Przejdź do głównej treści

Warunki Usług Płatności

Rozwiń wszystko‌

Obowiązują z chwilą zaakceptowania, dla nowych sprzedawców korzystających z Usług Płatności, którzy pozytywnie zakończyli proces onboardingu w Usługach Płatności od dnia 10 sierpnia 2021 r., godz. 00:00:00 (północ) czasu pacyficznego. Obowiązują od dnia 10 października 2021 r. dla wszystkich pozostałych sprzedawców, którzy pozytywnie zakończyli proces odboardingu przed dniem 10 sierpnia 2021 r.,godz. 00:00:00 (północ) czasu pacyficznego.

Poprzednia wersja niniejszych Warunków Usług Płatności jest dostępna tutaj.

Informacje o prawie do odstąpienia od umowy dla konsumentów w UE/Wielkiej Brytanii

Instrukcja odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, w drodze powiadomienia. Termin ten rozpoczyna się z chwilą otrzymania niniejszego pouczenia na trwałym nośniku, ale nie wcześniej niż przed zawarciem umowy ani nie wcześniej niż przed wypełnieniem naszych obowiązków informacyjnych wynikających z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2002/65/WE i art. 52 dyrektywy (UE) 2015/2366 zaimplementowanej do prawa Twojego kraju. Terminowe wysłanie powiadomienia o odstąpieniu od umowy jest wystarczającym warunkiem dotrzymania terminu odstąpienia od umowy, jeżeli powiadomienie zostało dokonane na trwałym nośniku (np. list, faks, e-mail). Powiadomienie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:

eBay S.à r.l.
22-24 Boulevard Royal
L2449 Luxemburg

E-mail: paymentsinfoPL@ebay.pl

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy świadczenia otrzymane przez obie strony muszą zostać zwrócone. Jesteś zobowiązany do zapłaty za usługi świadczone do momentu odstąpienia od umowy, jeżeli zostałeś poinformowany o tych konsekwencjach prawnych przed wyrażeniem woli zawarcia umowy i wyraźnie zgodziłeś się, że rozpoczniemy świadczenie usług przed upływem okresu odstąpienia. Jeżeli istnieje obowiązek zapłaty za usługę, może to oznaczać, że będziesz zobowiązany do wypełnienia swoich umownych zobowiązań płatniczych za okres do momentu odstąpienia od umowy. Twoje prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedterminowo, jeżeli umowa zostanie całkowicie zrealizowana przez obie strony na Twoje wyraźne żądanie, zanim skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności musi nastąpić w ciągu 30 dni. Termin ten biegnie dla Ciebie od momentu wysłania powiadomienia o odstąpieniu, a dla nas – od momentu jego otrzymania.

Koniec instrukcji odstąpienia od umowy.

Wprowadzenie

Niniejsze Warunki Usług Płatności („Warunki Usług Płatności”) określają warunki, na jakich określone poniżej Podmioty Płatnicze eBay oferują Ci Usługi Płatności (jak zdefiniowano poniżej w Części I, Punkt 1) w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z usług serwisu eBay. Niniejsze Warunki Usług Płatności mogą mieć zastosowanie do Ciebie niezależnie od tego, czy Twoje konto zostało skutecznie aktywowane do korzystania z Usług Płatności (jak zdefiniowano poniżej). Twoje korzystanie z serwisu eBay będzie nadal regulowane przez obowiązującą Cię Umowę z użytkownikiem. Terminy pisane wielką literą, ale nie zdefiniowane inaczej w niniejszych Warunkach Usług Płatności mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Umowie z użytkownikiem. Obowiązująca Umowa z użytkownikiem, powiązane zasady eBay lub inne umowy pomiędzy Tobą a nami (np. umowa rozliczeniowa) mogą zawierać postanowienia dotyczące korzystania przez Ciebie z serwisu eBay bez Usług Płatności (jak zdefiniowano poniżej), które mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami Usług Płatności. Przyjmujesz do wiadomości, że w odniesieniu do naszych Usług Płatności niniejsze Warunki Usług Płatności zastępują ewentualne i wszelkie takie sprzeczne postanowienia. Zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków Usług Płatności, kiedy uzyskujesz dostęp do oferowanych przez nas Usług Płatności lub z nich korzystasz. Jeżeli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią niniejszych Warunków Usług Płatności, nie wystawiaj przedmiotów na sprzedaż na eBay.

Niniejsze Warunki Usług Płatności obowiązują w relacjach między Tobą a właściwymi Podmiotami Płatniczymi wymienionymi poniżej. Jeżeli prowadzisz sprzedaż międzynarodową, możesz uzyskiwać Usługi Płatności od jednego lub więcej Podmiotów Płatniczych eBay, zgodnie z Częścią I, Punkt 2 poniżej. Oprócz Ogólnych Warunków Usług Płatności (Część I niniejszych Warunków Usług Płatności) każdy Podmiot Płatniczy eBay stosuje Dodatkowe Warunki Usług Płatności (Części II, III, IV, V i VI niniejszych Warunków Usług Płatności), obowiązujące w odniesieniu do Usług Płatności świadczonych przez ten podmiot. eBay Inc. oraz spółki, nad którymi eBay Inc. sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę oraz spółki, które kontrolują lub są objęte wspólną kontrolą wspólnie z eBay Inc., określane są jako nasze „Podmioty Stowarzyszone”. Podmioty płatnicze eBay są Podmiotami Stowarzyszonymi eBay Inc.

Podmiot Płatniczy eBay Dane kontaktowe

eBay Commerce Inc. („eCI”)
2065 Hamilton Avenue
San Jose, CA 95126, USA

Część II („Dodatkowe Warunki Usług Świadczonych przez eCI”) niniejszych Warunków Usług Płatności zawiera Zgodę na arbitraż, która, z ograniczonymi wyjątkami, wymaga, aby roszczenia, które masz wobec nas lub naszych agentów kierował do wiążącego i ostatecznego arbitrażu, chyba że zrezygnujesz ze Zgody na arbitraż (zob. Część II, Punkt 4 („Spory prawne”), lit. B („Zgoda na arbitraż”)). Jeżeli nie zrezygnujesz z tej zgody: (1) będziesz mógł zgłaszać roszczenia wobec nas lub naszych agentów wyłącznie na zasadach indywidualnych, a nie jako powód lub uczestnik w powództwie lub postępowaniu zbiorowym lub reprezentacyjnym, oraz (2) będziesz mógł wnioskować o orzeczenie (w tym o nakaz zapłaty, środki zabezpieczające i orzeczenie o prawach) wyłącznie na zasadach indywidualnych.

Angielski: https://www.ebay.com/help/home

Chiński: https://ocsnext.ebay.com.hk/ocs/home

eBay S.à.r.l. („eBay Sarl”)
22-24, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Nr rejestracyjny RCS: B164557
Numer VAT: LU26188648

eBay Sarl jest podmiotem autoryzowanym w Luksemburgu jako instytucja płatnicza i podlega nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283 route d’Arlon, 1150 Luxembourg (nr licencji 33/19). Dane rejestracyjne eBay Sarl można sprawdzić na stronie internetowej CSSF pod adresem http://www.cssf.lu/de/

Niemcy: https://www.ebay.de/help/home

Wielka Brytania: https://www.ebay.co.uk/help/home

Francja: https://www.ebay.fr/help/home

Włochy: https://www.ebay.it/help/home

Hiszpania: https://www.ebay.es/help/home

Austria: https://ocsnext.ebay.at/ocs/home

Irlandia: https://ocsnext.ebay.ie/ocs/home

Szwajcaria: https://ocsnext.ebay.ch/ocs/home

Belgia (francuski): https://ocsnext.befr.ebay.be/ocs/home

Belgia (holenderski): https://ocsnext.benl.ebay.be/ocs/home

Holandia: https://ocsnext.ebay.nl/ocs/home

Polska: https://ocsnext.ebay.pl/ocs/home

eBay Commerce Canada Ltd. („ECCA”)
44 Chipman Hill
Suite 1000
Saint John NB E2L 2A9

Angielski: https://www.ebay.ca/help/home

Francuski: https://www.cafr.ebay.ca/help/home

eBay Commerce Australia Pty Ltd („ECA”)
Level 18
1 York Street
Sydney NSW 2000
Australia

ECA jest zarejestrowana jako podmiot świadczący usługi przekazu pieniężnego, który podlega nadzorowi Australian Transaction Reports and Analysis Centre („AUSTRAC”), PO Box 5516, West Chatswood NSW 1515. Dane rejestracyjne ECA można sprawdzić na stronie internetowej AUSTRAC pod adresem https://online.austrac.gov.au/ao/public/rsregister.seam

https://www.ebay.com.au/help/home

eBay Commerce UK Ltd („ECUK”)
1 More London Place,
London, SE1, 2AF, Wielka Brytania

ECUK jest podmiotem zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii jako instytucja świadcząca usługi płatności, o numerze referencyjnym 925354, i podlegająca Financial Conduct Authority („FCA”). Dane rejestracyjne ECUK można sprawdzić na stronie internetowej FCA pod adresem https://register.fca.org.uk.

Wielka Brytania:
https://www.ebay.co.uk/help/home

I. OGÓLNE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI

Niniejsza Część I Warunków Usług Płatności ma zastosowanie do wszystkich Usług Płatności, jakie otrzymujesz od Podmiotów Płatniczych eBay (dalej w niniejszej Części łącznie jako „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany).

1. Płatności w serwisach eBay

Zgadzasz się na to, żeby Podmioty Płatnicze eBay otrzymywały płatności w Twoim imieniu za przedmioty, które sprzedajesz korzystając z serwisu eBay oraz zarządzały rozliczaniem tych płatności z Tobą (działania zwane dalej jako „Usługi Płatności” lub w inny podobny sposób).

Kupujący mogą płacić za Twoje przedmioty, korzystając z poniższych form płatności, których dostępność może się różnić w poszczególnych serwisach eBay:

 • niektóre karty kredytowe i debetowe (VISA, MasterCard, American Express i Discover),
 • PayPal,
 • Google Pay,
 • Apple Pay,
 • polecenie zapłaty lub
 • kupony eBay, karty prezentowe itp. (jeżeli mają zastosowanie).

Możemy zmieniać zakres form płatności udostępnianych kupującym według własnego uznania. W dowolnym czasie możemy zmieniać, wycofywać, rozszerzać lub modyfikować parametry Usług Płatności. Jeżeli ECA jest Twoim Podmiotem Wypłacającym, powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach lub modyfikacjach funkcji Usług Płatności na stronie Mój eBay > Wiadomości lub wysyłając wiadomość e-mail na adres powiązany z Twoim kontem. My i/lub nasze Podmioty Stowarzyszone możemy wymagać, żeby niektóre transakcje w serwisie eBay były realizowane bez korzystania z Usług Płatności (i zamiast nich z wykorzystaniem usług zewnętrznych usługodawców) oraz przekażemy kupującym i sprzedawcom, jeśli ma to zastosowanie, instrukcje dotyczące wymaganego sposobu płatności, odpowiednio przy wystawieniu i/lub zakupie przedmiotu.

Umowa zakupu towarów lub usług przez kupującego od Ciebie jako sprzedawcy jest zawierana bezpośrednio między Tobą jako sprzedawcą a kupującym w taki sam sposób, jak w przypadku transakcji, dla których nie przetwarzamy płatności.

Po transakcji z wykorzystaniem Usług Płatności otrzymasz powiadomienie potwierdzające taką transakcję płatniczą. Zainicjujemy rozliczenie wpływów otrzymanych na Twój Powiązany Rachunek Finansowy (jak zdefiniowano w Części I, Punkt 4 „Onboarding sprzedawcy”). Dostęp do statusu transakcji w ramach Usług Płatności, w tym rozliczeń i innych informacji o płatnościach, możesz uzyskać na karcie Płatności w Panelu Sprzedawcy, która będzie dla Ciebie dostępna po udanej aktywacji Usług Płatności. Zastrzegamy sobie prawo do zarządzania ryzykiem związanym ze świadczeniem Ci Usług Płatności (na przykład ryzykiem anulowania transakcji) poprzez ograniczanie dostępu do środków lub podjęcie innych właściwych kroków (w tym wprowadzenie limitów transakcji lub wypowiedzenie tej umowy) opisanych w niniejszych Warunkach Usług Płatności.

