzymywania rozliczeń wpływów z Usług Płatności na ten rachunek („Powiązany Rachunek Finansowy”). Jeżeli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii lub Australii, Twój Powiązany Rachunek Finansowy musi być rachunkiem bankowym założonym w Twoim kraju zamieszkania albo innym rodzajem rachunku lub instrumentu (takim jak karta debetowa), na który możemy zezwolić według naszego uznania. Jeżeli mieszkasz w kraju należącym do EOG (poza Islandią), jako Powiązany Rachunek Finansowy możesz podać rachunek bankowy w dowolnym kraju należącym do EOG (poza Islandią). Jeżeli mieszkasz w Szwajcarii lub Liechtensteinie, jako Powiązany Rachunek Finansowy musisz podać rachunek bankowy w Szwajcarii lub Liechtensteinie. Jeżeli mieszkasz w Kraju Dodatkowym, możemy wymagać, abyś otworzył Powiązany Rachunek Finansowy w konkretnej zewnętrznej instytucji finansowej, niebędącej bankiem, w celu otrzymywania wypłat. W zależności od Kraju Dodatkowego, w którym mieszkasz, możemy również zaoferować Ci możliwość korzystania z rachunku bankowego znajdującego się w Kraju Dodatkowym jako Powiązanego Rachunku Finansowego. Jeżeli nie będziemy mogli realizować poleceń zapłaty z Twojego Powiązanego Rachunku Finansowego w odniesieniu do Należnych Kwot (zgodnie z definicją zawartą w Punkcie 9), będziemy wymagać, abyś zarejestrował u nas inną formę płatności i możemy wstrzymać wypłaty na Twój powiązany Rachunek Finansowy, dopóki nie podasz nam takiej innej formy płatności.
 • W chwili obecnej możesz korzystać z naszych Usług Płatności jedynie w celu otrzymywania wypłat na Powiązany Rachunek Finansowy. Swój Powiązany Rachunek Finansowy możesz zmienić w każdej chwili, jeśli jest to przez nas dozwolone. Wypłaty będą realizowane na Powiązany Rachunek Finansowy w zależności od: (i) przejścia procesu weryfikacji Powiązanego Rachunku Finansowego i (ii) przejścia oceny w zakresie bezpieczeństwa i ryzyka oraz zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innymi zobowiązaniami prawnymi. Nasza ocena odbywa się zwykle do dwóch (2) dni po ukończeniu procesu weryfikacji. W przypadku wystąpienia problemów lub nieprawidłowości może to nastąpić później — postaramy się wówczas jak najszybciej przeprowadzić ocenę. Jeśli mieszkasz w Kraju Dodatkowym i oferujemy Ci opcję otrzymywania wypłat na więcej niż jeden Powiązany Rachunek Finansowy, będziemy przekazywać wypłaty na Powiązane Rachunki Finansowe zgodnie z Twoimi instrukcjami. Dodając Powiązany Rachunek Finansowy do swojego konta eBay, oświadczasz i zapewniasz, że jesteś prawowitym właścicielem lub użytkownikiem każdego Powiązanego Rachunku Finansowego, który powiążesz ze swoim kontem. W pewnych okolicznościach możemy zezwolić Ci na wysyłanie wypłat na Powiązany Rachunek Finansowy będący własnością lub kontrolowany przez Twojego przedstawiciela prawnego. Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie wypłat na Powiązany Rachunek Finansowy będący własnością lub kontrolowany przez przedstawiciela prawnego, oświadczasz i zapewniasz, że przedstawiciel prawny jest upoważniony do otrzymywania wypłat w Twoim imieniu, a także w pełni zwalniasz nas z wszelkiej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku wypłat dokonanych przez nas na rzecz przedstawiciela prawnego zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności.
 • Dostarczyć nam wszelkich informacji, których możemy wymagać dla celów takich jak: weryfikacja Twojej tożsamości, przestrzeganie obowiązków wynikających z właściwych praw i przepisów, dotyczących na przykład przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz filtrowania transakcji (ang. sanctions screening), umożliwienie nam zarządzania rozliczeniami wpływów z Twoich transakcji oraz ocena możliwości nadużyć i ryzyka. Jeżeli jesteś osobą fizyczną, informacje te mogą obejmować, w szczególności, Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, dane rachunku bankowego oraz jakiś rodzaj urzędowego dowodu tożsamości (np. kopię Twojego dowodu osobistego lub prawa jazdy). Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo, informacje te mogą obejmować, w szczególności, pełną nazwę Twojego przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu, rodzaj podmiotu, dane rachunku bankowego, numer identyfikacji podatkowej i numer biznesowy, a także dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych, dyrektorów, członków wyższego szczebla kierownictwa, upoważnionego przedstawiciela, przedstawiciela prawnego i/lub głównej osoby wyznaczonej do kontaktu, takie jak imiona i nazwiska, dane kontaktowe, obywatelstwo, stanowisko oraz urzędowy dowód tożsamości (np. numer ubezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych, ang. United States Social Security Number). Przyjmujesz do wiadomości, że jeżeli nie dostarczysz nam lub nie zaktualizujesz odpowiednio dokładnych danych kontaktowych i innych wymaganych danych, nie będziemy mogli rozliczać Twoich wpływów ani wydawać żadnych dokumentów podatkowych (takich jak formularz 1099-K wymagany przez organy podatkowe w Stanach Zjednoczonych, ang. United States Internal Revenue Service Form 1099-K).
 • Przekazać nam wszystkie informacje niezbędne do uwierzytelnienia Ciebie lub Twoich transakcji płatniczych, co może obejmować potwierdzenie Twojego numeru telefonu lub adresu e-mail. Przyjmujesz do wiadomości, że jeżeli nie dostarczysz nam tych informacji, możemy nie być w stanie przeprowadzić pewnych transakcji lub zrealizować pewnych żądań.
 • Terminowo utrzymywać prawidłowość przechowywanych przez nas informacji oraz wyrażać zgodę na okresową aktualizację tych informacji przez nas na podstawie informacji przekazanych przez Ciebie, Twój bank lub inne podmioty świadczące usługi płatnicze. Będziesz przekazywał nam wyłącznie informacje o płatnościach lub metodach rozliczeń, do wykorzystywania których jesteś upoważniony. Przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku aktualizacji informacji, takich jak kraj zamieszkania, konieczne może być powtórzenie niektórych lub wszystkich opisanych powyżej kroków onboardingu w celu dalszego korzystania z Usług Płatności.
 • Przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń i regulacji, zasad oraz warunków i regulaminów w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu eBay oraz nie możesz powodować naruszenia tych przepisów, zasad i warunków oraz regulaminów przez strony trzecie. Nie będziesz korzystać z Usług Płatności do przekazywania środków związanych z hazardem. Przyjmujesz do wiadomości, że niektóre strony trzecie (takie jak banki, wystawcy kart kredytowych i debetowych, organizacje kartowe oraz dostawcy usług płatniczych) mogą określać własne warunki i zasady dotyczące metod płatności lub rozliczeń, które kupujący lub Ty wybieracie w związku z płatnościami, które przetwarzamy, takie jak zasady i warunki dotyczące rozliczania środków, obciążenia zwrotnego (chargeback), przedmiotów zabronionych oraz kredytów w rachunku bieżącym. Nieprzestrzeganie zasad i warunków stron trzecich może skutkować naliczeniem opłat, opóźnieniami w otrzymaniu środków lub innymi działaniami podejmowanymi przez takie strony trzecie. Przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy kontroli nad takimi opłatami, opóźnieniami lub działaniami ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Upoważniasz nas oraz nasze Podmioty Stowarzyszone do sprawdzenia informacji, które nam podałeś, w tym poprzez weryfikację istnienia Twojego rachunku bankowego oraz uzyskanie raportów lub porównywanie uzyskanych informacji ze źródeł zewnętrznych. Takimi źródłami zewnętrznymi mogą być m.in. banki, agencje kredytowe, brokerzy danych i inni dostawcy usług. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia Twojego konta lub nałożenia ograniczeń na Twoje konto lub do cofnięcia dostępu do dowolnej usługi lub wszystkich naszych usługi w przypadku, gdy nie będziemy w stanie uzyskać lub zweryfikować którejkolwiek z tych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Ciebie wskutek niekompletności lub nieprawidłowości podanych przez Ciebie informacji.

5. Wysyłka

Po otrzymaniu powiadomienia, że kupujący zapłacił za przedmiot w ramach transakcji z wykorzystaniem Usług Płatności, musisz wysłać dany przedmiot lub dostarczyć go w inny sposób zgodnie z uzgodnioną metodą wysyłki.

6. Ograniczenia Usług Płatności

W przypadku niektórych ofert lub kategorii eBay może udostępnić kupującym opcję bezpośredniej zapłaty sprzedawcy za zakup bez korzystania z usług płatności oferowanych przez nas na podstawie niniejszych Warunków Usług Płatności. Może to być np. płatność gotówką przy odbiorze. Takie formy płatności są nazywane „Formami Płatności Offline”. Nie przetwarzamy płatności dokonywanych za pośrednictwem Form Płatności Offline. Formy Płatności Offline nie są objęte Gwarancją zwrotu pieniędzy eBay ani żadnym innym programem ochrony kupujących eBay. Ponadto nie udzielamy pomocy kupującym ani sprzedawcom w sporach dotyczących płatności (np. związanych z obciążeniami zwrotnymi), jeśli korzystają z Form Płatności Offline. Wystawione przez Ciebie oferty podlegają zasadom płatności eBay oraz wszelkim innym warunkom dotyczącym płatności, które mogą pojawić się w serwisie eBay, w tym warunkom dotyczącym dostępnych Ci form płatności i wypłat dla takich ofert.

7. Korzystanie z Usług Płatności

Zwroty i anulowania; zwroty pieniędzy

Jeżeli kupującemu od Ciebie przysługuje zwrot środków z tytułu zwrotu towaru lub anulowania transakcji objętej Usługami Płatności na podstawie umowy między Tobą a kupującym lub na podstawie zasad eBay dotyczących takiej transakcji, upoważniasz nas do wypłaty kupującemu stosownej kwoty zwrotu w Twoim imieniu.

Programy ochrony kupujących eBay

eBay oferuje programy ochrony kupujących w niektórych serwisach eBay w celu zagwarantowania, że kupujący otrzymają zamówione przedmioty lub zwrot pieniędzy. Takie programy są określane jako „Programy ochrony kupujących eBay”, a także znane w wielu jurysdykcjach jako „Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay” (eBay Money Back Guarantee, eMBG). Przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku udanego zgłoszenia przez kupującego roszczenia w ramach takiego programu w odniesieniu do transakcji objętej Usługami Płatności właściwa spółka eBay oferująca Program ochrony kupujących eBay („Dostawca Usług eMBG”) zwróci w Twoim imieniu stosowną kwotę kupującemu zgodnie z właściwą Umową z użytkownikiem oraz zasadami eMBG. Zgodnie z właściwą Umową z użytkownikiem oraz zasadami eMBG masz obowiązek zwrócić każdą tego rodzaju kwotę Dostawcy Usług eMBG.

Spory

Kupujący (lub właściciel instrumentu płatniczego) może zainicjować obciążenie zwrotne (chargeback) lub odwołanie polecenia zapłaty bądź zgłosić roszczenie w ramach ochrony kupujących PayPal albo w inny sposób zwrócić się do swojej instytucji finansowej o otwarcie sporu dla płatności (sytuacje zwane dalej wyłącznie w niniejszej Części I „Sporem”) w związku z transakcją objętą Usługami Płatności. O ostatecznym wyniku Sporu decyduje wówczas instytucja finansowa kupującego.

W takim przypadku będziemy rozpatrywać Spory w następujący sposób: po otwarciu Sporu powiadomimy Cię o nim i zapytamy, czy chcesz zaakceptować czy zakwestionować Spór. Akceptacja Sporu będzie oznaczać zgodę na cofnięcie płatności i zwrócenie stosownej kwoty kupującemu. Jeśli zakwestionujesz Spór, eBay prześle instytucji finansowej odpowiednie materiały dowodowe przedstawione przez Ciebie w związku ze Sporem. Zobowiązujesz się do terminowego dostarczania informacji pomocnych w procesie rozpatrywania Sporu oraz akceptujesz, że niedostarczenie wymaganych informacji w terminie wymaganym przez nas oraz wskazanym w zasadach organizacji kartowych i innych dostawców usług płatniczych może mieć negatywny wpływ na wynik dochodzenia w sprawie Sporu, aż do całkowitej utraty spornej kwoty. Jeśli zaakceptujesz Spór lub jeśli instytucja finansowa kupującego przyzna mu rację, zwrócimy stosowną kwotę kupującemu z użyciem jego oryginalnej formy płatności. Masz obowiązek zwrócić nam takie kwoty, chyba że obejmuje Cię program ochrony sprzedawców, w którym to przypadku nie ponosisz odpowiedzialności za kwoty zwracane kupującemu. Jeśli postanowisz zaakceptować Spór, możemy według własnego uznania zadecydować o zakwestionowaniu go bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez Ciebie.

Niektóre instytucje płatnicze oferują możliwość wszczęcia procesu arbitrażowego w celu zakwestionowania wyników konkretnego Sporu. Możemy poprosić Cię o zgodę na uczestnictwo w takim procesie arbitrażowym. Jeżeli wyrażasz zgodę na arbitraż w sprawie obciążenia zwrotnego, upoważniasz nas do reprezentowania Cię i obrony Twoich racji w całym procesie arbitrażowym. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej i opłaty arbitrażowe naliczone przez strony trzecie, wynikające z takiego postępowania arbitrażowego), na podstawie umowy z nami w każdym takim przypadku, oraz upoważniasz nas do zapłacenia tych kwot w Twoim imieniu w toku postępowania arbitrażowego.

Nie będziesz kwestionować rozstrzygnięcia żadnego Sporu, który badamy i/lub przedstawiamy, ani nie będziesz ponownie podejmować rozstrzygniętych Sporów. Jeśli jesteś konsumentem w UE, Wielkiej Brytanii lub Australii albo małą firmą zgodnie z definicją w Umowie z małą firmą (zgodnie z definicją w punkcie s23 Załącznika 2 – Australian Consumer Law do ustawy Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) („Australijska mała firma") w Australii, Twoje prawa do złożenia skargi lub podjęcia działań prawnych w sądzie pozostają nienaruszone.

Ochrona sprzedawców

Jeśli spełniasz wymogi kwalifikowalności oraz wszystkie mające zastosowanie do Ciebie zobowiązania wynikające z Programu ochrony sprzedawców, nie ponosisz odpowiedzialności za żadne kwoty, które mają zostać zwrócone kupującym na podstawie roszczeń zgłaszanych w ramach Programu ochrony kupujących, Sporów lub nieautoryzowanych transakcji dokonanych przy użyciu środków do wydania na eBay.

Grzywny, kary i straty

Nie możemy przetwarzać płatności w odniesieniu do przedmiotów zabronionych lub objętych ograniczeniami. Przed wstawieniem oferty sprzedaży przedmiotu musisz upewnić się, że jest on zgodny z zasadami eBay, obowiązującymi przepisami prawa oraz wszelkimi dodatkowymi ograniczeniami nałożonymi przez organizacje kartowe lub u zewnętrznych dostawców usług płatniczych, z których możemy korzystać.

Zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności i zwrócić nam koszty wszystkich cofnięć płatności, obciążeń zwrotnych, roszczeń, kosztów, strat, szkód, opłat, grzywien, kar i innych zobowiązań i wydatków poniesionych przez nas lub wniesionych przeciwko nam przez stronę trzecią, wynikających z: (a) naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Usług Płatności lub Umowy z użytkownikiem, w tym m.in. wszelkich naruszeń zasad eBay; (b) naruszenia przez Ciebie przepisów prawa lub praw osób trzecich; (c) wszelkich transakcji przetwarzanych przez nas na rzecz Ciebie w odniesieniu do przedmiotów lub usług wystawianych w serwisie eBay (w tym m.in. dotyczących dokładności opisu przedmiotu lub wszelkich roszczeń i sporów związanych z przedmiotami lub usługami, które oferujesz lub sprzedajesz).

Wstrzymania

Zastrzegamy sobie prawo do zarządzania ryzykiem związanym ze świadczeniem Usług Płatności poprzez wprowadzenie ograniczeń w zakresie dostępu do Twoich środków, gdy zostanie to uznane za konieczne, jak szczegółowo opisano poniżej.