2. Sprzedaż międzynarodowa

eBay może umożliwić Ci wystawienie przedmiotów w więcej niż jednym serwisie eBay. Z uwagi na fakt, że wiele Podmiotów Płatniczych eBay świadczy Usługi Płatności, możesz otrzymywać te usługi od więcej niż jednego Podmiotu Płatniczego eBay, zgodnie z następującymi zasadami:

 • Jeżeli otrzymujesz Usługi Płatności od Podmiotu Płatniczego eBay, podmiot ten jest odpowiedzialny za przetwarzanie transakcji i zarządzanie rozliczaniem środków powiązanych z Twoją sprzedażą.
 • Poszczególne Podmioty Płatnicze eBay są powołane do zarządzania płatnościami za sprzedaż w jednym lub więcej serwisach, zgodnie z poniższą tabelą („Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy”). Serwis, w którym wystawiasz przedmiot, określa Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy dla danej sprzedaży. Na przykład jeżeli sprzedajesz przedmiot na ebay.com.au, Odpowiedzialnym Podmiotem Płatniczym będzie ECA.
 • Twoim „Podmiotem Wypłacającym” jest Podmiot Płatniczy eBay powiązany z krajem Twojego zamieszkania lub siedzibą Twojej firmy. Twój Podmiot Wypłacający jest przypisany do Ciebie, tak jak wskazano w poniższej tabeli, chyba że wspólnie uzgodnimy inaczej. Wszystkie wypłaty na swój Powiązany Rachunek Finansowy będziesz otrzymywać od tego podmiotu, niezależnie od tego, gdzie wystawiasz swoje przedmioty.
 • Jeżeli sprzedasz przedmiot wystawiony w serwisie eBay, w przypadku którego Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy jest jednocześnie Twoim Podmiotem Wypłacającym, dany Podmiot Wypłacający przetworzy sprzedaż i rozliczy odpowiednie środki na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Na przykład jeżeli Twoim Podmiotem Wypłacającym jest ECCA, Twoje środki ze sprzedaży oczekujące na wypłatę na ebay.ca będą przetwarzane i rozliczane na Twój Powiązany Rachunek Finansowy przez ECCA.
 • Jeżeli sprzedasz przedmiot wystawiony w serwisie eBay, w przypadku którego Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy jest inny niż Twój Podmiot Wypłacający, Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy przetworzy sprzedaż i przekaże odpowiednie środki do Twojego Podmiotu Wypłacającego, który otrzyma te środki w Twoim imieniu, a następnie wypłaci je na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Na przykład jeżeli Twoim Podmiotem Wypłacającym jest eCI, a Ty mieszkasz w „Kraju Dodatkowym” (pojęcie rozumiane zgodnie z definicją w poniższej tabeli), Twoje środki ze sprzedaży oczekujące na wypłatę na ebay.de będą zarządzane przez eBay Sarl i przekazywane do eCI. Następnie eCI wypłaci środki na Twój Powiązany Rachunek Finansowy.

Zasady te przedstawiono w tabeli poniżej:

Podmiot Płatniczy eBay Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy dla sprzedaży przedmiotów wystawionych na: Podmiot Wypłacający dla sprzedawców zamieszkałych lub mających siedzibę w: Dodatkowe Warunki Usług Płatności
eCI ebay.com Stany Zjednoczone II. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ eBay Commerce Inc.
eBay Sarl Wszystkie serwisy eBay w Europejskim Obszarze Gospodarczym, „EOG” (w tym ebay.de, ebay.ie, ebay.fr, ebay.it, ebay.es, ebay.at, ebay.nl, ebay.be, befr.ebay.be, benl.ebay.be, ebay.pl. itp.), ebay.co.uk* i ebay.ch Kraje EOG (bez Islandii), Wielka Brytania lub Szwajcaria III. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ eBay S.à.r.l.
ECCA ebay.ca
cafr.ebay.ca
Kanada IV. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ eBay Commerce Canada Ltd
ECA ebay.com.au Australia. Jeżeli tak zdecydujemy według naszego wyłącznego uznania, ECA może być Podmiotem Wypłacającym także dla sprzedawców zamieszkałych lub mających siedzibę w Nowej Zelandii. V. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ eBay Commerce Australia Pty Ltd
ECUK ebay.co.uk* Nie dotyczy VI. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ eBay Commerce UK Ltd
eCI Serwisy eBay niewymienione powyżej Wszystkie pozostałe kraje (zwane łącznie „Krajami Dodatkowymi”). Do Dodatkowych Krajów zalicza się Nową Zelandię, jeżeli ECA nie jest Podmiotem Wypłacającym dla sprzedawców zamieszkałych lub mających siedzibę w Nowej Zelandii. II. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ eBay Commerce Inc.

* Dotyczy przedmiotów wystawianych na ebay.co.uk:

ECUK zastępuje eBay Sarl jako Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy w przypadku sprzedaży przedmiotów wystawianych w serwisie ebay.co.uk. W przypadku większości sprzedawców zmiana ta zacznie obowiązywać 11 października 2021 r. Jeśli przedmiot wystawiony na ebay.co.uk zostanie sprzedany 11 października 2021 r. lub później, transakcja zostanie przetworzona przez ECUK, a nie eBay Sarl. W celu zapewnienia płynnej migracji daty wejścia w życie zmiany mogą się różnić w przypadku niektórych sprzedawców. Poinformujemy takich sprzedawców, wysyłając wiadomość e-mail dwa (2) miesiące przed alternatywną datą wprowadzenia zmiany. Jeśli nie otrzymasz od nas wiadomości, obowiązującym dla Ciebie dniem wprowadzenia zmiany jest 11 października 2021 r.

Jeżeli mieszkasz poza krajem należącym do EOG (bez Islandii), Wielką Brytanią i Szwajcarią, wykonywanie wszelkich Usług Płatności świadczonych przez eBay Sarl i/lub ECUK jest uważane za zawieszone do chwili, aż przedmiot wystawiony przez Ciebie w serwisie eBay na terenie EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii zostanie sprzedany.

Waluta Wypłat

Twoja „Waluta Wypłat” jest walutą, którą będziemy wykorzystywać do rozliczania wpływów z Twoich transakcji na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Będziemy zasadniczo ustalać Walutę Wypłat dla Ciebie według następujących zasad, chyba że uzgodnimy inaczej:

 • Jeżeli jesteś sprzedawcą zamieszkałym lub mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii lub w którymkolwiek z Krajów Dodatkowych, Twoją Walutą Wypłat jest dolar amerykański.
 • Jeżeli jesteś sprzedawcą zamieszkałym lub mającym siedzibę w kraju należącym do EOG (poza Islandią), Twoją Walutą Wypłat będzie euro.
 • Jeżeli jesteś sprzedawcą zamieszkałym lub mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Liechtensteinie lub Australii, Twoja Waluta Wypłat będzie zależeć od kraju Twojego zamieszkania.
 • Jeżeli jesteś sprzedawcą zamieszkałym lub mającym siedzibę w Kanadzie, Twoją Walutą Wypłat będzie dolar kanadyjski lub – jeśli to zaproponujemy, a Ty tak wybierzesz – dolar amerykański.

W przyszłości możemy, według naszego własnego uznania, umożliwić korzystanie z kolejnych Walut Wypłat. Jeżeli oferujemy taką opcję i zostało to uzgodnione między Tobą a kupującym, dany kupujący może zapłacić za przedmiot w innej walucie niż Waluta Wypłat. W takim przypadku wypłacana kwota zostanie przeliczona na Walutę Wypłat przed wypłaceniem Ci środków, z zastosowaniem kursu walutowego mającego zastosowanie do danej transakcji płatniczej oraz po potrąceniu opłaty za przeliczenie waluty wskazanej na naszej Stronie dotyczącej opłat, o której mowa poniżej w Punkcie 3 („Opłaty za płatności dla sprzedawców”). Podobnie, jeżeli korzystasz z usług serwisu eBay za pośrednictwem Podmiotów Stowarzyszonych, możesz ponosić opłaty, które są podawane w walucie innej niż Twoja Waluta Wypłat; w takim przypadku możemy przeliczać opłaty na Walutę Wypłat w ten sam sposób, jaki opisano w zdaniu powyżej.

Ponadto, jeżeli mieszkasz w Kraju Dodatkowym, instytucja finansowa, w której otworzyłeś Powiązany Rachunek Finansowy, może pobierać oddzielną opłatę za przewalutowanie środków z dolara amerykańskiego na Twoją walutę lokalną.

3. Opłaty za płatności dla sprzedawców

Opłaty i koszty, które naliczamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług Płatności są, o ile nie zakomunikowano Ci inaczej, podane na odpowiednich stronach dotyczących opłat, do których łącza są umieszczone w poniższych tabelach w oparciu o kraj Twojego zamieszkania lub prowadzenia działalności („Strona dotycząca opłat”). Na przykład, jeśli Twoim krajem zamieszkania jest Australia i nie masz Sklepu eBay, kliknięcie łącza „Australia” w kolumnie „Sprzedawcy bez Sklepu eBay w kraju” spowoduje otwarcie odpowiedniej strony z opłatami dotyczącymi Usług Płatności. Natomiast jeśli mieszkasz w Australii i prowadzisz Sklep eBay, powinieneś kliknąć łącze „Australia” w kolumnie „Sprzedawcy ze Sklepem eBay w kraju”. Takie opłaty i koszty mogą ulec zmianie, zgodnie z zapisami w odpowiedniej Umowie z użytkownikiem. Na przykład, jeśli obowiązuje Umowa z użytkownikiem w Australii, możemy od czasu do czasu zmieniać stawki opłat pobieranych od sprzedawców, publikując zmiany w australijskim serwisie eBay z 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że nie są wymagane wcześniejsze powiadomienia w przypadku wprowadzenia tymczasowych promocji, nowych usług lub jakichkolwiek zmian skutkujących obniżką opłat.

W pewnych okolicznościach możesz być uprawniony do uzyskania zwrotu zapłaconej opłaty, zgodnie z zasadami podanymi na stronie Zwroty opłat.

4. Onboarding sprzedawcy

Aby korzystać z naszych usług, musisz się zarejestrować i zaakceptować niniejsze Warunki Usług Płatności. Jeżeli mieszkasz w kraju należącym do EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, złożenie przez Ciebie wniosku online stanowi ofertę zawarcia niniejszej umowy. Jeżeli Twój onboarding nie zostanie natychmiast potwierdzony, otrzymasz powiadomienie, że zostaniesz zatwierdzony do otrzymywania usług, gdy tylko zweryfikujemy Twoje dane.

W celu założenia i korzystania z konta dla celów Usług Płatności musisz:

 • Powiązać rachunek finansowy w celu otrzymywania rozliczeń wpływów z Usług Płatności na ten rachunek („Powiązany Rachunek Finansowy”). Jeżeli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii lub Australii, Twój Powiązany Rachunek Finansowy musi być rachunkiem bankowym założonym w Twoim kraju zamieszkania. Jeżeli mieszkasz w kraju należącym do EOG (poza Islandią), jako Powiązany Rachunek Finansowy możesz podać rachunek bankowy zlokalizowany w dowolnym kraju należącym do EOG (poza Islandią). Jeżeli mieszkasz w Szwajcarii lub Liechtensteinie, jako Powiązany Rachunek Finansowy musisz podać rachunek bankowy w Szwajcarii lub Liechtensteinie. Podczas rejestracji możemy udostępnić, według własnego uznania, opcję korzystania z rachunku bankowego znajdującego się w Kraju Dodatkowym. Jeżeli mieszkasz w Nowej Zelandii lub w innym Dodatkowym Kraju, możemy wymagać, abyś otworzył i powiązał rachunek założony w konkretnym banku lub zewnętrznej instytucji finansowej przez nas wskazanej. Jeżeli nie będziemy mogli realizować poleceń zapłaty z Twojego Powiązanego Rachunku Finansowego w odniesieniu do Należnych Kwot (zgodnie z definicją zawartą w Punkcie 9), będziemy wymagać, abyś zarejestrował u nas inną formę płatności i możemy wstrzymać wypłaty na Twój powiązany Rachunek Finansowy, dopóki nie podasz nam takiej innej formy płatności.
 • Niezależnie od innych warunków dotyczących metod rozliczeniowych w serwisie eBay (w tym Zasad dotyczących dozwolonych form płatności oraz informacji dostępnych przy wystawianiu ofert sprzedaży, które mogą wskazywać metody rozliczenia aktualnie nieobsługiwane dla płatności, które przetwarzamy), wypłaty poprzez inne metody rozliczeń, takie jak PayPal, są obecnie niedostępne. Możesz zmienić swój Powiązany Rachunek Finansowy w dowolnym momencie, przy czym skuteczność tej zmiany zależy od możliwości wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz z innych obowiązków prawnych, a także podlega procedurom weryfikacji bezpieczeństwa, ryzyka oraz weryfikacji samego rachunku. Jeżeli zmienisz swój Powiązany Rachunek Finansowy, oczekujące wypłaty mogą być opóźnione ze względów bezpieczeństwa lub ze względu na konieczność zapewnienia zgodności z przepisami prawa. Oświadczasz i zapewniasz, że jesteś prawowitym właścicielem lub użytkownikiem każdego Powiązanego Rachunku Finansowego, który powiążesz ze swoim kontem eBay.
 • Dostarczyć nam wszelkich informacji, których możemy wymagać dla celów takich jak: weryfikacja Twojej tożsamości, przestrzeganie obowiązków wynikających z właściwych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz filtrowania transakcji (ang. sanctions screening), umożliwienie nam zarządzania rozliczeniami wpływów z Twoich transakcji oraz ocena możliwości nadużyć i ryzyka. Jeżeli jesteś osobą fizyczną, informacje te mogą obejmować, w szczególności, Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, dane rachunku bankowego oraz jakiś rodzaj urzędowego dowodu tożsamości (np. kopię Twojego dowodu osobistego lub prawa jazdy). Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo, informacje te mogą obejmować, w szczególności, pełną nazwę Twojego przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu, rodzaj podmiotu, dane rachunku bankowego, numer identyfikacji podatkowej i numer biznesowy, a także dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych, dyrektorów, członków wyższego szczebla kierownictwa, upoważnionego przedstawiciela i/lub głównej osoby wyznaczonej do kontaktu, takie jak imiona i nazwiska, dane kontaktowe, obywatelstwo, stanowisko oraz urzędowy dowód tożsamości (np. numer ubezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych, ang. United States Social Security Number). Przyjmujesz do wiadomości, że jeżeli nie dostarczysz nam lub nie zaktualizujesz odpowiednio dokładnych danych kontaktowych i innych wymaganych danych, nie będziemy mogli rozliczać Twoich wpływów ani wydawać żadnych dokumentów podatkowych (takich jak formularz 1099-K wymagany przez organy podatkowe w Stanach Zjednoczonych, ang. United States Internal Revenue Service Form 1099-K).
 • Terminowe utrzymywanie prawidłowości przechowywanych przez nas informacji oraz wyrażenie zgody na okresową aktualizację tych informacji przez nas na podstawie informacji przekazanych przez Ciebie, Twój bank lub inne podmioty świadczące usługi płatnicze. Będziesz przekazywał nam wyłącznie informacje o płatnościach lub metodach rozliczeń, do wykorzystywania których jesteś upoważniony. Przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku aktualizacji informacji, takich jak kraj zamieszkania, konieczne może być powtórzenie niektórych lub wszystkich opisanych powyżej kroków onboardingu w celu dalszego korzystania z Usług Płatności.
 • Przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń i regulacji, zasad oraz warunków i regulaminów w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu eBay oraz nie możesz powodować naruszenia tych przepisów, zasad i warunków oraz regulaminów przez strony trzecie. Przyjmujesz do wiadomości, że niektóre strony trzecie (takie jak banki, wystawcy kart kredytowych i debetowych, organizacje kartowe oraz dostawcy usług płatniczych) mogą określać własne warunki i zasady dotyczące metod płatności lub rozliczeń, które kupujący lub Ty wybieracie w związku z płatnościami, które przetwarzamy, takie jak zasady i warunki dotyczące rozliczania środków, obciążenia zwrotnego (chargeback), przedmiotów zabronionych oraz kredytów w rachunku bieżącym. Nieprzestrzeganie zasad i warunków stron trzecich może skutkować naliczeniem opłat, opóźnieniami w otrzymaniu środków lub innymi działaniami podejmowanymi przez takie strony trzecie. Przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy kontroli nad takimi opłatami, opóźnieniami lub działaniami ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Upoważniasz nas oraz nasze Podmioty Stowarzyszone do sprawdzenia informacji, które nam podałeś, w tym poprzez weryfikację istnienia Twojego rachunku bankowego oraz uzyskanie raportów lub porównywanie uzyskanych informacji ze źródeł zewnętrznych. Takimi źródłami zewnętrznymi mogą być m.in. banki, agencje kredytowe, brokerzy danych i inni dostawcy usług. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia Twojego konta lub nałożenia ograniczeń na Twoje konto lub do cofnięcia dostępu do Usług Płatności (w którym to przypadku Twoje konto może zostać przywrócone do jego pierwotnego stanu bez Usług Płatności lub, jeżeli nie jest to możliwe, Twoje możliwości sprzedawania na eBay mogą zostać ograniczone, zawieszone lub zakończone), w przypadku gdy nie będziemy w stanie uzyskać lub zweryfikować którejkolwiek z tych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Ciebie wskutek niekompletności lub nieprawidłowości podanych przez Ciebie informacji.

5. Wysyłka

Po otrzymaniu powiadomienia, że kupujący zapłacił za przedmiot w ramach transakcji z wykorzystaniem Usług Płatności, musisz wysłać dany przedmiot lub dostarczyć go w inny sposób zgodnie z wyborem kupującego dokonanym spośród opcji wysyłki, które udostępniłeś w swojej ofercie. Zobowiązujesz się dostarczyć wszystkie przedmioty zgodnie z warunkami swojej oferty oraz Umową z użytkownikiem oraz wykonać wszystkie inne niezbędne działania związane z transakcją, gdy powiadomimy Cię, że otrzymaliśmy płatność od kupującego.

6. Ograniczenia związane z Usługami Płatności

W przypadku konta eBay, dla którego aktywowano Usługi Płatności, mogą obowiązywać następujące ograniczenia:

 • Twoja zdolność do bezpośredniego wystawiania przedmiotów w jakichkolwiek międzynarodowych serwisach eBay oraz zlecenia nam wyświetlenia ofert w serwisach eBay innych niż serwis eBay, w którym pierwotnie wystawiłeś ofertę, może być ograniczona.
 • Usługa eBay for Charity może być ograniczona, gdy korzystasz z Usług Płatności, ale zastrzegamy sobie prawo do rozszerzenia jej dostępności w przyszłości według naszego wyłącznego uznania.
 • Nie będziemy przetwarzać płatności w przypadku form płatności offline (np. czeki bankowe lub własne, przekazy pieniężne, przelewy lub płatność przy odbiorze), mimo że takie formy płatności są oferowane w przypadku niektórych ofert wystawionych poprzez konta eBay, dla których aktywowano Usługi Płatności. Formy płatności offline nie są objęte Gwarancją zwrotu pieniędzy eBay ani podobnymi programami ochrony kupujących na eBay; ponadto nie będziemy wspierać kupujących ani sprzedawców w sporach dla płatności (np. poprzez obciążenie zwrotne - chargeback) w związku z formami płatności offline. O ile w przyszłości i według naszego wyłącznego uznania w Usługach Płatności nie zostaną aktywowane takie opcje w ramach Usług Płatności, nie będziemy przyjmować w Twoim imieniu depozytów za pojazdy ani ich Tobie wypłacać. Wystawione przez Ciebie oferty podlegają zasadom płatności eBay oraz wszelkim innym warunkom dotyczącym płatności, które mogą pojawić się w serwisie eBay, w tym warunkom dotyczącym dostępnych Ci form płatności i wypłat dla takich ofert.
 • Niektóre rodzaje Twoich aktywnych ofert mogą zostać zakończone z tego względu, że nie są one obecnie kompatybilne z Usługami Płatności, ze względu na prawne, związane z zasadami i operacyjne ograniczenia, które możemy napotykać my lub nasi zewnętrzni dostawcy usług. W przyszłości możemy jednak wspierać obsługę tego typu ofert.
 • Po aktywacji Usług Płatności dla Twojego konta eBay, nie będziesz mógł przywrócić swojego konta do pierwotnego stanu bez Usług Płatności.

Powyższą listę należy traktować orientacyjnie i może ona nie uwzględniać wszystkich wyłączeń obowiązujących w przypadku Usług Płatności.

7. Korzystanie z Usług Płatności

Zwroty i anulowania; zwroty pieniędzy

Jeżeli kupującemu od Ciebie przysługuje zwrot środków z tytułu zwrotu towaru lub anulowania w transakcji objętej Usługami Płatności, przyjmujesz do wiadomości, że jesteśmy upoważnieni do tego, by w Twoim imieniu zwrócić takiemu kupującemu kwoty zapłacone za transakcje, w przypadku których nastąpił zwrot towaru lub anulowano zakup.

Programy ochrony kupujących eBay

eBay oferuje programy ochrony kupujących w niektórych serwisach eBay w celu zagwarantowania, że kupujący otrzymają zamówione przedmioty lub zwrot pieniędzy. Takie programy są określane jako „Programy ochrony kupujących eBay”, a także znane w wielu jurysdykcjach jako „Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay”. Przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku zgłoszenia przez kupującego roszczenia w ramach takiego programu w odniesieniu do transakcji objętej Usługami Płatności właściwa spółka eBay oferująca Program ochrony kupujących eBay („Dostawca usług Programu ochrony kupujących eBay”) zażąda od nas zwrócenia pieniędzy kupującemu, w Twoim imieniu, zgodnie z zasadami właściwego Programu ochrony kupujących eBay. W przypadku gdy środki z płatności, które przetwarzamy w Twoim imieniu, są niewystarczające do zwrotu pieniędzy kupującemu z tytułu pozytywnie rozpatrzonego roszczenia w ramach Programu ochrony kupujących eBay, musisz zwrócić Dostawcy usług Programu ochrony kupujących eBay wszelkie dodatkowe kwoty należne kupującemu. Upoważniasz nas do odzyskania tych kwot od Ciebie w imieniu Dostawcy usług Programu ochrony kupujących eBay, zgodnie z naszymi i eBay zasadami oraz procedurami (w tym wszelkich kwot wynikających z międzynarodowych transakcji, o których mowa we właściwych zasadach Programu ochrony kupujących, a także ewentualnych opłat z tytułu przewalutowania).

Spory

W przypadku gdy kupujący lub właściciel instrumentu płatniczego inicjuje obciążenie zwrotne (chargeback), odwołanie polecenia zapłaty lub zgłasza roszczenie w ramach ochrony kupujących PayPal, lub w inny sposób zwraca się do swojej instytucji finansowej o otwarcie sporu dla płatności (sytuacje zwane dalej wyłącznie w niniejszej Części I „Sporem”) w związku z transakcją objętą Usługami Płatności, przyjmujesz do wiadomości, że możemy prowadzić dochodzenie w sprawie Sporu, oraz według naszego wyłącznego uznania, przedstawić ten Spór organizacji kartowej lub innym dostawcom form płatności. Zobowiązujesz się do terminowego dostarczania informacji pomocnych w prowadzeniu przez nas dochodzenia w sprawie Sporu oraz akceptujesz, że niedostarczenie wymaganych informacji w terminie wymaganym przez nas oraz wskazanym w zasadach organizacji kartowych oraz innych dostawców usług płatniczych może mieć negatywny wpływ na wynik dochodzenia w sprawie Sporu, aż do całkowitej utraty spornej kwoty. Nie będziesz kwestionować rozstrzygnięcia żadnego Sporu, który badamy i/lub przedstawiamy, ani nie będziesz ponownie podejmować rozstrzygniętych Sporów. Upoważniasz nas do zapłaty w Twoim imieniu wszelkich kwot wynikających ze Sporu, w tym kosztów i opłat związanych z przedstawieniem Sporu.

Pomimo, że akceptujesz ostateczność naszych dochodzeń w sprawie obciążenia zwrotnego (chargeback), możemy, jeśli zajdzie taka potrzeba, prosić Cię o zgodę na udział w opcjonalnym procesie arbitrażowym wszczętym przez nas w celu zakwestionowania wyników danego obciążenia zwrotnego. Jeżeli wyrażasz zgodę na arbitraż w sprawie obciążenia zwrotnego, upoważniasz nas do reprezentowania Cię i obrony Twoich racji w całym procesie arbitrażowym. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie koszty i wydatki (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej i opłaty arbitrażowe naliczone przez strony trzecie, wynikające z takiego postępowania arbitrażowego) oraz upoważniasz nas do zapłacenia tych kwot w Twoim imieniu w toku postępowania arbitrażowego.

Ochrona sprzedawców

Jeżeli spełniłeś wymogi kwalifikowalności oraz wszystkie mające zastosowanie do Ciebie zobowiązania wynikające z Programu ochrony sprzedawców, nie będziesz odpowiedzialny za żadne kwoty, które mają być zwrócone kupującym na podstawie roszczeń zgłaszanych w ramach Programu ochrony kupujących.

Grzywny, kary i straty

Nie możemy przetwarzać płatności w odniesieniu do przedmiotów zabronionych lub objętych ograniczeniami. Przed wstawieniem oferty sprzedaży przedmiotu musisz upewnić się, że jest on zgodny z zasadami eBay, obowiązującymi przepisami prawa oraz wszelkimi dodatkowymi ograniczeniami nałożonymi przez organizacje kartowe lub u zewnętrznych dostawców usług płatniczych, z których możemy korzystać. W niektórych przypadkach strony trzecie, takie jak organy regulacyjne, organizacje kart kredytowych lub zewnętrzni dostawcy usług płatniczych, mogą nałożyć na nas grzywny, kary lub obciążyć innymi kosztami w wyniku wystawienia przez Ciebie ofert sprzedaży lub zrealizowanych transakcji (np. dodatkową opłatę interchange lub karę związaną z organizacją kartową za sprzedaż przedmiotów zabronionych lub objętych ograniczeniami). Możemy dochodzić zwrotu tych kwot od Ciebie. Ponadto zobowiązujesz się, że w przypadku poniesienia przez nas innych strat (w tym szkód lub kosztów) wynikających z Twoich działań lub zaniechań związanych z Usługami Płatności, możemy dochodzić zwrotu tych kwot od Ciebie. Możemy również zastosować wszelkie inne odpowiednie środki prawne przeciwko Tobie.