Wyrażasz zgodę na to, żebyśmy przed wypłatą mogli wstrzymać Twoje środki lub zlecić takie wstrzymanie dostawcy usług płatniczych. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli otrzymasz środki na konto przedpłacone utworzone dla Ciebie zgodnie z Warunkami korzystania z salda do wydania lub na konto płatności, wstrzymanie może zostać także nałożone na takie środki. W przypadku nałożenia takiego wstrzymania na Twoje środki jego kwota i status będą wyświetlane na karcie Płatności w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay. Powiadomimy Cię o nim na stronie Mój eBay > Wiadomości i/lub pocztą e-mail oraz — w zależności od przyczyny — możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje, które pomogą w rozwiązaniu problemu. Możemy też zastosować wstrzymanie środków, jeśli będziemy mieli powody sądzić, że istnieje podwyższone ryzyko związane ze świadczeniem naszych Usług Płatności lub z konkretną transakcją związaną z Usługami Płatności, na przykład gdy nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości lub gdy kupujący zgłosi spór. Więcej informacji o rodzajach wstrzymań wraz z przykładami znajdziesz na naszej stronie pomocy dotyczącej wstrzymań. Przy ocenie ryzyka bierzemy pod uwagę istotne czynniki, takie jak historia sprzedaży, poziom obsługi, zwroty i anulowania, obciążenia zwrotne, ryzyko związane z kategorią, w której wystawiono ofertę, wartość transakcji, możliwość realizacji polecenia zapłaty z Twojego Powiązanego Rachunku Finansowego oraz zgłaszanie roszczeń w ramach Programu ochrony kupujących eBay. W razie konieczności możemy również anulować lub zawiesić rozliczenie Twoich wpływów w celu spełnienia wymogów prawnych w związku z zapobieganiem oszustwom, zarządzaniem ryzykiem lub zachowaniem zgodności z przepisami prawa, lub na zgodny z prawem wniosek naszych Podmiotów Stowarzyszonych, w celu umożliwienia im wypełnienia mających do nich zastosowanie zobowiązań prawnych (takich jak zgodność z obowiązkami podatkowymi wynikającymi z przepisów UE DAC7). Wstrzymania nałożone na Twoje środki zostaną zniesione po rozwiązaniu problemu.

O ile Podmiotem Wypłacającym nie jest eBay Sarl ani ECUK, możemy zatrzymać pewną kwotę, którą w uzasadniony sposób uznamy za niezbędną do pokrycia zwrotów pieniędzy lub innych płatności związanych ze zwrotami, Sporami lub innymi czynnościami dokonanymi po przeprowadzeniu transakcji, gdy Twoje konto eBay zostanie zamknięte. O ile przepisy prawa nie wymagają inaczej, dokonamy rozliczenia niewykorzystanych zatrzymanych kwot na Twój Powiązany Rachunek Finansowy w ciągu 180 dni od zamknięcia konta eBay.

Procedury blokad i rozliczeń Twojego banku mogą niekiedy spowodować opóźnienia w rozliczeniu środków na Twój Powiązany Rachunek Finansowy, a my nie mamy kontroli nad takimi opóźnieniami.

Rezerwy

W celu zarządzania ryzykiem lub zabezpieczenia Twoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności mamy prawo wymagać utrzymania rezerwy przychodów z transakcji. Oznacza to, że pewna część Twoich środków jest zarezerwowana jako niedostępna do wypłaty. Rezerwy mogą być kroczące i/lub minimalne.

 • Rezerwa krocząca to rezerwa zapewniana poprzez wstrzymanie określonego odsetka wpływów z Twoich transakcji każdego dnia przez określony okres, które są zwalniane na bieżąco po upływie zaplanowanego czasu. Możemy na przykład wymagać zapewnienia rezerwy kroczącej w wysokości 10% przez okres 60 dni. W związku z tym wymogiem wstrzymamy z wypłat 10% wpływów z Twoich transakcji uzyskanych 1. dnia, a zwolnimy je 61. dnia. Tak samo wstrzymamy 10% wpływów z Twoich transakcji uzyskanych 2. dnia i zwolnimy je 62. dnia — i tak dalej. Rezerwy kroczące to najpowszechniejszy rodzaj rezerw.
 • Rezerwa minimalna to wymóg utrzymania rezerwy wynoszącej określoną kwotę. Rezerwę minimalną można zapewnić poprzez przekazywanie określonego odsetka codziennych wpływów z Twoich transakcji na poczet rezerwy aż do momentu uzyskania wymaganej kwoty lub przez przekazanie całej kwoty na poczet rezerwy z oczekujących wypłat. Na przykład jeśli wymagamy zapewnienia rezerwy minimalnej w kwocie 500 EUR, możesz każdego dnia przekazywać 10% wpływów z Twoich transakcji na poczet rezerwy, aż kwota rezerwy wyniesie 500 EUR. Jeśli kwota Twoich oczekujących wypłat wynosi lub przekracza 500 EUR, możesz zapewnić rezerwę minimalną, dokonując jednorazowego przekazania pełnej kwoty rezerwy ze środków oczekujących na wypłatę.

Możemy zażądać utworzenia rezerwy, jeśli mamy powody sądzić, że istnieje zwiększone ryzyko niewypełnienia przez Ciebie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności. Przed zażądaniem utworzenia rezerwy bierzemy pod uwagę istotne czynniki ryzyka, w tym w zależności od sytuacji: (i) historię Twojego konta eBay, (ii) występowanie większego prawdopodobieństwa obciążenia zwrotnego lub zwrotu w przypadku kategorii, w której wystawiasz ofertę, (iii) występowanie zwiększonej liczby roszczeń lub sporów klientów na Twoim koncie eBay, (iv) historię kredytową dotyczącą Twojej firmy lub Ciebie (sprzedawcy-firmy mogą podlegać weryfikacji przeprowadzanej przez agencję kredytową), (v) prowadzenie sprzedaży produktów, zanim będą dostępne (zamówienia w przedsprzedaży) oraz (vi) stosowanie przez Ciebie wydłużonych czasów dostawy. W zależności od wyników i ryzyka związanego z korzystaniem przez Ciebie z Usług Płatności rezerwa może zostać podniesiona, obniżona lub zniesiona w dowolnym momencie. Kwota każdej rezerwy (oraz wszelkie późniejsze zmiany) zostanie ustalona na podstawie wartości ryzyka określonej dla konkretnego sprzedawcy (w tym wartości sprzedaży). Kwota i status każdej rezerwy będą wyświetlane na karcie Płatności w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay. Ponadto będziemy Cię informować o wszelkich wymaganych rezerwach.

Jeśli Twoim Podmiotem Wypłacającym jest ECA, wszelkie wymagane od Ciebie rezerwy podlegają ponadto Warunkom Rezerw Sprzedawcy. Akceptując niniejsze Warunki Usług Płatności, zgadzasz się na Warunki Rezerw Sprzedawcy w zakresie, w jakim dotyczą one Ciebie.

Nasza odpowiedzialność

Jeżeli podjęliśmy uzasadnione środki ostrożności i/lub działaliśmy zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi, nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane, nieprawidłowe, niewykonane lub opóźnione transakcje płatnicze, jeżeli takie problemy zostały spowodowane nietypowymi i nieprzewidywalnymi okolicznościami, na które nie mamy wpływu.

Podpis

W przypadkach, w których wymagane jest uzyskanie Twojego podpisu w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i/lub innych, możemy (o ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo) traktować akceptację przez Ciebie niniejszych Warunków Usług Płatności jako równoznaczną z przekazaniem nam przez Ciebie podpisu.

8. Bezpieczeństwo; zewnętrzni dostawcy; ochrona danych

Bezpieczeństwo

Przyjmujesz do wiadomości znaczenie środków bezpieczeństwa, które wprowadzamy w odniesieniu do Usług Płatności, i wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie wszystkich haseł, kodów lub innych danych logowania wykorzystywanych do uzyskania dostępu do konta eBay i powiązanych Usług Płatności, a także, z zastrzeżeniem zasad ochrony sprzedawców eBay, za wszelkie transakcje lub działania podejmowane przy użyciu konta eBay.

W przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionej transakcji płatniczych lub o opóźnionej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji, musisz niezwłocznie nas powiadomić, stosując metodę kontaktu wskazaną powyżej w Części „Wprowadzenie” niniejszych Warunków Usług Płatności. Jeżeli powiadomisz nas telefonicznie o takiej transakcji, możemy poprosić o pisemne potwierdzenie niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia. Takie powiadomienie jest bezpłatne.

Zewnętrzni dostawcy

Możemy korzystać z Podmiotów Stowarzyszonych lub zewnętrznych dostawców usług (takich jak firmy przetwarzające płatności i wypłacające kwoty rozliczenia, przeprowadzające oceny ryzyka lub kontrole zgodności z przepisami prawa, weryfikujące tożsamość lub zatwierdzające formy płatności lub rozliczeń) w różnych lokalizacjach, aby pomagali nam w świadczeniu Usług Płatności. Nasze Podmioty Stowarzyszone lub zewnętrzni dostawcy usług mogą dalej zlecać usługi innym Podmiotom Stowarzyszonym eBay lub zewnętrznym dostawcom usług. W tym kontekście możemy przekazywać Twoje dane takim Podmiotom Stowarzyszonym eBay lub zewnętrznym dostawcom usług, którym zlecane są usługi. Czasami możemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem Podmiotu Stowarzyszonego eBay, który zapewnia Ci Usługi eBay. Na przykład nasz Podmiot Stowarzyszony może powiadomić Cię o wstrzymaniu lub innych ograniczeniach nałożonych na Twoje konto. W odniesieniu do usług zlecanych na zewnątrz niniejszym wyraźnie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z usług takich Podmiotów Stowarzyszonych eBay lub zewnętrznych dostawców usług w celu wspierania nas w realizacji Usług Płatności oraz na zlecanie usług z nimi związanych (w tym prawo do podzlecania), a także przyjmujesz do wiadomości, że obowiązek zachowania tajemnicy nie istnieje w odniesieniu do związanego z tym przekazywania danych (np. danych kontaktowych, informacji o koncie, informacji związanych ze sprzedażą) takim Podmiotom Stowarzyszonym eBay i zewnętrznym dostawcom usług. Nasze Podmioty Stowarzyszone i zewnętrzni dostawcy usług podlegają prawnemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej, zgodnie z prawem obowiązującym Podmioty Stowarzyszone eBay lub zewnętrznych dostawców usług, albo będą zobowiązani umową do przestrzegania ścisłych zasad poufności. Dane klientów przekazane zgodnie z tymi celami będą dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób w ramach odpowiednich Podmiotów Stowarzyszonych eBay lub zewnętrznych dostawców usług, na zasadzie ograniczonego dostępu. Niezależnie od tego, czy korzystamy z usług Podmiotów Stowarzyszonych eBay, czy z zewnętrznych dostawców usług, odpowiedni Podmiot Płatniczy eBay pozostaje odpowiedzialny wobec Ciebie za świadczenie usług regulowanych niniejszymi Warunkami Usług Płatności.

Zgodnie z naszym Oświadczeniem o prywatności możemy również udostępniać informacje zebrane przez nas zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności naszym Podmiotom Stowarzyszonym, jeśli jest to konieczne, aby umożliwić Ci dalsze korzystanie z naszych Usług Płatności i Usług eBay. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, w tym szczegóły dotyczące celów przetwarzania i podstaw prawnych wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, możesz znaleźć w naszym Oświadczeniu o prywatności.

Ochrona danych

Świadczenie przez nas Usług Płatności wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych kupującego od Ciebie, w przypadku gdy nastąpi sprzedaż. W odniesieniu do takiego przetwarzania danych Ty, Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy oraz Podmiot Wypłacający działacie jako odrębni administratorzy danych w rozumieniu właściwych przepisów o ochronie danych osobowych (w tym m.in. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [RODO], kalifornijskiej ustawy o ochronie danych konsumentów [California Consumer Privacy Act] oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych, którym podlegasz). Zobowiązujesz się: przestrzegać swoich obowiązków administratora danych zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a także podejmować wszelką zasadną współpracę z nami oraz udzielać nam informacji i pomocy jakiej możemy potrzebować w celu spełnienia obowiązujących nas wymagań jako administratora danych.

9. Pobieranie opłat i innych należności od Ciebie

Upoważniasz nas do pobierania od Ciebie wszelkich kwot należnych od Ciebie nam lub naszym Podmiotom Stowarzyszonym (w szczególności Podmiotowi Stowarzyszonemu, który dostarcza Ci Usługi eBay) lub stronom trzecim, które, zgodnie z odrębnym Twoim upoważnieniem, świadczą usługi na Twoją rzecz w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług eBay (takich jak przewoźnicy), na mocy niniejszych Warunków Usług Płatności, Umowy z użytkownikiem, jakichkolwiek innych umów o świadczenie usług, zasad i porozumień lub wymogów prawa (zwanych dalej „Należnymi Kwotami”). Należne Kwoty obejmują zwykle:

 • opłaty;
 • kwoty opisane w sekcjach „Zwroty i anulowania; zwroty pieniędzy”, „Spory” i „Grzywny, kary i straty” w Punkcie 7 powyżej;
 • kwoty należności na rzecz Dostawcy Usług eMBG zgodnie z właściwymi zasadami eMBG;
 • podatki lub inne opłaty związane z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług lub usług naszych Podmiotów Stowarzyszonych, jeśli tak stanowią i wymagają przepisy prawa; oraz
 • kwoty nieprawidłowo rozliczone na Twoją rzecz wskutek błędu w przetwarzaniu płatności lub z innych powodów (zobacz Punkt 1 powyżej).

Dla jasności, Twoje upoważnienie pozwala nam na pobieranie kwot, które już jesteś winien nam, naszym Podmiotom Stowarzyszonym lub stronom trzecim, jak opisano powyżej. Niniejsze upoważnienie nie ustanawia żadnych nowych roszczeń o zapłatę wobec Ciebie. W niektórych przypadkach nasze Podmioty Stowarzyszone mogą dokonać cesji roszczenia o zapłatę Należnych Kwot płatnych przez Ciebie na naszą rzecz.

Pobranie Należnych Kwot może następować jednorazowo, sporadycznie lub regularnie, w następujący sposób:

 • Zatrzymanie takich kwot z bieżących lub przyszłych wypłat związanych z Twoimi transakcjami, które możesz mieć w związku z posiadanym przez Ciebie kontem eBay;
 • Pobranie z Twojego Powiązanego Rachunku Finansowego (oraz, w razie potrzeby, poprzez wyrażenie zgody na realizację polecenia zapłaty lub innego podobnego);
 • Pobranie z innego instrumentu płatniczego lub formy płatności, którą masz autoryzowaną lub zapisaną w naszym systemie lub u naszych Podmiotów Stowarzyszonych (np. aby zapłacić opłaty za sprzedaż, etykiety wysyłkowe lub rozstrzygnięcie sporu);
 • Pobranie z Twojego konta przedpłaconego, jeśli zostało dla Ciebie utworzone konto przedpłacone;
 • Pobranie z Twojego konta płatności, jeśli zostało dla Ciebie utworzone konto płatności (zob. Część III); oraz
 • Zatrudnienie do tego celu firm windykacyjnych lub zastosowanie innych metod windykacji, jeśli windykacja innymi sposobami okaże się bezskuteczna.

Upoważniasz nas do wyboru metody windykacji spośród wymienionych powyżej. Zasadniczo potrącamy Należne Kwoty z bieżących lub przyszłych wypłat, które przetwarzamy w Twoim imieniu. Jeśli zostało dla Ciebie utworzone konto przedpłacone lub konto płatności, pobierzemy Należne Kwoty ze środków przechowywanych na koncie przedpłaconym lub koncie płatności przed ich wypłatą. Jeśli Twoje środki oczekujące wypłatę lub środki przechowywane na koncie nie będą wystarczające, aby pokryć te kwoty, obciążymy Powiązany Rachunek Finansowy lub inną formę płatności, którą masz zapisaną na koncie. Jeśli masz zapisanych kilka instrumentów płatniczych, możesz wskazać konkretny instrument jako preferowaną formę płatności na potrzeby pobierania Należnych Kwot na Twoim koncie eBay.

Upoważniasz także Podmiot Stowarzyszony, z którym zawarłeś Umowę z użytkownikiem na świadczenie usług serwisu eBay, do obciążania Cię wszelkimi Należnymi Kwotami w naszym imieniu z wykorzystaniem dowolnej formy płatności, którą zarejestrowałeś u takiego Podmiotu Stowarzyszonego.