Wstrzymania

Zastrzegamy sobie prawo do zarządzania ryzykiem związanym ze świadczeniem Usług Płatności poprzez wprowadzenie ograniczeń w zakresie dostępu do Twoich środków, gdy zostanie to uznane za konieczne, jak szczegółowo opisano poniżej.

Wyrażasz zgodę na to, żebyśmy przed wypłatą mogli wstrzymać Twoje środki lub zlecić takie wstrzymanie dostawcy usług płatniczych. Każde wstrzymanie może być oparte na takich czynnikach, jak historia sprzedaży, wyniki sprzedawcy, zwroty, obciążenia zwrotne, ryzyko związane z kategorią, w której wystawiono ofertę, wartość transakcji, możliwość realizacji polecenia zapłaty z Twojego Powiązanego Rachunku Finansowego lub zgłoszenie roszczeń w ramach Programu ochrony kupujących eBay. W razie konieczności możemy również anulować lub zawiesić rozliczenie Twoich wpływów w związku z oszustwem, zarządzaniem ryzykiem lub koniecznością zapewnienia zgodności z przepisami prawa. W takich sytuacjach powiadomimy Cię na stronie Mój eBay > Wiadomości i/lub pocztą elektroniczną (e-mail).

Gdy Twoje konto eBay zostanie zamknięte, możemy zatrzymać pewną kwotę, którą w uzasadniony sposób uznamy za niezbędną do pokrycia zwrotów pieniędzy lub innych płatności związanych ze zwrotem towaru, Sporami lub innymi czynnościami dokonanymi po przeprowadzeniu transakcji. O ile przepisy prawa nie wymagają inaczej, dokonamy rozliczenia niewykorzystanych zatrzymanych kwot na Twój Powiązany Rachunek Finansowy w ciągu 180 dni od zamknięcia konta eBay.

Procedury blokad i rozliczeń Twojego banku mogą niekiedy spowodować opóźnienia w rozliczeniu środków na Twój Powiązany Rachunek Finansowy, a my nie mamy kontroli nad takimi opóźnieniami.

Rezerwy

W celu zarządzania ryzykiem lub zabezpieczenia Twoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności zastrzegamy sobie prawo, wedle własnego uznania, do wymagania, abyś utrzymywał minimalną rezerwę przychodów z transakcji, niedostępną do wypłaty (w formie rezerwy stałej lub kroczącej) jako zabezpieczenia. Będziemy Cię powiadamiać o wszelkich wymaganych od Ciebie rezerwach. W zależności od wyników i ryzyka związanego z korzystaniem przez Ciebie z Usług Płatności rezerwa może zostać podniesiona, obniżona lub zniesiona w dowolnym momencie; jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o takich zmianach.

Nasza odpowiedzialność

Jeżeli podjęliśmy uzasadnione środki ostrożności i/lub działaliśmy zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi, nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane, nieprawidłowe, niewykonane lub opóźnione transakcje płatnicze, jeżeli takie problemy zostały spowodowane nietypowymi i nieprzewidywalnymi okolicznościami, na które nie mamy wpływu.

8. Bezpieczeństwo; zewnętrzni dostawcy usług płatniczych; ochrona danych

Bezpieczeństwo

Przyjmujesz do wiadomości znaczenie środków bezpieczeństwa, które wprowadzamy w odniesieniu do Usług Płatności, i wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie wszystkich haseł, kodów lub innych danych logowania wykorzystywanych do uzyskania dostępu do konta eBay i powiązanych Usług Płatności, a także, z zastrzeżeniem zasad ochrony sprzedawców eBay, za wszelkie transakcje lub działania podejmowane przy użyciu konta eBay.

W przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionej transakcji płatniczych lub o opóźnionej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji, musisz niezwłocznie nas powiadomić, stosując metodę kontaktu wskazaną powyżej w Części „Wprowadzenie” niniejszych Warunków Usług Płatności. Jeżeli Twoim Podmiotem Wypłacającym jest eBay Sarl lub ECUK i powiadomisz nas telefonicznie o takiej transakcji, możemy poprosić o pisemne potwierdzenie niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia; przy czym takie powiadomienie jest bezpłatne.

Zewnętrzni dostawcy usług płatniczych

Możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług płatniczych, którzy pomagają nam w świadczeniu Usług Płatności (takich jak firmy przetwarzające płatności i wypłacające kwoty rozliczenia, przeprowadzające oceny ryzyka lub kontrole zgodności z przepisami prawa, weryfikujące tożsamość lub zatwierdzające formy płatności lub rozliczeń), a także możemy przetwarzać Twoje dane i przekazywać je takim stronom trzecim. Niniejszym wyraźnie wyrażasz zgodę na: korzystanie przez nas z zewnętrznych dostawców usług, zlecanie im usług, a także na powiązane z tym przekazywanie i przetwarzanie danych. W stosownych przypadkach, w celu umożliwienia nam świadczenia Ci Usług Płatności, niniejszym zrzekasz się ewentualnych praw wynikających z tajemnicy zawodowej/służbowej. Niezależnie od tego, czy korzystamy z zewnętrznych dostawców usług, odpowiedni Podmiot Płatniczy eBay pozostaje odpowiedzialny wobec Ciebie za świadczenie usług regulowanych niniejszymi Warunkami Usług Płatności.

Ochrona danych [dotyczy Usług Płatności świadczonych przez Podmioty Płatnicze eBay z wyjątkiem ECA; Warunki Ochrony Danych ECA – zob. Część V]

Świadczenie przez nas Usług Płatności wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych kupującego od Ciebie, w przypadku gdy nastąpi sprzedaż. W odniesieniu do takiego przetwarzania danych Ty, Odpowiedzialny Podmiot Płatniczy oraz Podmiot Wypłacający działacie jako odrębni administratorzy danych w rozumieniu właściwych przepisów o ochronie danych osobowych (w tym m.in. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [RODO], kalifornijskiej ustawy o ochronie danych konsumentów [California Consumer Privacy Act] oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych, którym podlegasz). Zobowiązujesz się: przestrzegać swoich obowiązków administratora danych zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a także podejmować wszelką zasadną współpracę z nami oraz udzielać nam informacji i pomocy jakiej możemy potrzebować w celu spełnienia obowiązujących nas wymagań jako administratora danych.

9. Pobieranie opłat i innych należności od Ciebie

Upoważniasz nas do pobierania od Ciebie wszelkich kwot należnych od Ciebie nam lub naszym Podmiotom Stowarzyszonym z następujących tytułów (zwanych dalej „Należnymi Kwotami”):

 • Zapłaty opłat;
 • Spłaty lub odzyskania kwot, które nieprawidłowo rozliczyliśmy na Twoją rzecz wskutek błędu w przetwarzaniu płatności lub z innych powodów;
 • Odzyskania kwot nienależnych: jeżeli dokonamy zwrotu pieniędzy, zwrotu kosztów lub płatności z góry dla kupujących lub innych stron trzecich, w Twoim imieniu lub z powodu Twoich działań lub zaniechań (np. zgodnie z Punktem „Spory”, „Zwroty i anulowania; zwroty pieniędzy”, „Program ochrony kupujących eBay” lub „Grzywny, kary i straty” niniejszych Warunków Usług Płatności); lub w przypadku jakichkolwiek innych zwrotów kosztów dokonanych przez nas w Twoim imieniu;
 • Podatki związane z Usługami Płatności lub korzystaniem przez Ciebie z naszych usług lub usług naszych Podmiotów Stowarzyszonych, jeżeli tak stanowią i wymagają przepisy prawa;
 • Koszty i wydatki, w tym uzasadnione koszty prawne, wynikające z postępowania arbitrażowego w sprawie Sporu, które zostało zainicjowane przez nas i w którym zgodziłeś się uczestniczyć; oraz
 • Wszelkie inne kwoty zapłacone w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas lub przez nasze Podmioty Stowarzyszone na Twoją rzecz.

Pobranie Należnych Kwot może następować jednorazowo, sporadycznie lub regularnie, w następujący sposób:

 • Zatrzymanie takich kwot z bieżących lub przyszłych wypłat związanych z Twoimi ewentualnymi transakcjami;
 • Pobranie z Twojego Powiązanego Rachunku Finansowego (oraz, w razie potrzeby, poprzez wyrażenie zgody na realizację polecenia zapłaty lub innego podobnego);
 • Pobranie z jakiegokolwiek innego instrumentu płatniczego lub formy płatności, które możesz mieć autoryzowane lub zarejestrowane u nas lub u naszych Podmiotów Stowarzyszonych (np. w celu regulowania należności z tytułu opłat sprzedawcy, etykiet wysyłkowych lub rozstrzygania sporów);
 • Umieszczenie Należnej Kwoty na fakturze, którą otrzymujesz od naszych odpowiednich Podmiotów Stowarzyszonych w ramach świadczenia usług serwisu eBay; oraz
 • Zatrudnienie do tego celu firm windykacyjnych lub zastosowanie innych metod windykacji.

Upoważniasz nas do wyboru z powyższej listy, według naszego wyłącznego uznania, odpowiedniej metody pobrania środków w celu odzyskania, pobrania, windykacji, obciążenia lub potrącenia Należnych Kwot zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 9.

Upoważniasz także Podmiot Stowarzyszony, z którym zawarłeś Umowę z użytkownikiem na świadczenie usług serwisu eBay, do obciążania Cię wszelkimi Należnymi Kwotami w naszym imieniu z wykorzystaniem dowolnej formy płatności, którą zarejestrowałeś u takiego Podmiotu Stowarzyszonego.

Możemy Cię powiadomić przed pobraniem niektórych z tych kwot. W zakresie, w jakim jest to możliwe na podstawie właściwych przepisów prawa, zrzekasz się wszelkich praw, które możesz mieć do otrzymania wcześniejszego powiadomienia o ewentualnym konkretnym wstępnie autoryzowanym obciążeniu. Jeżeli przekażesz nam zgodę na realizację poleceń zapłaty SEPA/BACS umożliwiającą pobieranie Należnych Kwot z Twojego rachunku bankowego, każde wymagane wcześniejsze powiadomienie będzie Ci przekazywane na co najmniej trzy dni przed obciążeniem Twojego rachunku bankowego. Na podstawie takiej zgody możemy pobierać Należne Kwoty z Twojego rachunku bankowego w każdej chwili, dopóki wyraźnie nie anulujesz udzielonej nam zgody na realizację poleceń zapłaty SEPA/BACS.

Jeżeli nasza próba odzyskania Należnej Kwoty z instrumentu płatniczego, który możemy wykorzystać na podstawie Twojego upoważnienia, nie powiedzie się wskutek Twoich działań lub zaniechań, możemy obciążyć Cię za taką nieudaną próbę zgodnie z postanowieniami na Stronie dotyczącej opłat lub zgodnie z treścią Części III-V poniżej.

Jeśli płatność na Twoją rzecz zostanie dokonana w wyniku błędu lub jeśli otrzymasz środki, do których otrzymania nie jesteś w żaden sposób uprawniony w chwili wypłaty, wówczas zobowiązujesz się niezwłocznie na nasze żądanie zwrócić nam taką kwotę, zgodnie z naszymi ustaleniami i poleceniami.

10. Zmiany

Możemy zmienić niniejsze Warunki Usług Płatności poprzez powiadomienie Cię o zmianach na piśmie (np. poprzez zamieszczenie znowelizowanej wersji niniejszych warunków w naszym serwisie, w tym w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay > Wiadomości). Przed przewidywaną datą wejścia w życie takiej zmiany, powiadomimy Cię z co najmniej czternastodniowym (14) wyprzedzeniem lub – jeżeli Podmiotem Wypłacającym jest eBay Sarl lub ECUK – z wyprzedzeniem dwóch (2) miesięcy. Zmiany opłat będą publikowane na naszej Stronie dotyczącej opłat i mogą wchodzić w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Jeżeli jesteś konsumentem (tj. nie przedsiębiorcą), którego Podmiotem Wypłacającym jest eBay Sarl lub ECUK, uważa się, że wyraziłeś zgody na te zmiany, o ile ich wyraźnie nie odrzuciłeś przed przewidywaną datą wejścia w życie. W przypadku wszystkich innych sprzedawców, dalsze korzystanie z Usług Płatności po dacie wejścia życie zmian będzie równoznaczne z Twoją akceptacją tych zmian.

Jeżeli nie zgadzasz się na zmiany, możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki Usług Płatności zgodnie z Punktem 11 („Okres obowiązywania, wypowiedzenie umowy”) poniżej, bez żadnych dodatkowych kosztów, w dowolnym czasie przed datą wejścia w życie tych zmian. Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszych Warunków Usług Płatności, Twoja możliwość sprzedawania na eBay może zostać zawieszona lub wstrzymana. W serwisie eBay zawsze publikujemy zaktualizowane Warunki Usług Płatności.

11. Okres obowiązywania, wypowiedzenie umowy

Niniejsze Warunki Usług Płatności wchodzą w życie na czas nieokreślony, chyba że zostaną wypowiedziane zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki Usług Płatności pisemnie z wyprzedzeniem czternastu (14) dni lub – jeżeli Twoim podmiotem wypłacającym jest eBay Sarl lub ECUK – z wyprzedzeniem dwóch (2) miesięcy, wysyłając wiadomość na zarejestrowany przez Ciebie adres e-mail. Możemy również wypowiedzieć niniejsze Warunki Usług Płatności z krótszym wyprzedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

 • gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub nakazu sądowego;
 • organ administracji państwowej wymaga od nas dokonania takiego wypowiedzenia w celu dopełnienia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu;
 • mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że prowadzisz zabronioną lub nielegalną działalność (w tym m.in. dokonujesz przestępstw finansowych, takich jak oszustwa, łapownictwo, korupcja, pranie pieniędzy lub naruszasz sankcje);
 • nie jesteśmy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości lub tożsamości Twojego przedsiębiorstwa, lub innych dotyczących Cię informacji; lub
 • w inny sposób naruszasz istotne zobowiązania umowne wynikające z niniejszych Warunków Usług Płatności lub w inny sposób poważnie bądź uporczywie naruszasz inne postanowienia niniejszych warunków.

Jeżeli Twoim Podmiotem Wypłacającym jest eBay Sarl lub ECUK, możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki Usług Płatności bez względu na zdarzenia skutkujące wypowiedzeniem umowy wymienione powyżej poprzez wysłanie z wyprzedzeniem jednego (1) miesiąca najlepiej pocztą e-mail powiadomienia do eBay Sarl na adres paymentsinfoPL@ebay.pl lub do ECUK na adres PaymentsinfoUnitedKingdom@ebay.co.uk albo kontaktując się z Obsługą klienta eBay poprzez jedną z dostępnych form kontaktu (np. formularz Kontakt z nami, czat).

Jeżeli eBay Sarl lub ECUK nie jest Twoim Podmiotem Wypłacającym, możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki Usług Płatności, zamykając konto eBay. Jeżeli po takim wypowiedzeniu będziesz korzystał z Usług Płatności, zostanie to uznane za ponowne zaakceptowanie przez Ciebie niniejszych Warunków Usług Płatności.

Jeżeli wystosujesz wypowiedzenie do jednego Podmiotu Płatniczego eBay, takie wypowiedzenie będzie również traktowane jako wypowiedzenie skierowane do pozostałych Podmiotów Płatniczych eBay.

Po zarejestrowaniu się w Usługach Płatności i aktywowaniu Twojego konta eBay, korzystanie z Usług Płatności staje się warunkiem korzystania przez Ciebie z konta eBay. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy nie będziesz mógł przywrócić swojego konta eBay do stanu sprzed zarejestrowania się do korzystania z Usług Płatności. Nasze Podmioty Stowarzyszone, które świadczą Ci usługi serwisu eBay zgodnie z Umową z użytkownikiem, mogą rozwiązać Umowę z użytkownikiem zgodnie z jej postanowieniami dotyczącymi wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie wpływa na prawa lub zobowiązania którejkolwiek ze stron powstałe do momentu rozwiązania i/lub na żadne warunki, które (wprost lub w sposób dorozumiany) mają obowiązywać także po wypowiedzeniu umowy. Jeżeli w chwili rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia istnieją transakcje płatnicze oczekujące na realizację, zostaną one przetworzone zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, chyba że jest to zabronione przepisami prawa. Od chwili skutecznego rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia nie będziesz mógł wystawiać żadnych przedmiotów w serwisie eBay.

12. Cesja

Według naszego własnego uznania możemy dokonać cesji naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności. W takim przypadku, powiadomimy Cię o tym.

II. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECI

Oprócz powyższych Ogólnych Warunków Usług Płatności, poniższe postanowienia mają zastosowanie do Usług Płatności świadczonych przez eCI. W niniejszym rozdziale „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany odnoszą się do eCI.

W relacjach między Tobą i eCI, niniejsze Warunki Usług Płatności obejmują, poprzez niniejsze odwołanie, postanowienia Umowy z użytkownikiem, w zakresie mającym zastosowanie do niniejszej umowy. W razie sprzeczności między Umową z użytkownikiem a niniejszymi Warunkami Usług Płatności, nadrzędne znaczenie mają niniejsze Warunki Usług Płatności.

Rozwiń Część II

1. Powołanie eCI jako agenta

eCI będzie otrzymywać płatności w Twoim imieniu jako Twój agent. Niniejszym wyznaczasz eCI na swojego agenta w ograniczonym zakresie do otrzymywania, przechowywania i rozliczania płatności z tytułu transakcji objętych Usługami Płatności.

Płatność otrzymana przez nas od kupującego, w Twoim imieniu, zaspokaja zobowiązanie kupującego wobec Ciebie w kwocie otrzymanej płatności, niezależnie od tego, czy faktycznie rozliczymy taką płatność dla Ciebie. W przypadku, gdy nie dokonamy takiej płatności na Twoją rzecz zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, będziesz miał prawo regresu wyłącznie wobec nas, a nie wobec kupującego, ponieważ taka płatność zostanie uznana za dokonaną przez kupującego po jej otrzymaniu przez nas. W zakresie dozwolonym przez zasady jakiejkolwiek strony trzeciej lub organu państwowego, którego jurysdykcji podlegamy, zgadzasz się na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje działania i zaniechania, oraz rozumiesz, że wyłączamy taką odpowiedzialność.

2. Przyjęcie i rozliczenie środków

Po transakcji z wykorzystaniem Usług Płatności otrzymasz powiadomienie potwierdzające taką transakcję płatniczą. W niektórych przypadkach Twoja transakcja może być odrzucona, zawieszona lub wstrzymana z różnych z powodów, w tym podejrzenia oszustwa, wysokiego ryzyka lub potencjalnego naruszenia przepisów, obowiązku przestrzegania sankcji gospodarczych i handlowych, zasad eBay lub eCI, lub zasad jednego z naszych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

Jeśli jesteśmy Twoim Podmiotem Wypłacającym, będziemy inicjować rozliczanie otrzymanych wpływów na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Wpływy z tytułu transakcji, inne niż te, które są wstrzymywane zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, oraz z zastrzeżeniem szacowanych czasów rozliczenia określonych w następnym zdaniu, będą agregowane w dziennej partii do regularnego rozliczenia z Tobą (np. jedno dzienne rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia), o ile nie zażądasz i nie uzgodnisz z nami innego trybu. Przewidujemy, że wpływy z transakcji objętych Usługami Płatności będą zasadniczo rozliczane na Twój Powiązany Rachunek Finansowy w ciągu około dwóch do siedmiu dni roboczych po transakcji dokonanej przez kupującego, chociaż faktyczne terminy rozliczeń mogą się różnić dla poszczególnych transakcji, w zależności od takich okoliczności jak czas przetwarzania transakcji przez Twój bank.

W razie potrzeby możemy odstąpić od tej procedury ze względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami lub z powodów operacyjnych. Jeżeli nie będziemy w stanie rozliczyć wpływów objętych Usługami Płatności, wówczas w zależności od powodów, dla których nie możemy rozliczyć tych wpływów, możemy zwrócić środki kupującemu (np. jeżeli nie możemy przetworzyć Twoich informacji ze względów technicznych lub jeżeli naruszasz niniejsze Warunki Usług Płatności itp.) lub w inny sposób przetworzyć te środki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa – w tym przepisami o porzuconym mieniu, przewidującymi na przykład przejęcie środków przez organ administracji państwowej po upływie określonego czasu – lub zgodnie z naszymi zasadami.

3. Upoważnienie do pobierania Należnych Kwot

Niniejszym upoważniasz eCI do pobrania Należnej Kwoty z Twojego Powiązanego Rachunku Finansowego lub do jej potrącenia z wykorzystaniem innej formy płatności, którą u nas zarejestrowałeś. Twoje upoważnienie zachowuje pełną moc i skuteczność do zaistnienia wcześniejszego z następujących zdarzeń: otrzymania przez nas od Ciebie pisemnej informacji odwołującej takie upoważnienie lub zamknięcia bądź wypowiedzenia Twojego konta eBay.

W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym nieodwołalnie sprzedajesz, cedujesz, przyznajesz, przenosisz i przekazujesz na rzecz eBay i jego Podmiotów Stowarzyszonych, w zależności od sytuacji, wszystkie swoje prawa, tytuły oraz udziały we wszelkich należnych Ci wierzytelnościach, płatnościach pieniężnych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w celu zaspokojenia ewentualnych i wszystkich Twoich zobowiązań wobec eBay lub jej właściwych Podmiotów Stowarzyszonych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług Płatności i serwisu eBay w celu sprzedaży towarów lub usług swoim kupującym.

4. Spory prawne

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU. DOTYCZY ON TWOICH PRAW I BĘDZIE MIAŁ ISTOTNY WPŁYW NA SPOSÓB ROZSTRZYGANIA ROSZCZEŃ, KTÓRE TY I ECI MOŻECIE MIEĆ WOBEC SIEBIE NAWZAJEM.

Ty oraz eCI zgadzacie się, że wszelkie roszczenia lub spory na gruncie prawnym lub zasad słuszności, które wynikają lub mogą wyniknąć między Tobą a eCI (lub powiązanymi stronami trzecimi), odnoszące się w jakikolwiek sposób do tej lub poprzednich wersji niniejszych Warunków Usług Płatności lub z nich wynikające, do Twojego korzystania z Usług Płatności lub uzyskiwania do nich dostępu, lub do działań eCI lub jego agentów, będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym Punkcie zatytułowanym „Spory prawne”.

A. Prawo właściwe

Zgadzasz się, że z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezgodne z prawem federalnym lub przez nie wyłączone, niniejsze Warunki Usług Płatności oraz ewentualne roszczenia lub spory, które wynikają lub mogą wyniknąć między Tobą a eCI, będą regulowane prawem stanu Utah, bez względu na normy kolizyjne – chyba że wskazano inaczej w niniejszych Warunkach Usług Płatności.

B. Zgoda na arbitraż

Ty i eCI zgadzacie się, żeby ewentualne i wszystkie spory lub roszczenia, które wynikają lub mogą wyniknąć między Tobą a eCI (lub powiązanymi stronami trzecimi), odnoszące się w jakikolwiek sposób lub wynikające z tej lub poprzednich wersji niniejszych Warunków Usług Płatności, korzystania przez Ciebie z Usług Płatności lub uzyskiwania do nich dostępu, działań eCI lub jej agentów, lub jakichkolwiek produktów lub usług sprzedawanych, oferowanych lub kupowanych za pośrednictwem serwisu, były rozstrzygane wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie. W niniejszym rozdziale „Spory prawne” określenie „powiązane strony trzecie” obejmuje odpowiednie podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, spółki matki, poprzedników prawnych, następców prawnych, cesjonariuszy, a także Twoich oraz eCI pracowników i agentów. Alternatywnie, możesz dochodzić swoich roszczeń w sądzie rozpatrującym drobne roszczenia, jeżeli Twoje roszczenia kwalifikują się do takiego trybu oraz dopóki sprawa pozostaje w kompetencji takiego sądu, a postępowanie toczy się wyłącznie indywidualnie (nie jako powództwo zbiorowe lub reprezentacyjne). Wykonanie i interpretacje niniejszej Zgody na arbitraż reguluje Federalna Ustawa o Arbitrażu (Federal Arbitration Act).