Jeżeli przekażesz nam zgodę na realizację poleceń zapłaty SEPA/BACS umożliwiającą pobieranie Należnych Kwot z Twojego rachunku bankowego, każde wymagane wcześniejsze powiadomienie będzie Ci przekazywane na co najmniej trzy dni przed obciążeniem Twojego rachunku bankowego. Na podstawie takiej zgody możemy pobierać Należne Kwoty z Twojego rachunku bankowego w dowolnym momencie, dopóki wyraźnie nie anulujesz udzielonej nam zgody na realizację poleceń zapłaty SEPA/BACS. O ile nie jesteś konsumentem w UE lub Wielkiej Brytanii, w zakresie, w jakim jest to możliwe na podstawie właściwych przepisów prawa, zrzekasz się wszelkich przysługujących Ci praw do otrzymania wcześniejszego powiadomienia o ewentualnym konkretnym wstępnie autoryzowanym obciążeniu.

Jeżeli nasza próba odzyskania Należnej Kwoty z instrumentu płatniczego, który możemy wykorzystać na podstawie Twojego upoważnienia, nie powiedzie się wskutek Twoich działań lub zaniechań, możemy obciążyć Cię za taką nieudaną próbę zgodnie z postanowieniami na Stronie dotyczącej opłat lub zgodnie z treścią Części IV i V poniżej.

10. Zmiany

Wszyscy sprzedawcy (oprócz konsumentów w Niemczech)

Możemy zmienić niniejsze Warunki Usług Płatności poprzez powiadomienie Cię o zmianach na piśmie (np. poprzez zamieszczenie znowelizowanej wersji niniejszych Warunków Usług Płatności w naszym serwisie, w tym w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay > Wiadomości). Przed przewidywaną datą wejścia w życie takiej zmiany, powiadomimy Cię z co najmniej czternastodniowym (14-dniowym) wyprzedzeniem, lub

 1. jeżeli Podmiotem Wypłacającym jest eBay Sarl lub ECUK – z wyprzedzeniem dwóch (2) miesięcy;
 2. jeżeli Podmiotem Wypłacającym jest ECA – z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni.

Jeśli jesteś konsumentem (tj. nie przedsiębiorcą) spoza Niemiec, którego Podmiotem Wypłacającym jest eBay Sarl lub ECUK, uważa się, że wyrażasz zgodę na te zmiany, o ile ich wyraźnie nie odrzucisz przed przewidywaną datą wejścia w życie. W przypadku wszystkich innych sprzedawców, dalsze korzystanie z Usług Płatności po dacie wejścia życie zmian będzie równoznaczne z Twoją akceptacją tych zmian.

Konsumenci w Niemczech

Jeśli jesteś konsumentem w Niemczech, możemy w każdej chwili zaproponować Ci zmiany w niniejszych Warunkach Usług Płatności. Poinformujemy Cię w formie tekstowej, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail i/lub Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay > Wiadomości, o wszelkich proponowanych zmianach co najmniej dwa (2) miesiące przed przewidywaną datą wejścia w życie takich zmian.

Proponowane przez nas zmiany zaczynają obowiązywać tylko pod warunkiem, że zaakceptujesz je w następujący sposób:

 • Jeśli proponowana zmiana jest zmianą istotną (zgodnie z definicją poniżej), poprosimy Cię o aktywną zgodę na taką zmianę.
 • Jeśli proponowana zmiana nie jest zmianą istotną, uznajemy, że wyrażasz na nią zgodę, o ile w wyraźny sposób nie przekażesz swojej odmowy poprzez powiadomienie nas w formie tekstowej (np. pocztą e-mail) przed przewidywaną datą wejścia w życie. W przypadku takich zmian otrzymasz od nas powiadomienie, w którym oprócz propozycji zmiany znajdą się informacje o prawie do odrzucenia, czasie na podjęcie decyzji i prawie do wypowiedzenia (zob. podpunkt poniżej).

„Istotna zmiana” to zmiana niniejszych Warunków Usług Płatności (zwłaszcza w zakresie warunków określających rodzaj i zakres usług objętych umową oraz okresu obowiązywania i rozwiązania umowy) na naszą korzyść, która znacząco zmieniłaby równowagę pomiędzy usługą a wynagrodzeniem na Twoją niekorzyść lub wymagałaby zawarcia całkowicie nowej umowy.

Zmiana wynikająca z wymogów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub nakazu sądowego nie stanowi istotnej zmiany.

Prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku zmian (wszyscy sprzedawcy)

Jeśli nie zgadzasz się na proponowane zmiany, możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki Usług Płatności zgodnie z Punktem 11 („Okres obowiązywania, wypowiedzenie umowy”) poniżej, bez żadnych dodatkowych kosztów, w dowolnym czasie przed datą ich wejścia w życie. W serwisie eBay zawsze publikujemy zaktualizowane Warunki Usług Płatności.

11. Okres obowiązywania, wypowiedzenie umowy

Niniejsze Warunki Usług Płatności wchodzą w życie na czas nieokreślony, chyba że zostaną wypowiedziane zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki Usług Płatności pisemnie z wyprzedzeniem czternastu (14) dni lub – jeżeli Twoim podmiotem wypłacającym jest eBay Sarl lub ECUK – z wyprzedzeniem dwóch (2) miesięcy, wysyłając wiadomość na zarejestrowany przez Ciebie adres e-mail. Możemy również wypowiedzieć niniejsze Warunki Usług Płatności z krótszym wyprzedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

 • gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub nakazu sądowego;
 • organ administracji państwowej wymaga od nas dokonania takiego wypowiedzenia w celu dopełnienia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu;
 • mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że prowadzisz zabronioną lub nielegalną działalność (w tym m.in. dokonujesz przestępstw finansowych, takich jak oszustwa, łapownictwo, korupcja, pranie pieniędzy lub naruszasz sankcje);
 • nie jesteśmy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości lub tożsamości Twojego przedsiębiorstwa, lub innych dotyczących Cię informacji; lub
 • w inny sposób naruszasz istotne zobowiązania umowne wynikające z niniejszych Warunków Usług Płatności lub w inny sposób poważnie bądź uporczywie naruszasz inne postanowienia niniejszych warunków.

Jeśli Twoim Podmiotem Wypłacającym jest eBay Sarl lub ECUK, możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki Usług Płatności i zamknąć konto płatności, bez względu na zdarzenia skutkujące wypowiedzeniem umowy wymienione powyżej, poprzez wysłanie z wyprzedzeniem jednego (1) miesiąca powiadomienia — najlepiej pocztą e-mail na adres paymentsinfoPL@ebay.pl (Sarl) lub paymentsinfouk@ebay.co.uk (ECUK) — albo kontaktując się z Obsługą klienta eBay za pomocą jednej z dostępnych form kontaktu (np. formularz Kontakt z nami, czat).

Jeżeli eBay Sarl lub ECUK nie jest Twoim Podmiotem Wypłacającym, możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki Usług Płatności, zamykając konto eBay. Jeżeli po takim wypowiedzeniu będziesz korzystał z Usług Płatności, zostanie to uznane za ponowne zaakceptowanie przez Ciebie niniejszych Warunków Usług Płatności.

Jeżeli wystosujesz wypowiedzenie do jednego Podmiotu Płatniczego eBay, takie wypowiedzenie będzie również traktowane jako wypowiedzenie skierowane do pozostałych Podmiotów Płatniczych eBay.

Korzystanie z Usług eBay jako sprzedawca wymaga ciągłego korzystania z Usług Płatności. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy utracisz możliwość korzystania z Usług eBay świadczonych przez nasze Podmioty Stowarzyszone. Nasze Podmioty Stowarzyszone, które świadczą Ci usługi serwisu eBay zgodnie z Umową z użytkownikiem, mogą rozwiązać Umowę z użytkownikiem zgodnie z jej postanowieniami dotyczącymi wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie wpływa na prawa lub zobowiązania którejkolwiek ze stron powstałe do momentu rozwiązania i/lub na żadne warunki, które (wprost lub w sposób dorozumiany) mają obowiązywać także po wypowiedzeniu umowy, w tym Twoje zobowiązanie do zapłaty należnych nam kwot związanych z Twoimi działaniami podjętymi przed rozwiązaniem Umowy i nasze prawo do pobrania od Ciebie takich kwot zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności. Jeżeli w chwili rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia istnieją transakcje płatnicze oczekujące na realizację, zostaną one przetworzone zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, chyba że jest to zabronione przepisami prawa. Od chwili skutecznego rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia stracisz możliwość sprzedawania przedmiotów w serwisie eBay.

12. Cesja

Według naszego własnego uznania możemy dokonać cesji naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności. W takim przypadku, powiadomimy Cię o tym.

II. DODATKOWE WARUNKI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECI

Oprócz powyższych Ogólnych Warunków Usług Płatności, poniższe postanowienia mają zastosowanie do Usług Płatności świadczonych przez eCI. W niniejszym rozdziale „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany odnoszą się do eCI.

W relacjach między Tobą i eCI, niniejsze Warunki Usług Płatności obejmują, poprzez niniejsze odwołanie, postanowienia Umowy z użytkownikiem, w zakresie mającym zastosowanie do niniejszej umowy. W razie sprzeczności między Umową z użytkownikiem a niniejszymi Warunkami Usług Płatności, nadrzędne znaczenie mają niniejsze Warunki Usług Płatności.

W dowolnym czasie możemy zmieniać, wycofywać, rozszerzać lub modyfikować parametry Usług Płatności.

Rozwiń Część II

1. Powołanie eCI jako agenta

eCI będzie otrzymywać płatności w Twoim imieniu jako Twój agent. Niniejszym wyznaczasz eCI na swojego agenta w ograniczonym zakresie do otrzymywania, przechowywania i rozliczania płatności z tytułu transakcji objętych Usługami Płatności.

Płatność otrzymana przez nas od kupującego, w Twoim imieniu, zaspokaja zobowiązanie kupującego wobec Ciebie w kwocie otrzymanej płatności, niezależnie od tego, czy faktycznie rozliczymy taką płatność dla Ciebie. W przypadku, gdy nie dokonamy takiej płatności na Twoją rzecz zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, będziesz miał prawo regresu wyłącznie wobec nas, a nie wobec kupującego, ponieważ taka płatność zostanie uznana za dokonaną przez kupującego po jej otrzymaniu przez nas. W zakresie dozwolonym przez zasady jakiejkolwiek strony trzeciej lub organu państwowego, którego jurysdykcji podlegamy, zgadzasz się na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje działania i zaniechania, oraz rozumiesz, że wyłączamy taką odpowiedzialność.

2. Przyjęcie i rozliczenie środków

Po transakcji z wykorzystaniem Usług Płatności otrzymasz powiadomienie potwierdzające taką transakcję płatniczą. W niektórych przypadkach Twoja transakcja może być odrzucona, zawieszona lub wstrzymana z różnych z powodów, w tym podejrzenia oszustwa, wysokiego ryzyka lub potencjalnego naruszenia przepisów, obowiązku przestrzegania sankcji gospodarczych i handlowych, zasad eBay lub eCI, lub zasad jednego z naszych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

Środki otrzymane przez nas w Twoim imieniu stanowią niezabezpieczone roszczenie o zapłatę wobec nas, ale nie stanowią depozytów; kwoty te nie kwalifikują się również do ubezpieczenia przejściowego FDIC. eCI może łączyć Twoje środki ze środkami innych klientów eCI na połączonych rachunkach powierniczych i inwestować środki zgodnie ze stanowymi przepisami dotyczącymi przekazów pieniężnych. Nie masz żadnych udziałów własnościowych w tych inwestycjach, a wszelkie odsetki uzyskane z tych inwestycji zostaną zatrzymane przez nas. W zakresie, w jakim możesz mieć jakąkolwiek rzeczywistą własność odsetek lub wpływów z tych inwestycji, Twoja akceptacja niniejszych warunków stanowi cesję wszelkich praw, tytułów lub udziałów na naszą rzecz.

Jeśli jesteśmy Twoim Podmiotem Wypłacającym, będziemy inicjować rozliczanie otrzymanych wpływów na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Możemy, według naszego własnego uznania, oferować Ci opcję otrzymywania wpływów na Twoje konto przedpłacone, które utworzyliśmy dla Ciebie. Wpływy z tytułu transakcji, inne niż te, które są wstrzymywane zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, oraz z zastrzeżeniem szacowanych czasów rozliczenia określonych w następnym zdaniu, będą agregowane w partii do regularnego rozliczenia z Tobą (np. jedno dzienne rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia), o ile nie zażądasz i nie uzgodnisz z nami innego trybu. Przewidujemy, że wpływy z transakcji objętych Usługami Płatności będą zasadniczo rozliczane na Twoim Powiązanym Rachunku Finansowym w ciągu około dwóch do siedmiu dni roboczych po transakcji dokonanej przez kupującego, chociaż faktyczne terminy rozliczeń mogą się różnić dla poszczególnych transakcji, w zależności od takich okoliczności jak czas przetwarzania transakcji przez Twój bank. Niezależnie od powyższego, gdy tylko aktywujesz Usługi Płatności, możemy początkowo określić dla Ciebie inny harmonogram wypłat (nie rzadziej niż co miesiąc) i poinformujemy Cię o obowiązującym harmonogramie wypłat na stronie Mój eBay lub w Panelu Sprzedawcy.

W razie potrzeby możemy odstąpić od tej procedury ze względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami prawa lub z powodów operacyjnych. Jeżeli nie będziemy w stanie rozliczyć wpływów objętych Usługami Płatności, wówczas w zależności od powodów, dla których nie możemy rozliczyć tych wpływów, możemy zwrócić środki kupującemu (np. jeżeli nie możemy przetworzyć Twoich informacji ze względów technicznych lub jeżeli naruszasz niniejsze Warunki Usług Płatności itp.) lub w inny sposób przetworzyć te środki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa – w tym przepisami o porzuconym mieniu, przewidującymi na przykład przejęcie środków przez organ administracji państwowej po upływie określonego czasu – lub zgodnie z naszymi zasadami.

3. Upoważnienie do pobierania Należnych Kwot

Niniejszym upoważniasz eCI do pobrania Należnej Kwoty z Twojego Powiązanego Rachunku Finansowego lub do jej potrącenia z wykorzystaniem innej formy płatności, którą u nas zarejestrowałeś, w tym Twojego konta przedpłaconego (jeśli zostało dla Ciebie utworzone). Twoje upoważnienie zachowuje pełną moc i skuteczność do zaistnienia wcześniejszego z następujących zdarzeń: otrzymania przez nas od Ciebie pisemnej informacji odwołującej takie upoważnienie lub zamknięcia bądź wypowiedzenia Twojego konta eBay.

W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym nieodwołalnie sprzedajesz, cedujesz, przyznajesz, przenosisz i przekazujesz na rzecz eBay i jego Podmiotów Stowarzyszonych, w zależności od sytuacji, wszystkie swoje prawa, tytuły oraz udziały we wszelkich należnych Ci wierzytelnościach, płatnościach pieniężnych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w celu zaspokojenia ewentualnych i wszystkich Twoich zobowiązań wobec eBay lub jej właściwych Podmiotów Stowarzyszonych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług Płatności i serwisu eBay w celu sprzedaży towarów lub usług swoim kupującym.

4. Spory prawne

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU. DOTYCZY ON TWOICH PRAW I BĘDZIE MIAŁ ISTOTNY WPŁYW NA SPOSÓB ROZSTRZYGANIA ROSZCZEŃ, KTÓRE TY I ECI MOŻECIE MIEĆ WOBEC SIEBIE NAWZAJEM.

Ty oraz eCI zgadzacie się, że wszelkie roszczenia lub spory na gruncie prawnym lub zasad słuszności, które wynikają lub mogą wyniknąć między Tobą a eCI (lub powiązanymi stronami trzecimi), odnoszące się w jakikolwiek sposób do tej lub poprzednich wersji niniejszych Warunków Usług Płatności lub z nich wynikające, do Twojego korzystania z Usług Płatności lub uzyskiwania do nich dostępu, lub do działań eCI lub jego agentów, będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym punkcie zatytułowanym „Spory prawne”.

A. Prawo właściwe

Zgadzasz się, że z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezgodne z prawem federalnym lub przez nie wyłączone, niniejsze Warunki Usług Płatności oraz ewentualne roszczenia lub spory, które wynikają lub mogą wyniknąć między Tobą a eCI, będą regulowane prawem stanu Utah, bez względu na normy kolizyjne – chyba że wskazano inaczej w niniejszych Warunkach Usług Płatności.