 1. Zakaz powództw zbiorowych i reprezentacyjnych oraz orzeczenia grupowego

  TY I ECI UZGADNIACIE, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNIEŚĆ ROSZCZENIE PRZECIW DRUGIEJ STRONIE WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD LUB UCZESTNIK W EWENTUALNYM POWÓDZTWIE ZBIOROWYM LUB REPREZENTACYJNYM, LUB W POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM LUB Z POWÓDZTWA OSKARŻYCIELA PRYWATNEGO. O ILE OBIE STRONY NIE UZGODNIĄ INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ ANI ŁĄCZYĆ ROSZCZEŃ WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY LUB STRONY ANI NIE MOŻE W INNY SPOSÓB PROWADZIĆ ŻADNEJ FORMY POSTĘPOWANIA SKONSOLIDOWANEGO, REPREZENTACYJNEGO, ZBIOROWEGO ANI Z UDZIAŁEM OSKARŻYCIELA PRYWATNEGO. PONADTO ARBITER MOŻE WYDAĆ ORZECZENIE (W TYM NAKAZU, NAKAZU ZAPŁATY LUB ORZECZENIA O PRAWACH) WYŁĄCZNIE NA RZECZ STRONY WYSTĘPUJĄCEJ INDYWIDUALNIE O TAKIE ORZECZENIE ORAZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZAPEWNIENIA WYDANIA ORZECZENIA WYMUSZONEGO PRZEZ ROSZCZENIA DANEJ STRONY. WYDANE ORZECZENIE NIE MOŻE WPŁYWAĆ NA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. Jeżeli sąd uzna, że właściwe prawo wyklucza wykonanie któregokolwiek z ograniczeń przewidzianych w niniejszym punkcie co do konkretnego roszczenia lub konkretnego wniosku o środek zabezpieczający (np. wniosku o nakaz), wówczas dane roszczenie lub dany wniosek o środek zabezpieczający (i tylko to roszczenie lub środek zabezpieczający) muszą zostać wyłączone z arbitrażu i mogą zostać wniesione do sądu, z zastrzeżeniem przysługującego Tobie i eCI prawa do odwołania się od decyzji sądu. Wszystkie pozostałe roszczenia będą podlegać arbitrażowi.

 2. Postępowanie arbitrażowe

  Arbitraż ma charakter mniej oficjalny niż postępowanie sądowe. Arbitraż jest prowadzony przez neutralnego arbitra, a nie przez sędziego lub ławę przysięgłych, a ocena rozstrzygnięcia arbitrażowego przez sąd jest bardzo ograniczona. Arbiter może jednak przyznać takie samo odszkodowanie i zadośćuczynienie w indywidualnej sprawie jak sąd w stosunku do pojedynczej osoby lub strony. Arbiter powinien stosować niniejsze Warunki Usług Płatności na takiej samej zasadzie, jak zrobiłby to sąd. Arbiter może decydować we wszystkich kwestiach – z wyjątkiem tych, które odnoszą się do podlegania arbitrażowi, zakresu lub egzekwowalności niniejszej Zgody na arbitraż lub interpretacji Punktu 1 Zgody na arbitraż („Zakaz postępowania zbiorowego i reprezentacyjnego oraz orzeczenia grupowego”), gdyż decyzje w tych kwestiach podejmuje właściwy sąd.

  Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) według jego zasad i procedur, w tym Zasad Arbitrażu Konsumenckiego AAA (ang. AAA Consumer Arbitration Rules) i Zasad Arbitrażu Komercyjnego AAA (ang. AAA Commercial Arbitration Rules), w zależności od sytuacji, z zastrzeżeniem zmian określonych w niniejszej Zgodzie na arbitraż. Zasady AAA są dostępne na stronie www.adr.org. W przypadku gdyby AAA nie mogło zarządzać arbitrażem, strony lub sąd wybiorą innego administratora arbitrażu.

  Strona, która zamierza wystąpić o arbitraż, musi najpierw przesłać drugiej stronie, listem poleconym, ważne Powiadomienie o Sporze („Powiadomienie”), które można pobrać pod tym łączem: http://p.ebaystatic.com/aw/help/legal/Notice_of_Dispute.pdf. Powiadomienie do eCI musi zostać wysłane na adres: eBay Inc., Attn: Litigation Department, Re: Notice of Dispute, 583 W. eBay Way, Draper, UT 84020. Wszelkie takie Powiadomienia adresowane do eBay i otrzymane przez eBay będą uznawane za otrzymane także przez eCI, jeżeli dane Powiadomienie dotyczy usług oferowanych przez eCI. eCI będzie przesyłać Powiadomienia do Ciebie na adres fizyczny, który mamy zapisany na Twoim koncie eBay; Twoim obowiązkiem jest aktualizacja tego adresu. Powiadomienie jest ważne pod warunkiem jego podpisania przez Ciebie oraz umieszczenia wszystkich informacji na formularzu Powiadomienia, w tym opisu charakteru i podstawy roszczeń dochodzonych przez strony, oczekiwanego orzeczenia, a także adresu e-mail i numeru telefonu powiązanego z Twoim kontem.

  Jeżeli strony nie będą mogły rozstrzygnąć roszczeń opisanych w ważnym Powiadomieniu w ciągu 30 dni od otrzymania Powiadomienia przez eCI, Ty lub eCI możecie wszcząć postępowanie arbitrażowe. Formularz wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego jest dostępny na stronie AAA pod adresem www.adr.org. Oprócz złożenia wniosku na tym formularzu do AAA, zgodnie z zasadami i procedurami AAA, strona inicjująca postępowanie arbitrażowe musi przesłać kopię wypełnionego formularza stronie przeciwnej. Kopię do eCI można przesłać na następujący adres: eBay Commerce Inc. c/o CT Corporation System, 1108 E South Union Ave., Midvale, UT 84047. Jeżeli eCI wszczyna postępowanie arbitrażowe przeciwko Tobie, wyśle kopię wypełnionego formularza na Twój fizyczny adres, który mamy zarejestrowany na Twoim koncie eBay. Żadna oferta ugody złożona przez Ciebie lub eCI nie będzie ujawniana arbitrowi.

  Jeżeli żadne z ujawnionych roszczeń lub roszczeń wzajemnych nie przekracza 25 000 USD, spór będzie rozstrzygany wyłącznie na podstawie dokumentów, z zastrzeżeniem prawa arbitra do domagania się przesłuchania osoby, jeżeli wymagają tego okoliczności. W przypadku prowadzenia przesłuchania Ty i/lub eCI możecie uczestniczyć w nim telefonicznie, chyba że arbiter wymaga innego trybu.

  Arbiter będzie decydować merytorycznie w sprawie wszystkich roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym uznanymi zasadami słuszności, oraz będzie honorował wszystkie roszczenia oraz przywileje uznane przez prawo. Arbiter nie będzie związany orzeczeniami w poprzednich postępowaniach arbitrażowych z udziałem innych użytkowników, ale jest związany orzeczeniami w poprzednich postępowaniach arbitrażowych z udziałem tego samego użytkownika eCI w zakresie wymaganym właściwymi przepisami prawa. Orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące oraz może zostać poddane ocenie sądu dysponującego odpowiednia właściwością.

 3. Koszty arbitrażu

  Wnoszenie wszystkich opłat z tytułu złożenia dokumentów, administracji oraz wynagrodzenia arbitra jest regulowane zasadami AAA, chyba że w niniejszej Zgodzie na arbitraż wskazano inaczej. Jeżeli zastosowałeś się do procedur Powiadomienia o Sporze określonych w Punkcie 2 niniejszej Zgody na arbitraż („Procedury Arbitrażowe”), a wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 USD, wówczas eCI, na Twój wniosek, pokryje wszystkie opłaty administracyjne i wynagrodzenie arbitra związane z danym postępowaniem arbitrażowym. Wszelkie wnioski o pokrycie opłat przez eCI należy kierować pocztą do AAA wraz z Wnioskiem o arbitraż, a eCI zorganizuje uregulowanie opłat administracyjnych i wynagrodzenia arbitra bezpośrednio z AAA. W przypadku gdy arbiter uzna roszczenia zgłoszone przez Ciebie do arbitrażu za oczywiście bezzasadne, zobowiązujesz się zwrócić eCI wszystkie opłaty związane z arbitrażem wniesione przez eCI w Twoim imieniu, które w innym przypadku miałbyś obowiązek pokryć zgodnie z zasadami AAA. eCI będzie pokrywać opłaty z tytułu złożenia dokumentów, administracji i wynagrodzenia arbitrów w takim stopniu, w jakim arbiter uzna za konieczne, aby koszty dostępu do arbitrażu nie były nieopłacalne.

 4. Klauzula salwatoryjna

  Z wyjątkiem postanowień Punktu 1 niniejszej Zgody na arbitraż („Zakaz postępowania zbiorowego i reprezentacyjnego oraz orzeczenia grupowego”), jeżeli arbiter lub sąd uznają, że którakolwiek część niniejszej Zgody na arbitraż jest nieważna lub nieegzekwowalna, pozostałe części niniejszej Zgody na arbitraż nadal obowiązują.

 5. Procedura wycofania zgody

  JEŻELI JESTEŚ NOWYM UŻYTKOWNIKIEM NASZYCH USŁUG PŁATNOŚCI, MOŻESZ ODRZUCIĆ NINIEJSZĄ ZGODĘ NA ARBITRAŻ („WYCOFANIE ZGODY”), WYSYŁAJĄC DO NAS STOSOWNE PISEMNE POWIADOMIENIE („POWIADOMIENIE O WYCOFANIU ZGODY”). POWIADOMIENIE O WYCOFANIU ZGODY MUSI BYĆ WYSŁANE POCZTĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 DNI OD DATY PIERWSZEGO ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW USŁUG PŁATNOŚCI. POWIADOMIENIE O WYCOFANIU ZGODY MUSI BYĆ WYSŁANE NA ADRES: EBAY INC., ATTN: LITIGATION DEPARTMENT, RE: OPT-OUT NOTICE, 583 WEST EBAY WAY, DRAPER, UT 84020. KAŻDE TAKIE POWIADOMIENIE O WYCOFANIU ZGODY ZAADRESOWANE DO EBAY I ODEBRANE PRZEZ EBAY BĘDZIE RÓWNIEŻ UWAŻANE ZA OTRZYMANE PRZEZ ECI, JEŻELI TAKIE POWIADOMIENIE DOTYCZY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECI.

  Dla Twojej wygody, dostarczamy formularz Powiadomienia o wycofaniu zgody. W celu wycofania swojej Zgody na arbitraż musisz wypełnić ten formularz i przesłać go do nas. W formularzu Powiadomienia o wycofaniu zgody należy zamieścić wymagane informacje, w tym imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku, miejscowość, stan i kod pocztowy) oraz nazwa(nazwy) użytkownika i adres(adresy) e-mail powiązane z kontem(kontami) serwisu eBay, których wycofywanie zgody dotyczy. Powiadomienie o wycofaniu zgody musi być podpisane, pod rygorem nieważności. Niniejsza procedura jest jedynym sposobem wycofania Zgody na arbitraż. W przypadku wycofania Zgody na arbitraż wszystkie pozostałe części niniejszych Warunków Usług Płatności oraz postanowień rozdziału „Spory prawne” nadal mają do Ciebie zastosowanie. Wycofanie Zgody na arbitraż nie ma wpływu na żadne wcześniejsze, poprzednie, inne ani przyszłe umowy dotyczące arbitrażu, które możesz z nami zawrzeć.

 6. Przyszłe zmiany zgody na arbitraż

  Niezależnie od postanowień Umowy z użytkownikiem lub niniejszych Warunków Usług Płatności o treści przeciwnej obie strony zgadzają się, że jeżeli w przyszłości wprowadzimy jakiekolwiek zmiany do niniejszej Zgody na arbitraż (inne niż zmiana podanych w nich adresów do powiadomień lub łącz do stron internetowych), zmiany te nie będą miały zastosowania do roszczenia zgłoszonego w postępowaniu prawnym przeciwko eCI przed datą wejścia w życie danej zmiany. Zmiana ma zastosowanie do wszystkich innych sporów lub roszczeń regulowanych niniejszą Zgodą na arbitraż, które wynikają lub mogą wyniknąć pomiędzy Tobą a eCI. Będziemy powiadamiać Cię o zmianach niniejszej Zgody na arbitraż poprzez publikację zmienionych warunków w serwisie www.eBay.com na co najmniej 30 dni przed datą wejścia tych zmian w życie oraz poprzez przesłanie powiadomienia na stronie Mój eBay > Wiadomości i/lub e-mailem. Jeżeli nie wyrazisz zgody na zmienione warunki, możesz zamknąć swoje konto w ciągu 30-dniowego okresu i nie będziesz związany zmienionymi warunkami.

C. Właściwość miejscowa sądów dla sporów prawnych

O ile strony nie uzgodnią inaczej, w przypadku stwierdzenia, że powyższa Zgoda na arbitraż nie ma zastosowania do Ciebie lub do konkretnego roszczenia lub sporu, zarówno w wyniku Twojej decyzji o wycofaniu Zgody na arbitraż jak i w wyniku decyzji arbitra lub postanowienia sądu, zgadzasz się, że wszelkie roszczenia lub spory, które powstały lub mogą powstać pomiędzy Tobą a eCI, muszą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd stanowy lub federalny zlokalizowany w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah. Ty oraz eCI zgadzacie się na poddanie się jurysdykcji sądów zlokalizowanych w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah w zakresie rozstrzygania wszystkich takich roszczeń lub sporów.

Jeżeli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, wówczas zgodnie z §1789.3 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego (California Civil Code) możesz składać zażalenia do Biura Zażaleń (Complaint Assistance Unit) Wydziału Obsługi Konsumentów (Division of Consumer Services) Kalifornijskiego Departamentu Spaw Konsumenckich (California Department of Consumer Affairs) pisemnie na adres 400 R Street, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210.

III. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ EBAY S.À.R.L.

Oprócz powyższych Ogólnych Warunków Usług Płatności do Usług Płatności, które otrzymujesz od eBay Sarl, zastosowanie mają poniższe postanowienia. W niniejszym rozdziale „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany odnoszą się do eBay Sarl.

W relacjach między Tobą i eBay Sarl niniejsze Warunki Usług Płatności obejmują, poprzez niniejsze odwołanie, postanowienia Umowy z użytkownikiem, w zakresie mającym zastosowanie do niniejszej umowy. W razie sprzeczności między Umową z użytkownikiem a niniejszymi Warunkami Usług Płatności, nadrzędne znaczenie mają niniejsze Warunki Usług Płatności.

1. Usługa płatności

Upoważniasz eBay Sarl do nabywania i rozliczania płatności otrzymywanych w Twoim imieniu. Gdy sprzedajesz przedmiot na eBay, zostaniesz uznany za odbiorcę płatności, przy czym eBay Sarl działa jako Twój dostawca usług płatniczych. W przypadku zwrotu pieniędzy, obciążenia zwrotnego lub podobnego scenariusza możesz być uznany również za płatnika, przy czym eBay Sarl działa wówczas również jako Twój dostawca usług płatniczych.

Przyjęcie instrumentu płatniczego kupującego (np. karty Visa), po zatwierdzeniu płatności, zaspokaja zobowiązanie płatnicze kupującego wobec Ciebie, niezależnie od tego, czy faktycznie dokonamy rozliczenia takiej płatności na Twoją rzecz. W przypadku gdy nie dokonamy takiej płatności na Twoją rzecz zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, będziesz miał prawo regresu wyłącznie wobec nas, a nie wobec kupującego. W zakresie dozwolonym zgodnie z zasadami strony trzeciej lub organu urzędowego mającego władzę nad nami, zgadzasz się na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje działania i zaniechania oraz rozumiesz, że wyłączamy taką odpowiedzialność.

2. Realizacja transakcji płatniczych

Jeżeli Ty, jako odbiorca płatności, korzystasz z Usług Płatności, transakcje płatnicze są realizowane zgodnie z zasadami i procedurami dotyczącymi schematów płatniczych lub zgodnie z innymi ustaleniami.

Wymagane informacje

Twój płatnik (np. kupujący przedmiot, który sprzedajesz na eBay) musi zapewnić przekazanie nam danych potrzebnych do zrealizowania transakcji płatniczej. Jeżeli nie posiadamy wystarczających danych do realizacji takiej transakcji, zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia się do dostawcy usług płatniczych Twojego płatnika o wymagane informacje.

Do zrealizowania transakcji płatniczej wymagamy następujących informacji:

 • Twoje imię i nazwisko (nazwa),
 • Twoja nazwa użytkownika eBay,
 • imię i nazwisko (nazwa) kupującego (w stosownych przypadkach),
 • nazwa użytkownika eBay kupującego oraz wszelkie inne dane dotyczące kupującego, których dostawca usług płatniczych kupującego lub my możemy wymagać (w stosownych przypadkach),
 • waluta transakcji płatniczej (jeżeli jest to możliwe, w formie skrótowej),
 • kwota transakcji płatniczej, oraz
 • dane beneficjenta płatności.

Możemy w uzasadnionym zakresie automatycznie wykorzystywać informacje przechowywane w naszych systemach. Jeżeli wymagane informacje przekazane przez Ciebie lub Twojego płatnika nie są w pełni dostępne lub są niedokładne, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody, opóźnienia ani inne skutki niewykonania lub wadliwego wykonania danej transakcji płatniczej.

Przyjmowanie zleceń płatniczych

Zlecenie płatnicze będzie uznane za otrzymane przez nas, jeżeli:

 • zostało złożone za pomocą karty płatniczej, zgodnie z zasadami systemów kartowych; lub
 • zostało otrzymane przez nasze dostępne kanały komunikacji elektronicznej, w dniu roboczym, w którym zostało faktycznie przez nas otrzymane.

W przypadku nieotrzymania zlecenia w danym dniu roboczym uznaje się, że zostało ono otrzymane następnego dnia roboczego. „Dni robocze” w Części III niniejszych Warunków Usług Płatności oznaczają dni, w których banki w Luksemburgu są czynne w zakresie prowadzenia zwykłej działalności.

Nie możesz odwołać zlecenia płatniczego po jego otrzymaniu przez nas. Jeżeli jednak uzgodniliśmy, że zlecenie płatnicze zostanie zrealizowane z określoną przyszłą datą, zlecenie takie można odwołać najpóźniej w dniu roboczym przypadającym przed tą przyszłą datą.

Odmowa realizacji zleceń płatniczych

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia płatniczego w przypadku, gdy:

 • informacje w zleceniu płatniczym zawierają błędy faktyczne i/lub są niekompletne;
 • nie wywiązałeś się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności lub innej umowy zawartej pomiędzy Tobą a nami;
 • istnieją wątpliwości co do ważności zlecenia lub tożsamości lub upoważnienia osoby składającej zlecenie płatnicze; lub
 • wykonanie zlecenia płatniczego doprowadziłoby do naruszenia obowiązujących zasad lub przepisów ustawowych lub wykonawczych.

Za taką odmowę możemy pobierać uzasadnioną opłatę.

Przyjmujesz do wiadomości, że przy realizacji transakcji płatniczej możemy być zmuszeni do ujawnienia informacji wymienionych powyżej oraz adresu Twojej siedziby dostawcy usług płatniczych kupującego, a w stosownych przypadkach także pośrednikom zaangażowanym w realizację transakcji płatniczej. Wyraźnie akceptujesz i zlecasz nam ujawnienie takich danych.

Jeżeli jesteś płatnikiem, realizacja transakcji może zależeć od tego, czy otrzymamy od Ciebie odpowiednią kwotę przed realizacją transakcji.

3. Rozliczanie środków; etykiety wysyłkowe

Jeśli jesteśmy Twoim Podmiotem Wypłacającym, będziemy inicjować rozliczanie otrzymanych wpływów na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Wpływy z tytułu transakcji, inne niż te, które są wstrzymywane zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, oraz z zastrzeżeniem szacowanych czasów rozliczenia określonych w następnym zdaniu, będą agregowane w dziennej partii (transzy) do rozliczenia z Tobą i wypłaty zgodnie z zawartymi z Tobą ustaleniami (np. jedno dzienne rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia). Przewidujemy, że wypłata wpływów z transakcji objętych Usługami Płatności na Twój Powiązany Rachunek Finansowy będzie zainicjowana w ciągu około jednego do dwóch dni roboczych po złożeniu zamówienia przez kupującego, chociaż faktyczne terminy rozliczeń mogą się różnić dla poszczególnych transakcji w zależności od formy płatności wykorzystanej przez kupującego oraz terminu otrzymania przez nas danej transakcji płatniczej. W razie potrzeby możemy odstąpić od tej procedury ze względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami lub ryzyko. Jeżeli nie będziemy w stanie rozliczyć Twoich wpływów, to w zależności od powodu, dla którego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, możemy zwrócić środki kupującemu (np. w przypadku, gdy nie będziemy mogli przetworzyć Twoich informacji z przyczyn technicznych itp.) lub postąpić z tymi środkami w inny sposób, zgodnie z właściwymi przepisami lub naszymi zasadami.

Będziemy Ci bezpłatnie dostarczać miesięczne zestawienia Twoich transakcji – dostęp do nich możesz uzyskać w Panelu Sprzedawcy.

Jeśli kupujący nabędą na własny koszt etykietę wysyłkową w serwisie eBay, możemy automatycznie odliczyć koszt etykiety od kwoty zwrotu pieniędzy, którą kupujący otrzymuje od Ciebie. Jeśli tak się stanie, zgadzasz się (jako dłużnik kupującego z tytułu zwrotu pieniędzy) na bycie przekazanym przewoźnikowi jako dłużnik z tytułu kosztów etykiety i upoważniasz nas do wykorzystania odpowiedniej części kwoty zwrotu pieniędzy do zapłacenia przewoźnikowi w Twoim imieniu. W takim przypadku nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów wysyłki.

4. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze

Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie straty związane z nieautoryzowaną transakcją płatniczą, jeżeli działałeś z zamiarem oszustwa w odniesieniu do takiej transakcji lub jeżeli nie wypełniłeś co najmniej jednego obowiązku wynikającego z niniejszej umowy (np. w zakresie zabezpieczenia swoich danych uwierzytelniających lub powiadomienia nas bez zbędnej zwłoki) w sposób zamierzony lub z rażącym niedbalstwem.

5. Nasza odpowiedzialność za nieprawidłowo zrealizowane lub niezrealizowane transakcje płatnicze

Zwrócimy Ci całą kwotę oraz odpowiadamy za straty bezpośrednio oraz racjonalnie przewidywalnie poniesione wskutek nieprawidłowo zrealizowanej lub niezrealizowanej transakcji płatniczej, pod warunkiem, że poinformowałeś nas o takiej transakcji bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiedzy o danym incydencie, a w każdym razie nie później niż w ciągu trzynastu (13) miesięcy od zrealizowania transakcji, chyba że nie udostępniliśmy Ci informacji o danej transakcji.

6. RatePAY

W niektórych europejskich serwisach eBay nabywcy mogą wybrać formę płatności RatePAY jako sposób zapłaty ceny zakupu za przedmioty, które im sprzedajesz. Niniejszym zgadzasz się na Ogólne Warunki i Zasady Form Płatności RatePAY i zobowiązujesz się ich przestrzegać. Warunki te stanowią integralną część niniejszych Warunków Usług Płatności. Zgodnie z bardziej szczegółowymi postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach i Zasadach Form Płatności RatePAY jesteś zobowiązany do sprzedaży i cesji swoich roszczeń o zapłatę ceny zakupu w stosunku do kupujących, którzy wybierają Formę Płatności RatePAY na rzecz eBay Sarl, która następnie sprzeda i sceduje te roszczenia na rzecz Adyen N.V., która z kolei sprzeda i sceduje te roszczenia na RatePAY GmbH. Tym samym kupujący, którzy korzystają z Formy Płatności RatePAY, będą dokonywać płatności na rzecz RatePAY GmbH, która będzie przekazywać płatności za pośrednictwem Adyen N.V. na rzecz eBay S.à.r.l, tak aby eBay Sarl mogła przetwarzać i rozliczać takie płatności zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności.

Ogólne Warunki i Zasady Form Płatności RatePAY

6.1. Przedmiot i zakres umowy

6.1.1. RatePAY GmbH („RatePAY”) jest instytucją płatniczą objętą stałym nadzorem i licencjonowaną przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin). RatePAY oferuje indywidualne rozwiązania w zakresie płatności online dla różnych sprzedawców detalicznych działających w Internecie oraz dostawców platform online, którzy dostarczają platformy internetowe dla firm i konsumentów sprzedających swoje produkty przez Internet. W ramach tych rozwiązań RatePAY oferuje formy płatności możliwe do zintegrowania z serwisem eBay. Formy płatności oferowane przez RatePAY („Forma(-y) Płatności RP”) obejmują zasadniczo płatność na podstawie faktury i płatność w ramach polecenia zapłaty SEPA oferowanych obecnie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Holandii, a także wszystkich Akceptowanych Jurysdykcjach w rozumieniu pkt 6.4.2. Kupujący Twoje przedmioty w serwisie eBay mogą korzystać z aktualnie dostępnych Form Płatności RP oferowanych przez eBay w celu rozliczania roszczeń o zapłatę ceny zakupu.

6.1.2. eBay Sarl ułatwia kupującym dokonywanie płatności na Twoją rzecz w serwisie eBay i świadczy Ci licencjonowane usługi płatnicze zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności.

6.1.3. Adyen N.V. („Adyen”) oferuje eBay Sarl, we własnym imieniu, we współpracy z RatePAY, Formy Płatności RP w celu ich zintegrowania z serwisem eBay.

6.1.4. W celu korzystania z Form Płatności RP eBay Sarl nabywa Twoje roszczenia o zapłatę ceny zakupu wobec kupujących, którzy korzystają z Form Płatności RP w serwisach eBay. Następnie eBay Sarl sprzedaje i ceduje zakupione roszczenia na rzecz Adyen zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Zasadami Form Płatności RP. Następnie Adyen sprzedaje i ceduje zakupione roszczenia na rzecz RatePAY, która z kolei przejmuje ryzyko zwłoki w zapłacie za zakupione roszczenia zgodnie poniższymi postanowieniami. Takie uzgodnienie jest dalej określane jako „Faktoring Łańcuchowy”.