B. Zgoda na arbitraż

Ty i eCI zgadzacie się, żeby ewentualne i wszystkie spory lub roszczenia, które wynikają lub mogą wyniknąć między Tobą a eCI (lub powiązanymi stronami trzecimi), odnoszące się w jakikolwiek sposób lub wynikające z tej lub poprzednich wersji niniejszych Warunków Usług Płatności, korzystania przez Ciebie z Usług Płatności lub uzyskiwania do nich dostępu, działań eCI lub jej agentów, lub jakichkolwiek produktów lub usług sprzedawanych, oferowanych lub kupowanych za pośrednictwem serwisu, były rozstrzygane wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie. W niniejszym punkcie „Spory prawne” określenie „powiązane strony trzecie” obejmuje odpowiednie podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, spółki matki, poprzedników prawnych, następców prawnych, cesjonariuszy, a także Twoich oraz eCI pracowników i agentów. Alternatywnie, możesz dochodzić swoich roszczeń w sądzie rozpatrującym drobne roszczenia, jeżeli Twoje roszczenia kwalifikują się do takiego trybu oraz dopóki sprawa pozostaje w kompetencji takiego sądu, a postępowanie toczy się wyłącznie indywidualnie (nie jako powództwo zbiorowe lub reprezentacyjne). Wykonanie i interpretacje niniejszej Zgody na arbitraż reguluje Federalna Ustawa o Arbitrażu (Federal Arbitration Act).

 1. Zakaz powództw zbiorowych i reprezentacyjnych oraz orzeczenia grupowego

  TY I ECI UZGADNIACIE, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNIEŚĆ ROSZCZENIE PRZECIW DRUGIEJ STRONIE WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD LUB UCZESTNIK W EWENTUALNYM POWÓDZTWIE ZBIOROWYM LUB REPREZENTACYJNYM, LUB W POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM LUB Z POWÓDZTWA OSKARŻYCIELA PRYWATNEGO. O ILE OBIE STRONY NIE UZGODNIĄ INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ ANI ŁĄCZYĆ ROSZCZEŃ WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY LUB STRONY ANI NIE MOŻE W INNY SPOSÓB PROWADZIĆ ŻADNEJ FORMY POSTĘPOWANIA SKONSOLIDOWANEGO, REPREZENTACYJNEGO, ZBIOROWEGO ANI Z UDZIAŁEM OSKARŻYCIELA PRYWATNEGO. PONADTO ARBITER MOŻE WYDAĆ ORZECZENIE (W TYM NAKAZU, NAKAZU ZAPŁATY LUB ORZECZENIA O PRAWACH) WYŁĄCZNIE NA RZECZ STRONY WYSTĘPUJĄCEJ INDYWIDUALNIE O TAKIE ORZECZENIE ORAZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZAPEWNIENIA WYDANIA ORZECZENIA WYMUSZONEGO PRZEZ ROSZCZENIA DANEJ STRONY. WYDANE ORZECZENIE NIE MOŻE WPŁYWAĆ NA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. Jeżeli sąd uzna, że właściwe prawo wyklucza wykonanie któregokolwiek z ograniczeń przewidzianych w niniejszym punkcie co do konkretnego roszczenia lub konkretnego wniosku o środek zabezpieczający (np. wniosku o nakaz), wówczas dane roszczenie lub dany wniosek o środek zabezpieczający (i tylko to roszczenie lub środek zabezpieczający) muszą zostać wyłączone z arbitrażu i mogą zostać wniesione do sądu, z zastrzeżeniem przysługującego Tobie i eCI prawa do odwołania się od decyzji sądu. Wszystkie pozostałe roszczenia będą podlegać arbitrażowi.

 2. Postępowanie arbitrażowe

  Arbitraż ma charakter mniej oficjalny niż postępowanie sądowe. Arbitraż jest prowadzony przez neutralnego arbitra, a nie przez sędziego lub ławę przysięgłych, a ocena rozstrzygnięcia arbitrażowego przez sąd jest bardzo ograniczona. Arbiter może jednak przyznać takie samo odszkodowanie i zadośćuczynienie w indywidualnej sprawie jak sąd w stosunku do pojedynczej osoby lub strony. Arbiter powinien stosować niniejsze Warunki Usług Płatności na takiej samej zasadzie, jak zrobiłby to sąd. Arbiter może decydować we wszystkich kwestiach – z wyjątkiem tych, które odnoszą się do podlegania arbitrażowi, zakresu lub egzekwowalności niniejszej Zgody na arbitraż lub interpretacji Punktu 1 Zgody na arbitraż („Zakaz postępowania zbiorowego i reprezentacyjnego oraz orzeczenia grupowego”), gdyż decyzje w tych kwestiach podejmuje właściwy sąd.

  Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) według jego zasad i procedur, w tym Zasad Arbitrażu Konsumenckiego AAA (ang. AAA Consumer Arbitration Rules) i Zasad Arbitrażu Komercyjnego AAA (ang. AAA Commercial Arbitration Rules), w zależności od sytuacji, z zastrzeżeniem zmian określonych w niniejszej Zgodzie na arbitraż. Zasady AAA są dostępne na stronie www.adr.org. W przypadku gdyby AAA nie mogło zarządzać arbitrażem, strony lub sąd wybiorą innego administratora arbitrażu.

  Strona, która zamierza wystąpić o arbitraż, musi najpierw przesłać drugiej stronie, listem poleconym, ważne Powiadomienie o Sporze („Powiadomienie”), które można pobrać pod tym łączem: http://p.ebaystatic.com/aw/help/legal/Notice_of_Dispute.pdf. Powiadomienie do eCI musi zostać wysłane na adres: eBay Inc., Attn: Litigation Department, Re: Notice of Dispute, 583 W. eBay Way, Draper, UT 84020. Wszelkie takie Powiadomienia adresowane do eBay i otrzymane przez eBay będą uznawane za otrzymane także przez eCI, jeżeli dane Powiadomienie dotyczy usług oferowanych przez eCI. eCI będzie przesyłać Powiadomienia do Ciebie na adres fizyczny, który mamy zapisany na Twoim koncie eBay; Twoim obowiązkiem jest aktualizacja tego adresu. Powiadomienie jest ważne pod warunkiem jego podpisania przez Ciebie oraz umieszczenia wszystkich informacji na formularzu Powiadomienia, w tym opisu charakteru i podstawy roszczeń dochodzonych przez strony, oczekiwanego orzeczenia, a także adresu e-mail i numeru telefonu powiązanego z Twoim kontem.

  Jeżeli strony nie będą mogły rozstrzygnąć roszczeń opisanych w ważnym Powiadomieniu w ciągu 30 dni od otrzymania Powiadomienia przez eCI, Ty lub eCI możecie wszcząć postępowanie arbitrażowe. Formularz wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego jest dostępny na stronie AAA pod adresem www.adr.org. Oprócz złożenia wniosku na tym formularzu do AAA, zgodnie z zasadami i procedurami AAA, strona inicjująca postępowanie arbitrażowe musi przesłać kopię wypełnionego formularza stronie przeciwnej. Kopię do eCI można przesłać na następujący adres: eBay Commerce Inc. c/o CT Corporation System, 1108 E South Union Ave., Midvale, UT 84047. Jeżeli eCI postanowi wszcząć postępowanie arbitrażowe przeciwko Tobie, wyśle kopię wypełnionego formularza na Twój fizyczny adres, który mamy zapisany na Twoim koncie eBay. Żadna oferta ugody złożona przez Ciebie lub eCI nie będzie ujawniana arbitrowi.

  Jeżeli żadne z ujawnionych roszczeń lub roszczeń wzajemnych nie przekracza 25 000 USD, spór będzie rozstrzygany wyłącznie na podstawie dokumentów, z zastrzeżeniem prawa arbitra do domagania się przesłuchania osoby, jeżeli wymagają tego okoliczności. W przypadku prowadzenia przesłuchania Ty i/lub eCI możecie uczestniczyć w nim telefonicznie, chyba że arbiter wymaga innego trybu.

  Arbiter będzie decydować merytorycznie w sprawie wszystkich roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym uznanymi zasadami słuszności, oraz będzie honorował wszystkie roszczenia oraz przywileje uznane przez prawo. Arbiter nie będzie związany orzeczeniami w poprzednich postępowaniach arbitrażowych z udziałem innych użytkowników, ale jest związany orzeczeniami w poprzednich postępowaniach arbitrażowych z udziałem tego samego użytkownika eCI w zakresie wymaganym właściwymi przepisami prawa. Orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące oraz może zostać poddane ocenie sądu dysponującego odpowiednia właściwością.

 3. Koszty arbitrażu

  Wnoszenie wszystkich opłat z tytułu złożenia dokumentów, administracji oraz wynagrodzenia arbitra jest regulowane zasadami AAA, chyba że w niniejszej Zgodzie na arbitraż wskazano inaczej. Jeżeli zastosowałeś się do procedur Powiadomienia o Sporze określonych w Punkcie 2 niniejszej Zgody na arbitraż („Procedury Arbitrażowe”), a wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 USD, wówczas eCI, na Twój wniosek, pokryje wszystkie opłaty administracyjne i wynagrodzenie arbitra związane z danym postępowaniem arbitrażowym. Wszelkie wnioski o pokrycie opłat przez eCI należy kierować pocztą do AAA wraz z Wnioskiem o arbitraż, a eCI zorganizuje uregulowanie opłat administracyjnych i wynagrodzenia arbitra bezpośrednio z AAA. W przypadku gdy arbiter uzna roszczenia zgłoszone przez Ciebie do arbitrażu za oczywiście bezzasadne, zobowiązujesz się zwrócić eCI wszystkie opłaty związane z arbitrażem wniesione przez eCI w Twoim imieniu, które w innym przypadku miałbyś obowiązek pokryć zgodnie z zasadami AAA. eCI będzie pokrywać opłaty z tytułu złożenia dokumentów, administracji i wynagrodzenia arbitrów w takim stopniu, w jakim arbiter uzna za konieczne, aby koszty dostępu do arbitrażu nie były nieopłacalne.

 4. Klauzula salwatoryjna

  Z wyjątkiem postanowień Punktu 1 niniejszej Zgody na arbitraż („Zakaz postępowania zbiorowego i reprezentacyjnego oraz orzeczenia grupowego”), jeżeli arbiter lub sąd uznają, że którakolwiek część niniejszej Zgody na arbitraż jest nieważna lub nieegzekwowalna, pozostałe części niniejszej Zgody na arbitraż nadal obowiązują.

 5. Procedura wycofania zgody

  JEŻELI JESTEŚ NOWYM UŻYTKOWNIKIEM NASZYCH USŁUG PŁATNOŚCI, MOŻESZ ODRZUCIĆ NINIEJSZĄ ZGODĘ NA ARBITRAŻ („WYCOFANIE ZGODY”), WYSYŁAJĄC DO NAS STOSOWNE PISEMNE POWIADOMIENIE („POWIADOMIENIE O WYCOFANIU ZGODY”). POWIADOMIENIE O WYCOFANIU ZGODY MUSI BYĆ WYSŁANE POCZTĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 DNI OD DATY PIERWSZEGO ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW USŁUG PŁATNOŚCI. POWIADOMIENIE O WYCOFANIU ZGODY MUSI BYĆ WYSŁANE NA ADRES: EBAY INC., ATTN: LITIGATION DEPARTMENT, RE: OPT-OUT NOTICE, 583 WEST EBAY WAY, DRAPER, UT 84020. KAŻDE TAKIE POWIADOMIENIE O WYCOFANIU ZGODY ZAADRESOWANE DO EBAY I ODEBRANE PRZEZ EBAY BĘDZIE RÓWNIEŻ UWAŻANE ZA OTRZYMANE PRZEZ ECI, JEŻELI TAKIE POWIADOMIENIE DOTYCZY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECI.

  Dla Twojej wygody, dostarczamy formularz Powiadomienia o wycofaniu zgody. W celu wycofania swojej Zgody na arbitraż musisz wypełnić ten formularz i przesłać go do nas. W formularzu Powiadomienia o wycofaniu zgody należy zamieścić wymagane informacje, w tym imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku, miejscowość, stan i kod pocztowy) oraz nazwy użytkowników i adresy e-mail powiązane z kontami eBay, których dotyczy wycofanie zgody. Powiadomienie o wycofaniu zgody musi być podpisane, pod rygorem nieważności. Niniejsza procedura jest jedynym sposobem wycofania Zgody na arbitraż. W przypadku wycofania Zgody na arbitraż wszystkie pozostałe części niniejszych Warunków Usług Płatności oraz postanowień punktu „Spory prawne” nadal mają do Ciebie zastosowanie. Wycofanie Zgody na arbitraż nie ma wpływu na żadne wcześniejsze, poprzednie, inne ani przyszłe umowy dotyczące arbitrażu, które możesz z nami zawrzeć.

 6. Przyszłe zmiany zgody na arbitraż

  Niezależnie od postanowień Umowy z użytkownikiem lub niniejszych Warunków Usług Płatności o treści przeciwnej obie strony zgadzają się, że jeżeli w przyszłości wprowadzimy jakiekolwiek zmiany do niniejszej Zgody na arbitraż (inne niż zmiana podanych w nich adresów do powiadomień lub łącz do stron internetowych), zmiany te nie będą miały zastosowania do roszczenia zgłoszonego w postępowaniu prawnym przeciwko eCI przed datą wejścia w życie danej zmiany. Zmiana ma zastosowanie do wszystkich innych sporów lub roszczeń regulowanych niniejszą Zgodą na arbitraż, które wynikają lub mogą wyniknąć pomiędzy Tobą a eCI. Będziemy powiadamiać Cię o zmianach niniejszej Zgody na arbitraż poprzez publikację zmienionych warunków w serwisie www.eBay.com na co najmniej 30 dni przed datą wejścia tych zmian w życie oraz poprzez przesłanie powiadomienia na stronie Mój eBay > Wiadomości i/lub e-mailem. Jeżeli nie wyrazisz zgody na zmienione warunki, możesz zamknąć swoje konto w ciągu 30-dniowego okresu i nie będziesz związany zmienionymi warunkami.

C. Właściwość miejscowa sądów dla sporów prawnych

O ile strony nie uzgodnią inaczej, w przypadku stwierdzenia, że powyższa Zgoda na arbitraż nie ma zastosowania do Ciebie lub do konkretnego roszczenia lub sporu, zarówno w wyniku Twojej decyzji o wycofaniu Zgody na arbitraż jak i w wyniku decyzji arbitra lub postanowienia sądu, zgadzasz się, że wszelkie roszczenia lub spory, które powstały lub mogą powstać pomiędzy Tobą a eCI, muszą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd stanowy lub federalny zlokalizowany w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah. Ty oraz eCI zgadzacie się na poddanie się jurysdykcji sądów zlokalizowanych w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah w zakresie rozstrzygania wszystkich takich roszczeń lub sporów.

III. DODATKOWE WARUNKI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ EBAY SARL

Oprócz powyższych Ogólnych Warunków Usług Płatności, poniższe postanowienia mają zastosowanie do Usług Płatności świadczonych przez eBay Sarl. W niniejszym rozdziale „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany odnoszą się do eBay Sarl.

W relacjach między Tobą i eBay Sarl niniejsze Warunki Usług Płatności obejmują, poprzez niniejsze odwołanie, postanowienia Umowy z użytkownikiem, w zakresie mającym zastosowanie do niniejszej umowy. W razie sprzeczności między Umową z użytkownikiem a niniejszymi Warunkami Usług Płatności, nadrzędne znaczenie mają niniejsze Warunki Usług Płatności.

1. Usługa płatności; wyłączanie form płatności

Upoważniasz eBay Sarl do nabywania i rozliczania płatności otrzymywanych w Twoim imieniu. Gdy sprzedajesz przedmiot na eBay, zostaniesz uznany za odbiorcę płatności, przy czym eBay Sarl działa jako Twój dostawca usług płatniczych. W przypadku zwrotu pieniędzy, obciążenia zwrotnego lub podobnego scenariusza bądź jeśli korzystasz ze swoich środków do płacenia, możesz być uznany również za płatnika, przy czym eBay Sarl działa wówczas również jako Twój dostawca usług płatniczych. Jeżeli eBay Sarl jest Twoim Podmiotem Wypłacającym, eBay Sarl otworzy dla Ciebie konto płatności i będzie je prowadzić.

Przyjęcie instrumentu płatniczego kupującego (np. karty Visa), po zatwierdzeniu płatności, zaspokaja zobowiązanie płatnicze kupującego wobec Ciebie, niezależnie od tego, czy faktycznie dokonamy rozliczenia takiej płatności na Twoją rzecz. W przypadku gdy nie dokonamy takiej płatności na Twoją rzecz zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, będziesz miał prawo regresu wyłącznie wobec nas, a nie wobec kupującego. W zakresie dozwolonym przez zasady jakiejkolwiek strony trzeciej lub organu państwowego, którego jurysdykcji podlegamy, zgadzasz się na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje działania i zaniechania, oraz rozumiesz, że wyłączamy taką odpowiedzialność.

Możemy wyłączyć określone formy płatności dostępne dla kupujących we wszystkich lub w niektórych Twoich ofertach sprzedaży, jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że takie formy płatności stosowane na potrzeby Twoich transakcji mogą wiązać się dla nas ze zwiększonym ryzykiem prawnym, finansowym lub innym ryzykiem. Jeśli na przykład korzystasz z nowego konta eBay i oferujesz przedmiot o wysokiej cenie, możemy wyłączyć formy płatności polegające na płatności z opóźnieniem względem transakcji (np. polecenie zapłaty lub płatność po otrzymaniu faktury). Podczas oceny ryzyka uwzględniamy czynniki takie jak historia sprzedaży, status usługi, historia konta eBay, ryzyko związane z poszczególnymi kategoriami przedmiotów, wartość transakcji oraz liczba i wartość spraw w ramach Ochrony kupujących eBay. Gdy ryzyko minie, ponownie aktywujemy wyłączone formy płatności w Twoich ofertach sprzedaży.

2. Realizacja transakcji płatniczych

Jeżeli Ty, jako odbiorca płatności lub płatnik, korzystasz z Usług Płatności, transakcje płatnicze są realizowane zgodnie z zasadami i procedurami dotyczącymi schematów płatniczych lub zgodnie z innymi ustaleniami.

Wymagane informacje

Twój płatnik (np. kupujący przedmiot, który sprzedajesz na eBay) musi zapewnić przekazanie nam danych potrzebnych do zrealizowania transakcji płatniczej. Jeżeli nie posiadamy wystarczających danych do realizacji takiej transakcji, zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia się do dostawcy usług płatniczych Twojego płatnika o wymagane informacje.

Do zrealizowania transakcji płatniczej wymagamy następujących informacji:

 • Twoje imię i nazwisko (nazwa),
 • Twoja nazwa użytkownika eBay,
 • imię i nazwisko (nazwa) kupującego (w stosownych przypadkach),
 • nazwa użytkownika eBay kupującego oraz wszelkie inne dane dotyczące kupującego, których dostawca usług płatniczych kupującego lub my możemy wymagać (w stosownych przypadkach),
 • waluta transakcji płatniczej (jeżeli jest to możliwe, w formie skrótowej),
 • kwota transakcji płatniczej, oraz
 • dane beneficjenta płatności.

Możemy również wymagać określonych informacji, takich jak jednorazowy kod autoryzacyjny wysyłany na Twój zweryfikowany numer telefonu lub adres e-mail, w celu uwierzytelnienia transakcji płatniczej (lub umożliwienia Ci dostępu do określonych informacji związanych z Usługami Płatności na eBay).

Możemy w uzasadnionym zakresie automatycznie wykorzystywać informacje przechowywane w naszych systemach. Jeżeli wymagane informacje przekazane przez Ciebie lub Twojego płatnika nie są w pełni dostępne lub są niedokładne, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody, opóźnienia ani inne skutki niewykonania lub wadliwego wykonania danej transakcji płatniczej.

Przyjmowanie zleceń płatniczych

Zlecenie płatnicze będzie uznane za otrzymane przez nas, jeżeli:

 • zostało złożone za pomocą karty płatniczej, zgodnie z zasadami systemów kartowych; lub
 • zostało otrzymane przez nasze dostępne kanały komunikacji elektronicznej, w dniu roboczym, w którym zostało faktycznie przez nas otrzymane.

W przypadku nieotrzymania zlecenia w danym dniu roboczym uznaje się, że zostało ono otrzymane następnego dnia roboczego. „Dni robocze” w Części III niniejszych Warunków Usług Płatności oznaczają dni, w których banki w Luksemburgu są czynne w zakresie prowadzenia zwykłej działalności.

Nie możesz odwołać zlecenia płatniczego po jego otrzymaniu przez nas. Jeżeli jednak uzgodniliśmy, że zlecenie płatnicze zostanie zrealizowane z określoną przyszłą datą, zlecenie takie można odwołać najpóźniej w dniu roboczym przypadającym przed tą przyszłą datą.

Odmowa realizacji zleceń płatniczych

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia płatniczego w przypadku, gdy:

 • informacje w zleceniu płatniczym zawierają błędy faktyczne i/lub są niekompletne;
 • nie wywiązałeś się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności lub innej umowy zawartej pomiędzy Tobą a nami;
 • istnieją wątpliwości co do ważności zlecenia lub tożsamości lub upoważnienia osoby składającej zlecenie płatnicze; lub
 • wykonanie zlecenia płatniczego doprowadziłoby do naruszenia obowiązujących zasad lub przepisów ustawowych lub wykonawczych.

Za taką odmowę możemy pobierać uzasadnioną opłatę.

Przyjmujesz do wiadomości, że przy realizacji transakcji płatniczej możemy być zmuszeni do ujawnienia informacji wymienionych powyżej oraz adresu Twojej siedziby dostawcy usług płatniczych drugiej strony, a w stosownych przypadkach także pośrednikom zaangażowanym w realizację transakcji płatniczej. Wyraźnie akceptujesz i zlecasz nam ujawnienie takich danych.

Jeżeli jesteś płatnikiem, realizacja transakcji może zależeć od tego, czy otrzymamy od Ciebie odpowiednią kwotę przed realizacją transakcji.

3. Rozliczanie środków

Jeśli jesteśmy Twoim Podmiotem Wypłacającym, będziemy inicjować rozliczanie otrzymanych wpływów na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Płatności będą inicjowane automatycznie zgodnie z wybranym przez Ciebie harmonogramem lub na żądanie na podstawie otrzymanych od Ciebie instrukcji dotyczących określonej płatności. Jeżeli jednak konto płatności nie zostało skonfigurowane w taki sposób, aby uwzględniać regularne rozliczenia, możemy okresowo pobierać dostępne środki z Twojego konta płatności i przesyłać je na Powiązany Rachunek Finansowy.

Wpływy z Twoich transakcji, inne niż te, które są wstrzymywane zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, będą agregowane w partii do rozliczenia z Tobą zgodnie z uzgodnionym z Tobą harmonogramem wypłat. Na przykład, jeśli wybierzesz opcję wypłat co tydzień, raz w tygodniu zostanie automatycznie zainicjowane jedno rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia. Jeśli wybierzesz opcję wypłat na żądanie, zostanie automatycznie zainicjowane jedno rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia. Możesz zdecydować, że tylko część dostępnych środków z transakcji zostanie wypłacona na Powiązany Rachunek Finansowy, a pozostała kwota pozostanie na Twoim koncie płatności. Przewidujemy, że wpływy z transakcji będą dostępne na Twoim koncie płatności i gotowe do wypłaty w ciągu około jednego do dwóch dni roboczych po złożeniu zamówienia przez kupującego, chociaż faktyczna dostępność może się różnić dla poszczególnych transakcji w zależności od formy płatności wykorzystanej przez kupującego oraz terminu otrzymania przez nas danej transakcji płatniczej. W razie potrzeby możemy odstąpić od uzgodnionej procedury rozliczania ze względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami prawa lub zarządzaniem ryzykiem. Saldo na Twoim koncie płatności nie jest depozytem. Nie otrzymasz odsetek ani żadnych innych zysków z pieniędzy przechowywanych na Twoim koncie płatności.

Jeżeli nie będziemy w stanie rozliczyć Twoich wpływów, to w zależności od powodu, dla którego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, możemy zwrócić środki kupującemu (np. w przypadku, gdy nie będziemy mogli przetworzyć Twoich informacji z przyczyn technicznych itp.) lub postąpić z tymi środkami w inny sposób, zgodnie z właściwymi przepisami.

Będziemy Ci bezpłatnie dostarczać miesięczne zestawienia Twoich transakcji – dostęp do nich możesz uzyskać w Panelu Sprzedawcy.

4. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze

Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie straty związane z nieautoryzowaną transakcją płatniczą, jeżeli działałeś z zamiarem oszustwa w odniesieniu do takiej transakcji lub jeżeli nie wypełniłeś co najmniej jednego obowiązku wynikającego z niniejszej umowy (np. w zakresie zabezpieczenia swoich danych uwierzytelniających lub powiadomienia nas bez zbędnej zwłoki) w sposób zamierzony lub z rażącym niedbalstwem.

5. Nasza odpowiedzialność

Zwrócimy Ci całą kwotę oraz odpowiadamy za straty bezpośrednio oraz racjonalnie przewidywalnie poniesione wskutek nieprawidłowo zrealizowanej lub niezrealizowanej transakcji płatniczej, pod warunkiem, że poinformowałeś nas o takiej transakcji bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiedzy o danym incydencie, a w każdym razie nie później niż w ciągu trzynastu (13) miesięcy od zrealizowania transakcji, chyba że nie udostępniliśmy Ci informacji o danej transakcji.

Odpowiadamy za szkody poniesione w wyniku umyślnego przewinienia lub rażącego zaniedbania. W przypadku niewielkiego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za (a) szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu; lub (b) przewidywalne, typowe szkody wynikające z naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wykluczona.

Jeśli jesteś firmą korzystającą z Usług Płatności, nieprzewidywalne szkody zgodnie z powyższym obejmują (ale nie ograniczają się do nich) utratę wartości firmy lub reputacji, bezpośrednią lub pośrednią utratę zysków, utratę danych, utratę możliwości prowadzenia działalności oraz inne straty niematerialne. Wyrażasz również wyraźną zgodę na to, że jako firma nie możesz korzystać z praw i systemów odpowiedzialności wynikających z przepisów prawnych dotyczących usług płatności (art. 79(1), 81(3), art. 86, 88–90, 93 i 101 obowiązującej w Luksemburgu ustawy z dnia 10 listopada 2009 r. o usługach płatniczych) w przypadku niewykonania lub wadliwego wykonania Usług Płatności na podstawie niniejszej umowy, co oznacza, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za straty lub szkody, które mogły zostać przez Ciebie poniesione na podstawie tych przepisów.

6. Etykiety wysyłkowe

Jeśli kupujący nabędą na własny koszt etykietę wysyłkową w serwisie eBay, możemy automatycznie odliczyć koszt etykiety od kwoty zwrotu pieniędzy, którą kupujący otrzymuje od Ciebie. Jeśli tak się stanie, zgadzasz się (jako dłużnik kupującego z tytułu zwrotu pieniędzy) na bycie przekazanym przewoźnikowi jako dłużnik z tytułu kosztów etykiety i upoważniasz nas do wykorzystania odpowiedniej części kwoty zwrotu pieniędzy do zapłacenia przewoźnikowi w Twoim imieniu. W takim przypadku nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów wysyłki.

7. Klarna

W niektórych europejskich serwisach eBay nabywcy mogą wybrać formę płatności Klarna jako sposób zapłaty ceny zakupu za przedmioty, które im sprzedajesz. Niniejszym zgadzasz się na ogólne warunki dotyczące form płatności Klarna („Warunki Dotyczące Form Płatności Klarna”) i zobowiązujesz się ich przestrzegać. Warunki te stanowią integralną część niniejszych Warunków Usług Płatności. Zgodnie z poniższymi postanowieniami jesteś zobowiązany do sprzedaży i cesji swoich roszczeń o zapłatę ceny zakupu w stosunku do kupujących, którzy wybierają Formę Płatności Klarna, na rzecz firmy eBay Sarl, która następnie sprzeda i sceduje te roszczenia na Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja („Klarna”) w oparciu o łańcuch cesji za pośrednictwem naszego nabywcy, np. Adyen N.V. („Nabywca”). Kupujący, którzy korzystają z Formy Płatności Klarna, będą dokonywać płatności na rzecz firmy Klarna, która będzie przekazywać płatności na rzecz eBay Sarl za pośrednictwem Nabywcy, tak aby firma eBay Sarl mogła przetwarzać i rozliczać takie płatności zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności.

Warunki Dotyczące Form Płatności Klarna

7.1. Przedmiot i zakres umowy

7.1.1. Niniejsze Warunki Dotyczące Form Płatności Klarna obowiązują jako dodatkowe do warunków uzgodnionych pomiędzy Tobą a eBay Sarl w niniejszych Warunkach Usług Płatności, a w razie sprzeczności mają nadrzędne znaczenie w stosunku do innych warunków uzgodnionych w niniejszych Warunkach Usług Płatności.

7.1.2. Klarna jest instytucją płatniczą objętą stałym nadzorem i licencjonowaną przez szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (Finansinspektionen). Klarna oferuje formy płatności możliwe do zintegrowania z serwisem eBay. Formy płatności oferowane przez Klarna („Formy Płatności Klarna”) obejmują płatność na podstawie faktury i płatność w ratach. Kupujący Twoje przedmioty w serwisie eBay mogą korzystać z aktualnie dostępnych Form Płatności Klarna oferowanych przez eBay w celu rozliczania roszczeń o zapłatę ceny zakupu.

7.1.3. Jeżeli dany kupujący wybierze jedną z Form Płatności Klarna w związku z Umową sprzedaży w serwisie eBay („Umowa Sprzedaży”), eBay Sarl nabędzie Twoje roszczenia o zapłatę ceny zakupu wobec kupujących, w tym wszystkie prawa uboczne, a następnie sprzeda i sceduje je na Nabywcę. Następnie Nabywca sprzedaje i ceduje zakupione roszczenia na rzecz firmy Klarna, która przejmuje ryzyko zwłoki w zapłacie zgodnie poniższymi postanowieniami. Takie uzgodnienie jest dalej określane jako „Faktoring Łańcuchowy”.

7.1.4. Klarna i Nabywca nie będą stroną ani nie mają żadnych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności ani innych uzgodnień między Tobą a eBay Sarl, eBay, kupującym ani żadną stroną trzecią.

7.2. Integracja Warunków Płatności Klarna i Oświadczenia Klarna o Prywatności

W razie płatności na podstawie faktury musisz uzgodnić z każdym kupującym Warunki płatności Klarna na podstawie faktury („Warunki Klarna Dotyczące Płatności w Późniejszym Terminie”) w odniesieniu do korzystania z Form Płatności Klarna przez kupującego, zgodnie z treścią dostępną online na stronie https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/27220/de_de/invoice?fee=0. Niniejszym wyrażasz zgodę i akceptujesz fakt, że Warunki Klarna Dotyczące Płatności w Późniejszym Terminie staną się integralną częścią każdej Umowy Sprzedaży w przypadku, gdy kupujący korzysta z Formy Płatności Klarna na podstawie faktury. Musisz również udostępnić Oświadczenie Klarna o Prywatności („Oświadczenie Klarna o Prywatności”) każdemu kupującemu korzystającemu z Formy Płatności Klarna. Niniejszym wyrażasz zgodę na wdrożenie przez Klarna Warunków Klarna Dotyczących Płatności w Późniejszym Terminie i Oświadczenia Klarna o Prywatności do procedury zapłaty z wykorzystaniem Form Płatności Klarna oraz zlecasz Klarna przekazanie kupującemu w Twoim imieniu Warunków Klarna Dotyczących Płatności w Późniejszym Terminie i Oświadczenie Klarna o Prywatności.

7.3. Zakup i cesja Wierzytelności Sprzedawcy

7.3.1. Wyrażasz zgodę, aby każda Twoja wierzytelność wobec danego kupującego w związku z Umową Sprzedaży, dla której kupujący wybrał jedną z Form Płatności Klarna i która jest denominowana w EUR (łącznie „Wierzytelności Sprzedawcy”, a każda z nich jako „Wierzytelność Sprzedawcy”), była automatycznie oferowana eBay Sarl do zakupu po zawarciu każdej Umowy Sprzedaży. eBay Sarl albo zaakceptuje Twoją ofertę poprzez kontynuację procesu płatności, albo ją odrzuci. Taka oferta i akceptacja spowoduje zawarcie między Tobą a eBay Sarl umowy zakupu („Jednorazowa Umowa Zakupu”) dotyczącej danej Wierzytelności Sprzedawcy, która jest nabywana („Zakupiona Wierzytelność”) zgodnie z niniejszymi Warunkami Dotyczącymi Form Płatności Klarna.

7.3.2. Niniejszym, zawierając Jednorazową Umowę Zakupu, dokonujesz cesji wszystkich swoich obecnych i przyszłych Wierzytelności Sprzedawcy, w tym praw uboczne (takich jak prawa do wszelkich zabezpieczeń, roszczenia z tytułu ubezpieczenia transportu i niedoborów, prawa do wycofania lub odstąpienia od zakupu lub inne roszczenia wobec stron trzecich w odniesieniu do danej Wierzytelności Sprzedawcy), na eBay Sarl, a eBay Sarl niniejszym przyjmuje tę cesję.

7.3.3. Po zawarciu Jednorazowej Umowy Zakupu Ty i eBay Sarl ponawiacie cesję odpowiedniej wierzytelności wskazanej przez identyfikator transakcji w ofercie zakupu, przy czym oferta zakupu stanowi ofertę cesji odpowiedniej wierzytelności z Ciebie na eBay Sarl, a przyjęcie oferty zakupu stanowi przyjęcie tej oferty przez eBay Sarl.

7.3.4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ważności cesji Wierzytelności Sprzedawcy oraz gdy wymaga to dalszych oświadczeń lub działań z Twojej strony, złożysz takie oświadczenie lub wykonasz takie działanie na żądanie eBay Sarl.

7.3.5. Nieodwołalnie upoważniasz eBay Sarl, z prawem do dalszego upoważniania, do powiadomienia danego kupującego o cesji Wierzytelności Sprzedawcy oraz do wykonania niezbywalnych praw, takich jak prawa wynikające z umowy, w związku z Wierzytelnościami Sprzedawcy we własnym imieniu.

7.4. Ryzyko windykacji / windykacja

7.4.1. Z wyjątkiem przypadku Wadliwej Wierzytelności w rozumieniu pkt 7.6.1 eBay Sarl ponosi ryzyko, że Zakupione Wierzytelności nie będą mogły zostać wyegzekwowane od danego kupującego w części lub w całości, w szczególności z powodu niewypłacalności kupującego. eBay Sarl zapłaci cenę zakupu (pomniejszoną o uzgodnione opłaty i koszty eBay Sarl) za daną Zakupioną Wierzytelność niezależnie od tego, czy zechce ją egzekwować.

7.4.2. Za windykację i egzekwowanie Zakupionych Wierzytelności odpowiada eBay Sarl. eBay Sarl ponosi ewentualne i wszelkie koszty w tym zakresie.

7.4.3. eBay Sarl przeniesie ryzyko ekonomiczne zobowiązań opisanych w pkt 7.4.1 i 7.4.2 na Nabywcę, a następnie na firmę Klarna, zgodnie z założeniami Faktoringu Łańcuchowego opisanymi w pkt 7.1.3.

7.5. Oświadczenia i gwarancje

7.5.1. Za każdym razem po zawarciu Jednorazowej Umowy Zakupu dotyczącej Zakupionej Wierzytelności oświadczasz i gwarantujesz eBay Sarl, że:

 1. Zakupiona Wierzytelność jest ważna, prawidłowo scedowana na eBay Sarl i egzekwowalna wobec kupującego;
 2. masz wolny od obciążeń tytuł prawny do Zakupionej Wierzytelności oraz możesz ją swobodnie cedować i przenosić, a Zakupiona Wierzytelność nie została jeszcze scedowana ani przeniesiona na osoby trzecie; oraz
 3. wyślesz, dostarczysz lub zapewnisz odpowiednie przedmioty właściwemu kupującemu w całości, na czas i zgodnie z Umową Sprzedaży z danym kupującym, aby ten kupujący nie mógł wykonać żadnego prawa ani roszczenia w zakresie zatrzymania, potrącenia, świadczenia uzupełniającego, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania.

7.5.2. Wszystkie te oświadczenia i gwarancje wobec eBay Sarl w odniesieniu do Jednorazowej Umowy Zakupu zostaną udzielone przez eBay Sarl na rzecz Nabywcy (oraz przez Nabywcę na rzecz firmy Klarna) — sukcesywnie, w trybie wynikającym z założeń Faktoringu Łańcuchowego.

7.6. Cesja Zakupionych Wierzytelności z powrotem na Ciebie / spory

7.6.1. Jeżeli odpowiednia Zakupiona Wierzytelność spełnia jedno z następujących kryteriów („Wadliwa Wierzytelność”):

 1. kupujący odstąpi od Umowy Sprzedaży na podstawie oferowanego przez Ciebie obowiązkowego prawa odstąpienia od zakupu lub dobrowolnego prawa zwrotu;
 2. w przypadku roszczenia w ramach eMBG lub sporu dla płatności, na przykład w przypadku sprzeciwu kupującego wobec Zakupionej Wierzytelności, jeżeli na wniosek eBay Sarl nie przedstawisz ważnego potwierdzenia wysyłki lub dostawy bądź innego należytego wykonania umowy eBay Sarl zgodnie z Programem ochrony sprzedawców;
 3. naruszysz oświadczenie i gwarancję w rozumieniu pkt 7.5.1 w odniesieniu do Zakupionej Wierzytelności;

lub w jakimkolwiek przypadku, gdy dokonujesz zwrotu pieniędzy na rzecz kupującego z tytułu dowolnej Zakupionej Wierzytelności („Wierzytelność Podlegająca Zwrotowi Środków”), w następstwie czego Nabywca postanowi skorzystać ze swojego prawa zwrotnej cesji Wadliwej/Podlegającej Zwrotowi Środków Wierzytelności na eBay Sarl, eBay Sarl ma prawo scedować taką Wadliwą/Podlegającą Zwrotowi Środków Wierzytelność z powrotem na Ciebie.

7.6.2. eBay Sarl niniejszym dokonuje cesji (przekazania) wszystkich obecnych i przyszłych Wadliwych/Zwracanych Wierzytelności, z zastrzeżeniem warunku zawieszającego określonego w pkt 7.6.3 poniżej, a Ty niniejszym przyjmujesz cesję (przekazanie) wszystkich bieżących i przyszłych Wadliwych/Zwracanych Wierzytelności.

7.6.3. Powyższa cesja odpowiedniej Wadliwej/Zwracanej Wierzytelności powyżej podlega warunkowi zawieszającemu, którym jest powiadomienie Cię przez eBay Sarl o zwrotnej cesji („Powiadomienie o Zwrotnej Cesji”).

7.6.4. Jesteś zobowiązany do zwrotu ceny zakupu, którą otrzymałeś od eBay Sarl za Wadliwą/Podlegającą Zwrotowi Środków Wierzytelność, bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu od eBay Sarl odpowiedniego Powiadomienia o Zwrotnej Cesji. eBay Sarl ma prawo potrącić to roszczenie, które masz obowiązek spłacić wobec eBay Sarl, poprzez pomniejszenie przyszłych wypłat należnych Tobie od eBay Sarl.

7.7. Obowiązki informacyjne i wsparcie / postanowienia ogólne

7.7.1. Zobowiązujesz się niezwłocznie informować eBay Sarl w przypadku powzięcia wiedzy o (i) naruszeniu oświadczenia i gwarancji w rozumieniu pkt 7.5.1 w odniesieniu do jakiejkolwiek Zakupionej Wierzytelności lub (ii) innym zdarzeniu, które może istotnie utrudnić lub narazić na ryzyko dochodzenie spłaty Zakupionej Wierzytelności lub które mogłoby istotnie wpłynąć na Twoją wypłacalność lub, z zastrzeżeniem powzięcia przez Ciebie wiadomości o tym, prawdopodobieństwo spłaty Zakupionej Wierzytelności przez kupującego.

7.7.2. W przypadku otrzymania od kupującego bezpośrednich płatności z tytułu Zakupionej Wierzytelności masz obowiązek odrzucić otrzymaną płatność, zwrócić pieniądze kupującemu i powiadomić płatnika, że zapłaty należy dokonać na rzecz Klarna. Masz obowiązek powiadamiać eBay Sarl o wszelkich odrzuconych płatnościach z tytułu Zakupionych Wierzytelności.

7.7.3. Na wniosek eBay Sarl masz obowiązek niezwłocznie przekazać eBay Sarl, Nabywcy i/lub firmie Klarna wszelkie informacje, dane i dokumenty, które są niezbędne lub potrzebne do zbadania i dochodzenia Zakupionych Wierzytelności.

8. Środki naprawcze

W przypadku powzięcia wiadomości o podejrzewanych lub faktycznych nadużyciach lub innych zagrożeniach bezpieczeństwa mających wpływ na Twoje konto eBay, powiadomimy Cię e-mailem i przekażemy instrukcje dotyczące ochrony takiego konta.

9. Zgoda na przepisy finansowe

eBay Sarl udostępni informacje dostarczone przez Ciebie firmie eBay Sarl naszym Podmiotom Stowarzyszonym lub stronom trzecim wyłącznie w celu zapewnienia przez takie Podmioty Stowarzyszone i strony trzecie pomocy w dostarczaniu Usług Płatności, jak opisano w Części I, Punkt 8 (Zewnętrzni dostawcy), lub zgodnie z następującą zgodą.

Wyrażasz zgodę na udostępnienie przez eBay Sarl Twoich informacji naszym Podmiotom Stowarzyszonym lub stronom trzecim na warunkach i w celach opisanych poniżej. Dzięki udostępnieniu tych informacji my i odpowiedni Podmiot Stowarzyszony będziemy mogli przestrzegać obowiązującego prawa. Pozwoli to nam i naszym Podmiotom Stowarzyszonym na dalsze świadczenie usług na Twoją rzecz.

 • Możemy udostępniać Twoje informacje firmie eBay GmbH lub innym Podmiotom Stowarzyszonym eBay, które zgodnie z Aktem o usługach cyfrowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych, które zmienia dyrektywę 2000/31/WE) są zobowiązane do uzyskania takich informacji od Ciebie. Akt o usługach cyfrowych zobowiązuje dostawców platform online, takich jak eBay, do uzyskania i zatwierdzenia pewnych informacji od profesjonalnych sprzedawców oferujących towary i usługi konsumentom w UE. Takie informacje mogą m.in. obejmować informacje identyfikacyjne na Twój temat (w tym np. kopię Twojego dokumentu tożsamości lub równoważnego dokumentu elektronicznego), informacje o Twoim koncie w naszej firmie (w tym informacje związane z Twoim Powiązanym Rachunkiem Finansowym), a także wyniki wszelkich weryfikacji takich informacji przeprowadzonych przez nas.
 • Możemy udostępnić firmie eBay GmbH (podmiotowi świadczącemu Usługi eBay klientom w UE na mocy Umowy z użytkownikiem) informacje o Twoim Powiązanym Rachunku Finansowym oraz łączne kwoty wypłacone Ci w danym kwartale, w tym kwoty potrącone na poczet opłat i podatków, a także wszelkie inne informacje o Tobie, aby umożliwić firmie eBay GmbH wywiązanie się z obowiązków wynikających z Dyrektywy podatkowej UE DAC7 (Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania). Na mocy tej dyrektywy, przeniesionej do prawa krajowego, firma eBay GmbH jest zobowiązana do gromadzenia informacji o klientach dla niektórych sprzedawców i zgłaszania ich organom podatkowym UE.
 • Możemy udostępnić firmie eBay Inc. (podmiotowi umożliwiającemu oferowanie, sprzedaż i zakup towarów i usług na platformie sprzedaży e-commerce eBay.com) informacje o Twoim Powiązanym Rachunku Finansowym, aby umożliwić firmie eBay Inc. spełnienie wymogów przepisów federalnych i stanowych Stanów Zjednoczonych, które wymagają od operatorów rynków online gromadzenia i weryfikowania określonych informacji dotyczących sprzedawców produktów konsumenckich o dużej wartości sprzedaży na takich rynkach online. Przepisy te obejmują amerykańską ustawę INFORM Consumers Act (H.R. 2617 – 117th Congress (2021-2022)) oraz wszelkie inne zasadniczo podobne przepisy, które mogą zostać przyjęte w Stanach Zjednoczonych od czasu do czasu.
 • Możemy, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych Podmiotów Stowarzyszonych, ujawniać informacje o koncie właścicielom praw własności intelektualnej zgodnie z obowiązującym prawem krajowym państwa członkowskiego UE w ramach pozasądowego procesu ujawniania informacji w przypadku naruszenia ich praw własności intelektualnej, do którego wykorzystano nasze usługi płatności (w tym m.in. art. 19 niemieckiej ustawy o znakach towarowych).
 • Możemy ujawnić organom podatkowym w UE informacje o Twoim koncie i szczegóły dotyczące transgranicznych transakcji płatniczych, a także wszelkie inne informacje wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z dyrektywy CESOP (Dyrektywa Rady (UE) 2020/284 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE), przeniesionej do prawa krajowego w państwach członkowskich UE.

10. Postanowienia ogólne

Wyłączenie niektórych postanowień dla klientów niebędących konsumentami

Jeżeli jesteś przedsiębiorstwem korzystającym z Usług Płatności, zgadzasz się, że art. 79 (1), 81 (3), 86, 88, 89, 90, 93 i 101 oraz Tytuł III Ustawy z dnia 10 listopada 2009 r. o usługach płatniczych nie mają zastosowania do korzystania przez Ciebie z Usług Płatności.

Osoby fizyczne

Jeżeli jesteś osobą fizyczną działającą w imieniu własnym, a nie w imieniu przedsiębiorstwa, nie możesz wykorzystywać Usług Płatności do otrzymywania ani przelewania środków w imieniu innej osoby fizycznej ani prawnej.

Reklamacje, skargi i zażalenia

Wszelkie reklamacje dotyczące eBay Sarl lub świadczonych przez nią usług powinny być najpierw kierowane do eBay Sarl. Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie odpowiedzi od eBay Sarl dotyczące takich reklamacji mogą być wysyłane do Ciebie e-mailem.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi eBay Sarl, możesz wnieść skargę do CSSF (www.cssf.lu), który jest właściwym organem do otrzymywania pozasądowych skarg od klientów dostawców usług płatniczych upoważnionych do prowadzenia działalności w Luksemburgu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Procedurze Reklamacyjnej.

Komunikacja

Będziemy kontaktować się z Tobą w języku (językach), w którym dostarczyliśmy Ci niniejsze Warunki Usług Płatności. Wyrażasz zgodę na to, żebyśmy mogli przekazać Ci powiadomienie lub inne informacje poprzez umieszczenie ich na Twoim koncie eBay, wysłanie ich na Twój adres e-mail zarejestrowany na eBay, wysłanie ich pocztą na Twój zarejestrowany adres fizyczny, telefonicznie na Twój numer telefonu lub w wiadomości tekstowej na urządzenie mobilne.

Oficjalne pisma kierowane do eBay Sarl (z wyjątkiem wypowiedzeń w trybie określonym w Części I, Punkt 11) należy doręczać pocztą na następujący adres: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

Możesz żądać od nas kopii wszelkich zgodnie z prawem wymaganych informacji (w tym niniejszych Warunków Usług Płatności); dostarczymy Ci je w formacie umożliwiającym ich przechowywanie i powielanie (np. jako wiadomość e-mail) lub, na Twoje życzenie, w formie papierowej.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Usług Płatności są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga. Jeżeli działasz jako konsument (a nie jako przedsiębiorca) i jeżeli obowiązkowe ustawowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów w kraju Twojego zamieszkania zawierają postanowienia, które są bardziej korzystne dla Ciebie, wówczas przepisy te mają zastosowanie niezależnie od wyboru prawa luksemburskiego.

Jako konsument możesz wnosić wszelkie powództwa dotyczące Ogólnych Warunków Usług Płatności oraz niniejszych Dodatkowych Warunków Usług Płatności Świadczonych przez eBay Sarl do sądów właściwych dla miejsca Twojego zamieszkania lub dla siedziby eBay Sarl w Luksemburgu. Jeżeli eBay Sarl zechce egzekwować któreś ze swoich praw wobec Ciebie jako konsumenta, możemy to zrobić wyłącznie przed sądem właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania. Jeżeli prowadzisz sprzedaż jako przedsiębiorca, zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Wielkiego Księstwa Luksemburga.

IV. DODATKOWE WARUNKI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECCA

Oprócz powyższych Ogólnych Warunków Usług Płatności, poniższe postanowienia mają zastosowanie do Usług Płatności świadczonych przez ECCA. W niniejszym rozdziale „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany odnoszą się do ECCA.

W relacjach między Tobą i ECCA niniejsze Warunki Usług Płatności obejmują, poprzez niniejsze odwołanie, Umowę z użytkownikiem. W razie sprzeczności między Umową z użytkownikiem a niniejszymi Warunkami Usług Płatności, nadrzędne znaczenie mają niniejsze Warunki Usług Płatności.

W dowolnym czasie możemy zmieniać, wycofywać, rozszerzać lub modyfikować parametry Usług Płatności.

Rozwiń Część IV

1. Przyjęcie i rozliczenie środków

Po transakcji z wykorzystaniem Usług Płatności otrzymasz powiadomienie potwierdzające taką transakcję płatniczą. W niektórych przypadkach Twoja transakcja może być odrzucona, zawieszona lub wstrzymana z różnych z powodów, w tym podejrzenia oszustwa, wysokiego ryzyka lub potencjalnego naruszenia zasad eBay lub ECCA, lub zasad jednego z naszych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

Środki otrzymane przez nas w Twoim imieniu stanowią niezabezpieczone roszczenie o zapłatę wobec nas, ale nie stanowią depozytów. ECCA może łączyć Twoje środki ze środkami innych klientów ECCA na połączonych rachunkach powierniczych i inwestować środki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie masz żadnych udziałów własnościowych w tych inwestycjach, a wszelkie odsetki uzyskane z tych inwestycji zostaną zatrzymane przez nas. Jeśli jesteśmy Twoim Podmiotem Wypłacającym, będziemy inicjować rozliczanie otrzymanych wpływów na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Wpływy z tytułu transakcji, inne niż te, które są wstrzymywane zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, oraz z zastrzeżeniem szacowanych czasów rozliczenia określonych w następnym zdaniu, będą agregowane w partii do regularnego rozliczenia z Tobą (np. jedno dzienne rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia), o ile nie zażądasz i nie uzgodnisz z nami innego trybu. Przewidujemy, że wpływy z transakcji objętych Usługami Płatności będą zasadniczo rozliczane na Twoim Powiązanym Rachunku Finansowym w ciągu około dwóch do siedmiu dni roboczych po transakcji dokonanej przez kupującego, chociaż faktyczne terminy rozliczeń mogą się różnić dla poszczególnych transakcji, w zależności od takich okoliczności jak czas przetwarzania transakcji przez Twój bank. W razie potrzeby możemy jednak odstąpić od tej procedury ze względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami prawa lub z powodów operacyjnych. Niezależnie od powyższego, gdy tylko aktywujesz Usługi Płatności, możemy początkowo określić dla Ciebie inny harmonogram wypłat (nie rzadziej niż co miesiąc) i poinformujemy Cię o obowiązującym harmonogramie wypłat na stronie Mój eBay lub w Panelu Sprzedawcy.

Jeżeli nie będziemy w stanie rozliczyć Twoich wpływów, to w zależności od powodu, dla którego nie jesteśmy w stanie rozliczyć wpływów, możemy zwrócić środki kupującemu (np. w przypadku, gdy nie będziemy w stanie przetworzyć informacji z przyczyn technicznych lub naruszysz niniejsze Warunki Usług Płatności itp.) lub w inny sposób przetworzyć te środki zgodnie z obowiązującym prawem lub zasadami.

2. Autoryzacja zapłaty

Autoryzacja zapłaty Należnych Kwot zgodnie z postanowieniami Części I Punkt 9 stanowi elektroniczną preautoryzowaną umowę obciążania rachunku („Umowa PAD”), którą zawierasz w celach biznesowych, żeby umożliwić eBay obciążanie wskazanego przez Ciebie rachunku bankowego, oraz podlega warunkom i zasadom Payments Canada.

Dokonując rejestracji w Usługach Płatności, niniejszym upoważniasz ECCA (lub jej Podmioty Stowarzyszone) oraz instytucję finansową, która prowadzi Twój Powiązany Rachunek Finansowy, do obciążania Twojego Powiązanego Rachunku Finansowego Należnymi Kwotami w zmiennej wysokości w takich odstępach czasu, w jakich będziesz mieć należne i wymagalne kwoty, a my nie będziemy w stanie pobrać takich Należnych Kwot z bieżących lub przyszłych wypłat.

Zrzekasz się wszelkich wymogów, określonych w zasadach Payments Canada, dotyczących wstępnego powiadamiania o obciążeniach zmiennych wynikających z niniejszej Umowy PAD. ECCA będzie informować Cię pocztą e-mail o wszelkich jednorazowych lub sporadycznych obciążeniach w celu uzyskania Twojego upoważnienia.

ECCA lub jej Podmioty Stowarzyszone będą obciążać Twój rachunek osobną opłatą 7,00 CAD za każdą autoryzowaną transakcję obciążenia powyżej, która okaże się nieskuteczna lub zostanie zwrócona bez opłacenia przez obsługującą Cię instytucję finansową. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek konsekwencje nieskutecznego obciążenia.

Jeżeli chcesz odstąpić od niniejszej Umowy PAD, możesz to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z ECCA. Jeżeli odstąpisz od niniejszej Umowy PAD bez udzielenia nowego upoważnienia, możemy zawiesić lub anulować Twoje Usługi Płatności, a eBay może zawiesić lub anulować Twoje usługi serwisu eBay.

Przysługują Ci określone prawa regresu, jeżeli obciążenie nie jest zgodne z niniejszą Umową PAD. Na przykład masz prawo do otrzymania zwrotu jakiegokolwiek obciążenia, które nie jest autoryzowane lub jest niezgodne z niniejszą Umową PAD. Aby uzyskać dalsze informacje na temat prawa regresu lub informacje na temat Twojego prawa do odstąpienia od niniejszej Umowy PAD oraz obowiązujących formularzy, możesz zwrócić się do Twojej instytucji finansowej lub wejść na stronę www.payments.ca.

3. Spory prawne

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU. DOTYCZY ON TWOICH PRAW I BĘDZIE MIAŁ ISTOTNY WPŁYW NA SPOSÓB ROZSTRZYGANIA ROSZCZEŃ, KTÓRE TY I EBAY MOŻECIE MIEĆ WOBEC SIEBIE NAWZAJEM.

Ty oraz ECCA zgadzacie się, że wszelkie roszczenia lub spory według prawa lub zasad słuszności, które powstały lub mogą powstać między Tobą a ECCA (w tym wszelkie roszczenia lub spory między Tobą a agentem ECCA będącym osobą trzecią), które w jakikolwiek sposób odnoszą się lub wynikają z niniejszych lub poprzednich wersji Warunków Usług Płatności, korzystania przez Ciebie z Usług płatności lub uzyskiwania do nich dostępu, działań ECCA lub jej agentów, będę rozstrzygane zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym punkcie zatytułowanym „Spory prawne”.

 • Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów, jeżeli nie jesteś rezydentem Quebec – niniejsze Warunki Usług Płatności oraz ewentualne spory lub roszczenia, jakie masz wobec eBay podlegają we wszystkich aspektach prawu Prowincji Ontario oraz mającym tam zastosowanie kanadyjskim przepisom federalnym. O ile strony nie uzgodniły inaczej lub nie jest to uregulowane w paragrafie „Opcja arbitrażu” poniżej, wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów zlokalizowanych w Toronto, w prowincji Ontario, w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów i roszczeń, jakie możesz mieć wobec ECCA.
 • Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów, jeżeli jesteś rezydentem Quebec – niniejsze Warunki Usług Płatności oraz ewentualne spory lub roszczenia, jakie masz wobec ECCA podlegają we wszystkich aspektach prawu Prowincji Quebec oraz mającym tam zastosowanie kanadyjskim przepisom federalnym.
 • Opcja arbitrażu – w przypadku wszelkich sporów lub roszczeń (z wyłączeniem roszczeń dotyczących orzeczenia tymczasowego lub innego orzeczenia opartego na zasadzie słuszności), w przypadku gdy całkowita wartość przedmiotu sporu, w którym ma być wydane orzeczenie jest niższa niż 15 000 CAD, strony mogą podjąć decyzję o rozstrzygnięciu sporu w efektywnym kosztowo trybie wiążącego arbitrażu. W przypadku gdy strony wyrażą zgodę na arbitraż, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z uproszczoną procedurą arbitrażową określoną w regulaminie arbitrażowym ADR Institute of Canada, obowiązującą w czasie występowania sporu. O ile strony nie uzgodnią inaczej lub arbiter uzna inaczej, arbitraż nie będzie wymagał osobistego stawiennictwa się stron ani świadków i będzie prowadzony wyłącznie telefonicznie lub online, i/lub będzie oparty na pismach składanych w postępowaniu. Wszelkie orzeczenia w sprawie nakazu wydanego przez arbitra mogą być zaskarżane do właściwego sądu.

Roszczenia zgłoszone niewłaściwie – wszelkie roszczenia zgłoszone przeciwko ECCA muszą zostać rozstrzygnięte zgodnie z niniejszym punktem dotyczącym rozstrzygania sporów. Wszelkie roszczenia zgłoszone lub wniesione w sposób sprzeczny z punktem dotyczącym rozstrzygania sporów uznaje się za zgłoszone niewłaściwie. W przypadku zgłoszenia roszczenia w sposób niezgodny z postanowieniami punktu dotyczącego rozstrzygania sporów, ECCA może domagać się od Ciebie zwrotu opłat za pomoc prawną oraz kosztów do wysokości 1500 CAD, pod warunkiem, że eBay powiadomił Cię pisemnie o nieprawidłowo zgłoszonym roszczeniu, a Ty nie wycofałeś bezzwłocznie takiego roszczenia. O ile nie postanowiono inaczej, oficjalne pisma kierowane do ECCA muszą być doręczane do krajowego zarejestrowanego agenta ECCA.

[Nie stosuje się, jeżeli mieszkasz w Quebec] Jakiekolwiek tłumaczenie niniejszych Warunków Usług Płatności oraz wszystkich innych powiązanych dokumentów jest wykonywane dla wygody naszych użytkowników, a w przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielską i francuską, wiążąca jest angielska wersja niniejszych Warunków Usług Płatności i wszystkich powiązanych z nimi dokumentów.

Jeżeli jesteś rezydentem Prowincji Quebec, zastosowanie ma następująca klauzula: Strony niniejszym potwierdzają, że poprosiły o to, aby niniejsze Warunki Usług Płatności oraz wszystkie powiązane z nimi dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim. Les parties ont exigé que la présente convention et tous les documents afférents soient rédigés en langue anglaise.

V. DODATKOWE WARUNKI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECA

Oprócz powyższych Ogólnych Warunków Usług Płatności, poniższe postanowienia mają zastosowanie do Usług Płatności świadczonych przez ECA. W niniejszym rozdziale „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany odnoszą się do ECA.

W relacjach między Tobą i ECA niniejsze Warunki Usług Płatności obejmują, poprzez niniejsze odwołanie, Umowę z użytkownikiem. W razie sprzeczności między Umową z użytkownikiem a niniejszymi Warunkami Usług Płatności, nadrzędne znaczenie mają niniejsze Warunki Usług Płatności.

W dowolnym czasie możemy zmieniać, wycofywać, rozszerzać lub modyfikować parametry Usług Płatności. Jeżeli ECA jest Twoim Podmiotem Wypłacającym, powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach lub modyfikacjach funkcji Usług Płatności na stronie Mój eBay > Wiadomości lub wysyłając wiadomość e-mail na adres powiązany z Twoim kontem.

Rozwiń Część V

1. Przyjęcie i rozliczenie środków; wyłączanie form płatności

Po transakcji z wykorzystaniem Usług Płatności otrzymasz powiadomienie potwierdzające taką transakcję płatniczą. W niektórych przypadkach Twoja transakcja może być odrzucona, zawieszona lub wstrzymana z różnych z powodów, w tym podejrzenia oszustwa lub potencjalnego naruszenia zasad eBay lub ECA, lub zasad jednego z naszych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

Środki otrzymane przez nas w Twoim imieniu stanowią niezabezpieczone roszczenie o zapłatę wobec nas, ale nie stanowią depozytów. ECA może łączyć Twoje środki ze środkami innych klientów ECA na połączonych rachunkach i inwestować te środki. Nie masz żadnych udziałów własnościowych w tych inwestycjach, a wszelkie odsetki uzyskane z tych inwestycji zostaną zatrzymane przez nas.

Jeśli jesteśmy Twoim Podmiotem Wypłacającym, będziemy inicjować rozliczanie otrzymanych wpływów na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Wpływy z tytułu transakcji, inne niż te, które są wstrzymywane zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, oraz z zastrzeżeniem szacowanych czasów rozliczenia określonych w następnym zdaniu, będą agregowane w dziennej partii do rozliczenia z Tobą i wypłaty zgodnie z zawartymi z Tobą ustaleniami (np. jedno dzienne rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia). Przewidujemy, że wpływy z transakcji objętych Usługami Płatności będą zasadniczo rozliczane na Twoim Powiązanym Rachunku Finansowym w ciągu około dwóch do siedmiu dni roboczych po transakcji dokonanej przez kupującego, chociaż faktyczne terminy rozliczeń mogą się różnić dla poszczególnych transakcji, w zależności od takich okoliczności jak czas przetwarzania transakcji przez Twój bank. W razie potrzeby możemy jednak odstąpić od tej procedury ze względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami prawa lub zarządzaniem ryzykiem. Jeżeli nie będziemy w stanie rozliczyć Twoich wpływów, to w zależności od powodu, dla którego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, możemy zwrócić środki kupującemu (np. w przypadku, gdy nie będziemy mogli przetworzyć Twoich informacji z przyczyn technicznych lub naruszysz niniejsze Warunki Usług Płatności itp.) lub postąpić z tymi środkami w inny sposób, zgodnie z właściwymi przepisami lub naszymi zasadami.

Możemy wyłączyć określone formy płatności dostępne dla kupujących we wszystkich lub w niektórych Twoich ofertach sprzedaży, jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że takie formy płatności stosowane na potrzeby Twoich transakcji mogą wiązać się dla nas ze zwiększonym ryzykiem prawnym, finansowym lub innym ryzykiem. Jeśli na przykład korzystasz z nowego konta eBay i oferujesz przedmiot o wysokiej cenie, możemy wyłączyć formy płatności polegające na płatności z opóźnieniem względem transakcji (np. Kup dziś, zapłać późnej). Podczas oceny ryzyka uwzględniamy czynniki takie jak historia sprzedaży, status usługi, historia konta eBay, ryzyko związane z poszczególnymi kategoriami przedmiotów, wartość transakcji oraz liczba i wartość spraw w ramach Ochrony kupujących eBay. Gdy ryzyko minie, ponownie aktywujemy wyłączone formy płatności w Twoich ofertach sprzedaży.

2. Nieskuteczne polecenia zapłaty

Za każdą transakcję obciążeniową dotyczącą Należnej Kwoty, która była nieskuteczna lub została zwrócona bez opłacenia przez Twoją instytucję finansową, pobierzemy z Twojego rachunku opłatę w wysokości 8,00 AUD w drodze osobnego obciążenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek konsekwencje nieskutecznego obciążenia.

3. Spory prawne

W przypadku zaistnienia sporu między Tobą a ECA naszym celem jest zapewnienie Ci bezstronnych i opłacalnych środków szybkiego rozstrzygnięcia takiego sporu. Zdecydowanie zachęcamy do tego, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z nami w celu rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty poprzez kontakt z działem Obsługi Klienta, wszystkie oficjalne pisma i spory należy kierować do zarejestrowanego agenta ECA, zgodnie z poniższym punktem „Powiadomienia”. Będziemy rozpatrywać uzasadnione wnioski o rozstrzygnięcie sporu w drodze alternatywnej metody rozwiązywania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż, zamiast postępowania sądowego.

Prawo właściwe oraz miejsce rozstrzygania sporów prawnych

Niniejsze Warunki Usług Płatności będą podlegać we wszystkich aspektach prawu Nowej Południowej Walii. Zachęcamy do próby rozwiązywania sporów w drodze certyfikowanej mediacji (np. w internetowym systemie rozstrzygania sporów). Jeżeli spór nie może zostać rozstrzygnięty, wówczas zarówno Ty, jak i ECA nieodwołalnie poddajecie się niewyłącznej jurysdykcji sądów Nowej Południowej Walii w Australii.

Powiadomienia

Oficjalne powiadomienia muszą być doręczane zarejestrowanemu agentowi ECA (w sprawie ECA) lub na zarejestrowany adres e-mail, który jest powiązany z Twoim kontem (w Twojej sprawie). Powiadomienie uznaje się za doręczone 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail, chyba że strona wysyłająca zostanie poinformowana o nieaktualności adresu e-mail lub o tym, że wiadomość e-mail nie została dostarczona. Alternatywnie możemy Ci przesłać informacje (powiadomienie) prawne pocztą na adres, który podałeś w procesie rejestracji. W takim przypadku powiadomienie będzie uznane za doręczone trzy dni robocze po dacie nadania.

Wszelkie powiadomienia do zarejestrowanego agenta ECA muszą być nadawane przesyłką poleconą (lub, w przypadku nadania spoza Australii, poleconą przesyłką lotniczą), lub faksem, do eBay Commerce Australia Pty Ltd c/o Corrs Chambers Westgarth, Quay Quarter Tower, 50 Bridge Street, Sydney NSW 2000, Fax: (02) 9210 6611.

VI. DODATKOWE WARUNKI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECUK

Oprócz powyższych Ogólnych Warunków Usług Płatności, poniższe postanowienia mają zastosowanie do Usług Płatności świadczonych przez ECUK. W niniejszym rozdziale „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany odnoszą się do ECUK.

W relacjach między Tobą i ECUK niniejsze Warunki Usług Płatności obejmują, poprzez niniejsze odwołanie, postanowienia Umowy z użytkownikiem, w zakresie mającym zastosowanie do niniejszej umowy. W razie sprzeczności między Umową z użytkownikiem a niniejszymi Warunkami Usług Płatności, nadrzędne znaczenie mają niniejsze Warunki Usług Płatności.

Rozwiń Część VI

1. Usługa płatności; wyłączanie form płatności

Upoważniasz ECUK do nabywania i rozliczania płatności otrzymywanych w Twoim imieniu. Gdy sprzedajesz przedmiot na eBay, zostaniesz uznany za odbiorcę płatności, przy czym ECUK działa jako Twój dostawca usług płatniczych. W przypadku zwrotu pieniędzy, obciążenia zwrotnego lub podobnego scenariusza bądź jeśli korzystasz ze swoich środków do płacenia, możesz być uznany również za płatnika, przy czym ECUK działa wówczas również jako Twój dostawca usług płatniczych. Jeżeli ECUK jest Twoim Podmiotem Wypłacającym, ECUK otworzy dla Ciebie konto płatności i będzie je prowadzić.

Przyjęcie instrumentu płatniczego kupującego (np. karty Visa), po zatwierdzeniu płatności, zaspokaja zobowiązanie płatnicze kupującego wobec Ciebie, niezależnie od tego, czy faktycznie dokonamy rozliczenia takiej płatności na Twoją rzecz. W przypadku gdy nie dokonamy takiej płatności na Twoją rzecz zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, będziesz miał prawo regresu wyłącznie wobec nas, a nie wobec kupującego. W zakresie dozwolonym przez zasady jakiejkolwiek strony trzeciej lub organu państwowego, którego jurysdykcji podlegamy, zgadzasz się na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje działania i zaniechania, oraz rozumiesz, że wyłączamy taką odpowiedzialność.

Możemy wyłączyć określone formy płatności dostępne dla kupujących we wszystkich lub w niektórych Twoich ofertach sprzedaży, jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że takie formy płatności stosowane na potrzeby Twoich transakcji mogą wiązać się dla nas ze zwiększonym ryzykiem prawnym, finansowym lub innym ryzykiem. Jeśli na przykład korzystasz z nowego konta eBay i oferujesz przedmiot o wysokiej cenie, możemy wyłączyć formy płatności polegające na płatności z opóźnieniem względem transakcji (np. polecenie zapłaty lub płatność po otrzymaniu faktury). Podczas oceny ryzyka uwzględniamy czynniki takie jak historia sprzedaży, status usługi, historia konta eBay, ryzyko związane z poszczególnymi kategoriami przedmiotów, wartość transakcji oraz liczba i wartość spraw w ramach Ochrony kupujących eBay. Gdy ryzyko minie, ponownie aktywujemy wyłączone formy płatności w Twoich ofertach sprzedaży.

2. Realizacja transakcji płatniczych

Jeżeli Ty, jako odbiorca płatności lub płatnik, korzystasz z Usług Płatności, transakcje płatnicze są realizowane zgodnie z zasadami i procedurami dotyczącymi schematów płatniczych lub zgodnie z innymi ustaleniami.

Wymagane informacje

Twój płatnik (np. kupujący przedmiot, który sprzedajesz na eBay) musi zapewnić przekazanie nam danych potrzebnych do zrealizowania transakcji płatniczej. Jeżeli nie posiadamy wystarczających danych do realizacji takiej transakcji, zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia się do dostawcy usług płatniczych Twojego płatnika o wymagane informacje.

Do zrealizowania transakcji płatniczej wymagamy następujących informacji:

 • Twoje imię i nazwisko (nazwa),
 • Twoja nazwa użytkownika eBay,
 • imię i nazwisko (nazwa) kupującego (w stosownych przypadkach),
 • nazwa użytkownika eBay kupującego oraz wszelkie inne dane dotyczące kupującego, których dostawca usług płatniczych kupującego lub my możemy wymagać (w stosownych przypadkach),
 • waluta transakcji płatniczej (jeżeli jest to możliwe, w formie skrótowej),
 • kwota transakcji płatniczej, oraz
 • dane beneficjenta płatności.

Możemy również wymagać określonych informacji, takich jak jednorazowy kod autoryzacyjny wysyłany na Twój zweryfikowany numer telefonu lub adres e-mail, w celu uwierzytelnienia transakcji płatniczej (lub umożliwienia Ci dostępu do określonych informacji związanych z Usługami Płatności na eBay).

Możemy w uzasadnionym zakresie automatycznie wykorzystywać informacje przechowywane w naszych systemach. Jeżeli wymagane informacje przekazane przez Ciebie lub Twojego płatnika nie są w pełni dostępne lub są niedokładne, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody, opóźnienia ani inne skutki niewykonania lub wadliwego wykonania danej transakcji płatniczej.

Przyjmowanie zleceń płatniczych

Zlecenie płatnicze będzie uznane za otrzymane przez nas, jeżeli:

 • zostało złożone za pomocą karty płatniczej, zgodnie z zasadami systemów kartowych; lub
 • zostało otrzymane przez nasze dostępne kanały komunikacji elektronicznej, w dniu roboczym, w którym zostało faktycznie przez nas otrzymane.

W przypadku nieotrzymania zlecenia w danym dniu roboczym uznaje się, że zostało ono otrzymane następnego dnia roboczego. „Dni robocze” w Części III niniejszych Warunków Usług Płatności oznaczają dni, w których banki w Londynie są czynne w zakresie prowadzenia zwykłej działalności.

Nie możesz odwołać zlecenia płatniczego po jego otrzymaniu przez nas. Jeżeli jednak uzgodniliśmy, że zlecenie płatnicze zostanie zrealizowane z określoną przyszłą datą, zlecenie takie można odwołać najpóźniej w dniu roboczym przypadającym przed tą przyszłą datą.

Odmowa realizacji zleceń płatniczych

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia płatniczego w przypadku, gdy:

 • informacje w zleceniu płatniczym zawierają błędy faktyczne i/lub są niekompletne;
 • nie wywiązałeś się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności lub innej umowy zawartej pomiędzy Tobą a nami;
 • istnieją wątpliwości co do ważności zlecenia lub tożsamości lub upoważnienia osoby składającej zlecenie płatnicze; lub
 • wykonanie zlecenia płatniczego doprowadziłoby do naruszenia obowiązujących zasad lub przepisów ustawowych lub wykonawczych.

Za taką odmowę możemy pobierać uzasadnioną opłatę.

Przyjmujesz do wiadomości, że przy realizacji transakcji płatniczej możemy być zmuszeni do ujawnienia informacji wymienionych powyżej oraz adresu Twojej siedziby dostawcy usług płatniczych drugiej strony, a w stosownych przypadkach także pośrednikom zaangażowanym w realizację transakcji płatniczej. Wyraźnie akceptujesz i zlecasz nam ujawnienie takich danych.

Jeżeli jesteś płatnikiem, realizacja transakcji może zależeć od tego, czy otrzymamy od Ciebie odpowiednią kwotę przed realizacją transakcji.

3. Rozliczanie środków

Jeśli jesteśmy Twoim Podmiotem Wypłacającym, będziemy inicjować rozliczanie otrzymanych wpływów na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Płatności będą inicjowane automatycznie zgodnie z wybranym przez Ciebie harmonogramem lub na żądanie na podstawie otrzymanych od Ciebie instrukcji dotyczących określonej płatności. Jeżeli jednak konto płatności nie zostało skonfigurowane w taki sposób, aby uwzględniać regularne rozliczenia, możemy okresowo pobierać dostępne środki z Twojego konta płatności i przesyłać je na Powiązany Rachunek Finansowy.

Wpływy z Twoich transakcji, inne niż te, które są wstrzymywane zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, będą agregowane w partii do rozliczenia z Tobą zgodnie z uzgodnionym z Tobą harmonogramem wypłat. Na przykład, jeśli wybierzesz opcję wypłat co tydzień, raz w tygodniu zostanie automatycznie zainicjowane jedno rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia. Jeśli wybierzesz opcję wypłat na żądanie, zostanie automatycznie zainicjowane jedno rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia. Możesz zdecydować, że tylko część dostępnych środków z transakcji zostanie wypłacona na Powiązany Rachunek Finansowy, a pozostała kwota pozostanie na Twoim koncie płatności. Przewidujemy, że wpływy z transakcji będą dostępne na Twoim koncie płatności i gotowe do wypłaty w ciągu około jednego do dwóch dni roboczych po złożeniu zamówienia przez kupującego, chociaż faktyczna dostępność może się różnić dla poszczególnych transakcji w zależności od formy płatności wykorzystanej przez kupującego oraz terminu otrzymania przez nas danej transakcji płatniczej. W razie potrzeby możemy odstąpić od procedury rozliczania ze względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami prawa lub zarządzaniem ryzykiem. Saldo na Twoim koncie płatności nie jest depozytem. Nie otrzymasz odsetek ani żadnych innych zysków z pieniędzy przechowywanych na Twoim koncie płatności.

Jeżeli nie będziemy w stanie rozliczyć Twoich wpływów, to w zależności od powodu, dla którego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, możemy zwrócić środki kupującemu (np. w przypadku, gdy nie będziemy mogli przetworzyć Twoich informacji z przyczyn technicznych itp.) lub postąpić z tymi środkami w inny sposób, zgodnie z właściwymi przepisami.

Będziemy Ci bezpłatnie dostarczać miesięczne zestawienia Twoich transakcji – dostęp do nich możesz uzyskać w Panelu Sprzedawcy.

4. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze

Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie straty związane z nieautoryzowaną transakcją płatniczą, jeżeli działałeś z zamiarem oszustwa w odniesieniu do takiej transakcji lub jeżeli nie wypełniłeś co najmniej jednego obowiązku wynikającego z niniejszej umowy (np. w zakresie zabezpieczenia swoich danych uwierzytelniających lub powiadomienia nas bez zbędnej zwłoki) w sposób zamierzony lub z rażącym niedbalstwem.

5. Nasza odpowiedzialność

Zwrócimy Ci całą kwotę oraz odpowiadamy za straty bezpośrednio oraz racjonalnie przewidywalnie poniesione wskutek nieprawidłowo zrealizowanej lub niezrealizowanej transakcji płatniczej, pod warunkiem, że poinformowałeś nas o takiej transakcji bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiedzy o danym incydencie, a w każdym razie nie później niż w ciągu trzynastu (13) miesięcy od zrealizowania transakcji, chyba że nie udostępniliśmy Ci informacji o danej transakcji.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo my i nasze Podmioty Stowarzyszone (oraz odpowiedni pracownicy, dyrektorzy, agenci i przedstawiciele) nie ponosimy odpowiedzialności za żadne bezpośrednie utracone zyski, żadne pośrednie utracone zyski ani żadne specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody (w tym bez ograniczeń za szkody wynikające z utraty danych lub utraty możliwości prowadzenia działalności) wynikające z niniejszych Warunków Usług Płatności lub Usług Płatności albo w związku z nimi (w tym niemożność korzystania z Usług Płatności). Ponadto w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku łączna odpowiedzialność nasza lub naszych Podmiotów Stowarzyszonych (oraz odpowiednich pracowników, dyrektorów, agentów i przedstawicieli) wynikająca z niniejszych Warunków Usług Płatności lub w związku z nimi, transakcji regulowanych tymi warunkami lub Usług Płatności nie przekroczy rzeczywistej kwoty bezpośrednich szkód (z wyłączeniem bezpośredniej utraty zysków) wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania, odpowiedzialności za produkt lub innej teorii prawnej), gwarancji lub innych.

Nie ograniczając powyższego, w żadnym wypadku ani my, ani żaden z naszych Podmiotów Stowarzyszonych nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek uchybienia lub opóźnienia z naszej strony (bądź naszych pracowników, agentów lub przedstawicieli) w wypełnianiu naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności, jeśli takie uchybienia lub opóźnienia są spowodowane nietypowymi i nieprzewidywalnymi okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą, których skutki byłyby nieuniknione pomimo wszelkich uzasadnionych wysiłków w przeciwnym kierunku, bądź jeśli jesteśmy związani innymi zobowiązaniami prawnymi objętymi obowiązującym prawem.

6. Etykiety wysyłkowe

Jeśli kupujący nabędą na własny koszt etykietę wysyłkową w serwisie eBay, możemy automatycznie odliczyć koszt etykiety od kwoty zwrotu pieniędzy, którą kupujący otrzymuje od Ciebie. Jeśli tak się stanie, zgadzasz się (jako dłużnik kupującego z tytułu zwrotu pieniędzy) na bycie przekazanym przewoźnikowi jako dłużnik z tytułu kosztów etykiety i upoważniasz nas do wykorzystania odpowiedniej części kwoty zwrotu pieniędzy do zapłacenia przewoźnikowi w Twoim imieniu. W takim przypadku nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów wysyłki.

7. Środki naprawcze

W przypadku powzięcia wiadomości o podejrzewanych lub faktycznych nadużyciach lub innych zagrożeniach bezpieczeństwa mających wpływ na Twoje konto eBay, powiadomimy Cię e-mailem i przekażemy instrukcje dotyczące ochrony takiego konta.

8. Postanowienia ogólne

Jeżeli korzystasz z tych usług płatności jako firma, zgadzasz się, że art. 66 (1), 67 (3), 67 (4), 75, 77, 79, 80, 83, 91, 92, 94 i Część 6 Przepisów dotyczących usług płatności z 2017 r. nie dotyczą korzystania przez Ciebie z Usług Płatności.

Osoby fizyczne

Jeżeli jesteś osobą fizyczną działającą w imieniu własnym, a nie w imieniu przedsiębiorstwa, nie możesz wykorzystywać Usług Płatności do otrzymywania ani przelewania środków w imieniu innej osoby fizycznej ani prawnej.

Reklamacje, skargi i zażalenia

Wszelkie reklamacje dotyczące ECUK lub świadczonych przez nią usług powinny być najpierw kierowane do ECUK. Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie odpowiedzi od ECUK dotyczące takich reklamacji mogą być wysyłane do Ciebie e-mailem.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi ECUK, możesz wnieść skargę do FCA (www.fca.org.uk), który jest właściwym organem do otrzymywania pozasądowych skarg od klientów dostawców usług płatniczych upoważnionych do prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji można znaleźć w naszej Procedurze Reklamacyjnej.

Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, możesz wnieść skargę do tamtejszego Rzecznika Usług Finansowych (Financial Ombudsman Services). Więcej informacji znajdziesz na stronie Rzecznika Usług Finansowych oraz w standardowej broszurze Rzecznika Usług Finansowych.

Komunikacja

Będziemy kontaktować się z Tobą w języku (językach), w którym dostarczyliśmy Ci niniejsze Warunki Usług Płatności. Wyrażasz zgodę na to, żebyśmy mogli przekazać Ci powiadomienie lub inne informacje poprzez umieszczenie ich na Twoim koncie eBay, wysłanie ich na Twój adres e-mail zarejestrowany na eBay, wysłanie ich pocztą na Twój zarejestrowany adres fizyczny, telefonicznie na Twój numer telefonu lub w wiadomości tekstowej na urządzenie mobilne.

Oficjalne pisma kierowane do ECUK (z wyjątkiem wypowiedzeń w trybie określonym w Punkcie 9) należy doręczać pocztą na następujący adres: eBay Commerce UK Ltd, Hotham House, 1 Heron Square, Richmond upon Thames, Surrey TW9 1EJ, Wielka Brytania.

Możesz żądać od nas kopii wszelkich zgodnie z prawem wymaganych informacji (w tym niniejszych Warunków Usług Płatności); dostarczymy Ci je w formacie umożliwiającym ich przechowywanie i powielanie (np. jako wiadomość e-mail) lub, na Twoje życzenie, w formie papierowej.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Usług Płatności są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Jeżeli działasz jako konsument (a nie jako przedsiębiorca) i jeżeli obowiązkowe ustawowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów w kraju Twojego zamieszkania zawierają postanowienia, które są bardziej korzystne dla Ciebie, wówczas przepisy te mają zastosowanie niezależnie od wyboru prawa angielskiego.

Jako konsument możesz wnosić wszelkie powództwa dotyczące Ogólnych Warunków Usług Płatności oraz niniejszych Dodatkowych Warunków Usług Płatności Świadczonych przez ECUK do sądów właściwych dla miejsca Twojego zamieszkania lub dla siedziby ECUK w Wielkiej Brytanii. Jeżeli ECUK zechce egzekwować któreś ze swoich praw wobec Ciebie jako konsumenta, możemy to zrobić wyłącznie przed sądem właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania. Jeżeli prowadzisz sprzedaż jako przedsiębiorca, zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.

Data publikacji: 26 października 2023

Poprzednia wersja

Poprzednie Warunki Usług Płatności

Poprzednie Warunki Usług Płatności ― Pobierz PDF