6.1.5. Niniejsze Ogólne Warunki i Zasady Form Płatności RP mają zastosowanie w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z Form Płatności RP w serwisach eBay.

6.1.6. Niniejsze Ogólne Warunki i Zasady Form Płatności RP obowiązują w uzupełnieniu innych warunków uzgodnionych pomiędzy Tobą a eBay Sarl w niniejszych Warunkach Usług Płatności. W razie sprzeczności niniejsze Ogólne Warunki i Zasady Form Płatności RP mają nadrzędne znaczenie w stosunku do innych warunków uzgodnionych pomiędzy Tobą a eBay Sarl w niniejszych Warunkach Usług Płatności.

6.1.7. RatePAY i Adyen nie będą stroną ani nie mają żadnych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności ani innych uzgodnień między Tobą a eBay Sarl, eBay, kupującym ani żadną stroną trzecią.

6.2. Integracja Warunków Płatności RatePAY oraz Oświadczenia o Ochronie Danych RatePAY

Musisz uzgodnić z każdym kupującym Warunki Płatności RatePAY („RP-TOP”) i Oświadczenie Dotyczące Ochrony Danych RatePAY („RP-DPS”) w odniesieniu do korzystania z Form Płatności RP przez kupującego, zgodnie z treścią dostępną online na stronach https://www.ratepay.com/en/ratepay-terms-of-payment/ (RP-TOP) lub https://www.ratepay.com/en/ratepay-data-privacy-statement/ (RP-DPS). Niniejszym wyrażasz zgodę i akceptujesz fakt, że RP-TOP oraz RP-DPS staną się integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Tobą a kupującym w serwisach eBay w odniesieniu do korzystania przez kupującego z Form Płatności RP („Umowa Sprzedaży”). Niniejszym wyrażasz zgodę na to, żeby eBay Sarl wdrożyła RP-TOP i RP-DPS do procedury zapłaty z wykorzystaniem Form Płatności RP oraz zlecasz eBay Sarl przekazanie RP-TOP i RP-DPS kupującemu w Twoim imieniu.

6.3. Zrzeczenie się praw

Jeżeli działasz jako przedsiębiorca, niniejszym wyrażasz zgodę na to, że par. 675f (5) zdanie 2 niemieckiego kodeksu cywilnego („BGB”) (Opłaty za usługi płatnicze), par. 675g BGB (Zmiana umowy ramowej w sprawie usług płatniczych), par. 675h BGB (Zwykłe wypowiedzenie umowy ramowej w sprawie usług płatniczych), par. 675y BGB (Odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych w przypadku niewykonania, wadliwego wykonania lub opóźnionego wykonania zlecenia płatniczego; obowiązek składania zapytań), par. 675z BGB (Pozostałe roszczenia w przypadku niewykonania, wadliwego wykonania lub opóźnionego wykonania zlecenia płatniczego lub nieautoryzowanej transakcji płatniczej) oraz par. 676 BGB (Dowód realizacji transakcji płatniczych) nie mają zastosowania do niniejszych Ogólnych Warunków i Zasad Form Płatności RP.

6.4. Zakup Twoich wierzytelności przez eBay Sarl

6.4.1. Niniejszym zezwalasz eBay Sarl na przekazanie Twoich wierzytelności (poprzez Adyen) do RatePAY do zatwierdzenia („Powiadomienie o Zakupie”). RatePAY, po otrzymaniu Powiadomienia o Zakupie (poprzez eBay Sarl i Adyen), oceni oferowane wierzytelności w celu określenia prawdopodobieństwa spłaty przez kupującego danej wierzytelności oraz (za pośrednictwem Adyen i eBay Sarl) udzieli odpowiedzi, w której potwierdzi przyjęcie wierzytelności („Powiadomienie o Ocenie Pozytywnej”) lub ją odrzuci („Powiadomienie o Ocenie Negatywnej”).

6.4.2. Jesteś zobowiązany do oferowania eBay Sarl wszystkich wierzytelności w związku z Formami Płatności RP zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Zasadami Form Płatności RP, które spełniają następujące kryteria:

 1. Twoja wierzytelność wobec danego kupującego w związku z Umową Sprzedaży i dla której kupujący wybrał jedną z Form Płatności RP;
 2. Powiadomienie o Ocenie Pozytywnej dotyczące danej wierzytelności;
 3. wierzytelność jest wykazana w (i) EUR lub CHF lub (ii) w innej walucie obsługiwanej przez RatePAY; oraz
 4. wierzytelność podlega (i) prawu Niemiec, Austrii, Szwajcarii lub Holandii lub (ii) jakiejkolwiek jurysdykcji akceptowanej przez RatePAY („Akceptowane Jurysdykcje”).

(łącznie „Wierzytelności Sprzedawcy”, a każda z nich jako „Wierzytelność Sprzedawcy”).

6.4.3. Akceptując niniejsze Warunki Usług Płatności, które prowadzą do wdrożenia Form Płatności RP w Twoich ofertach wystawionych w serwisach eBay, wyrażasz zgodę na to, że każda Wierzytelność Sprzedawcy zostanie automatycznie zaoferowana eBay Sarl do zakupu po zawarciu każdej Umowy Sprzedaży, dla której kupujący wybrał jedną z Form Płatności RP („Oferta Zakupu”). eBay Sarl przekaże odpowiednią wiadomość do Adyen (a Adyen do RatePAY), wskazując na zawarcie Umowy Sprzedaży, oraz ofertę eBay Sarl do Adyen, dotyczącą zakupu danej Wierzytelności Sprzedawcy. Na podstawie odpowiedzi Adyen na ofertę zakupu złożoną przez eBay Sarl, eBay Sarl albo zaakceptuje Twoją Ofertę Zakupu poprzez kontynuację procesu płatności („Przyjęcie Oferty Zakupu”) lub odrzuci ją. Taka oferta i akceptacja poprzez Przyjęcie Oferty Zakupu spowoduje zawarcie umowy zakupu między Tobą a eBay Sarl („Jednorazowa Umowa Zakupu”) dotyczącą danej Wierzytelności Sprzedawcy – w tym Praw Ubocznych (zdefiniowanych poniżej) – która jest nabywana („Zakupiona Wierzytelność”) zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Zasadami Form Płatności RP. W przypadku gdy oferta zakupu eBay Sarl zostanie odrzucona przez Adyen, eBay Sarl odrzuci przedstawioną jej Ofertę Zakupu, a Jednorazowa Umowa Zakupu dotycząca danej Wierzytelności nie zostanie zawarta. Odrzucona Oferta zakupu może zostać ponownie złożona poprzez powtórzenie procesu opisanego w niniejszym pkt 4.3.

6.5. Cesja wierzytelności

6.5.1. Niniejszym, z zastrzeżeniem warunku zawieszającego określonego w pkt 6.5.3 poniżej, dokonujesz cesji wszystkich swoich obecnych i przyszłych Wierzytelności Sprzedawcy, w tym wszelkich Praw Ubocznych (zdefiniowanych poniżej) na eBay Sarl, a eBay Sarl niniejszym przyjmuje tę cesję.

6.5.2. „Prawa Uboczne” oznaczają każdorazowo w odniesieniu do odpowiedniej Wierzytelności Sprzedawcy:

 1. prawa do wszelkich zabezpieczeń odpowiedniej Wierzytelności Sprzedawcy; oraz
 2. roszczenia z tytułu ubezpieczenia transportu i niedoborów;
 3. roszczenia warunkowe dotyczące żądania wydania lub zwrotu przez bezpośredniego posiadacza (w tym posiadacza samoistnego);
 4. prawa preferencyjne, prawa kształtujące (Gestaltungsrechte), prawa do wycofania lub odstąpienia (Rücktritsrechte) lub prawa do kwestionowania (Anfechtungsrechte) oraz wszystkie inne sytuacje prawne, roszczenia z tytułu odsetek, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia gwarancyjne, roszczenia z tytułu kar umownych przeciwko kupującemu lub stronom trzecim będącym właścicielami towarów; lub
 5. inne roszczenia wobec stron trzecich w odniesieniu do danej Wierzytelności Sprzedawcy (takie jak ubezpieczenie kredytu kupieckiego, ubezpieczenie transportu, ubezpieczenie od włamania, kradzieży i pożaru, roszczenia wobec centralnych podmiotów rozliczeniowych i zakupowych, roszczenia wobec przewoźników), a także wszelkie dalsze prawa dodatkowe lub inne prawa dodatkowe dotyczące danej Wierzytelności Sprzedawcy i/lub związanych z nimi transakcji i umów;

w każdym przypadku niezależnie od tego, czy są one przenoszone wraz z daną Wierzytelnością Sprzedawcy z mocy prawa na podstawie par. 401 BGB czy też nie.

Żadne prawa uboczne nie są dodatkowymi ani nowymi roszczeniami wobec kupującego wynikającymi z rozwiązania Umowy Sprzedaży (np. zwrot kosztów wysyłki). Roszczenia te nie będą przenoszone przez Ciebie na eBay Sarl w ramach Wierzytelności Sprzedawcy.

6.5.3. Cesja opisana w pkt 6.5.1 dotycząca odpowiedniej Wierzytelności Sprzedawcy, w tym wszystkie Prawa Uboczne, o których mowa powyżej, podlega zawarciu Jednorazowej Umowy Zakupu w odniesieniu do odpowiedniej Wierzytelności Sprzedawcy zgodnie z pkt 6.4.3.

6.5.4. Cesja Wierzytelności Sprzedawcy, w tym wszystkie Prawa Uboczne, dla których cesja nie jest ważna z powodu przedłużonego zastrzeżenia prawa (tytułu) własności (verlängerter Eigentumsvorbehalt), stanie się ważna z chwilą dokonania zapłaty przez odpowiedniego dostawcę lub zrzeczenia się przez niego zastrzeżenia tytułu własności.

6.5.5. Po zawarciu Jednorazowej Umowy Zakupu, Ty i eBay Sarl ponawiacie cesję odpowiedniej wierzytelności wskazanej przez identyfikator transakcji w Ofercie Zakupu, w tym wszystkich Praw Ubocznych, przy czym Oferta Zakupu stanowi ofertę przeniesienia odpowiedniej wierzytelności z Ciebie na eBay Sarl, a Przyjęcie Oferty Zakupu stanowi przyjęcie tej oferty przez eBay Sarl.

6.5.6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ważności cesji Wierzytelności Sprzedawcy, w tym wszelkich Praw Ubocznych, oraz gdy wymaga to dalszych oświadczeń lub działań z Twojej strony, złożysz takie oświadczenie lub wykonasz takie działanie na żądanie eBay Sarl.

6.5.7. Nieodwołalnie upoważniasz eBay Sarl, z prawem do dalszego upoważniania, do powiadomienia danego kupującego o cesji Wierzytelności Sprzedawcy oraz do wykonania niezbywalnych praw, takich jak prawa wynikające z umowy, w związku z Wierzytelnościami Sprzedawcy, w tym wszystkimi Prawami Ubocznymi, we własnym imieniu.

6.6. Ryzyko windykacji / windykacja

6.6.1. Z zastrzeżeniem ważności prawnej („Bestehen der Forderung”) Zakupionych Wierzytelności, eBay Sarl ponosi ryzyko, że Zakupione Wierzytelności nie będą mogły zostać wyegzekwowane od danego kupującego w części lub w całości, w szczególności z powodu niewypłacalności kupującego. eBay Sarl zapłaci cenę zakupu (pomniejszoną o uzgodnione opłaty i koszty eBay Sarl) za daną Zakupioną Wierzytelność niezależnie od tego, czy zechce ją egzekwować.

6.6.2. Za windykację i egzekwowanie Zakupionych Wierzytelności odpowiada eBay Sarl. eBay Sarl ponosi ewentualne i wszelkie koszty w tym zakresie.

6.6.3. eBay Sarl przeniesie ryzyko ekonomiczne zobowiązań opisanych w pkt 6.6.1 i 6.6.2 na Adyen, a następnie na RatePAY, zgodnie z założeniami Faktoringu Łańcuchowego opisanymi w pkt 6.1.4.

6.7. Gwarancje

Za każdym razem po zawarciu Jednorazowej Umowy Zakupu dotyczącej Zakupionej Wierzytelności, oświadczasz i gwarantujesz wobec eBay Sarl na podstawie samoistnej gwarancji (selbständiges Garantieversprechen), że:

6.7.1. Zakupiona Wierzytelność spełnia kryteria opisane w pkt 6.4.2 niniejszych Ogólnych Warunków Form Płatności RP;

6.7.2. Zakupiona Wierzytelność jest ważna („besteht”);

6.7.3. masz wolny od obciążeń tytuł prawny do Zakupionej Wierzytelności oraz możesz ją swobodnie cedować i przenosić;

6.7.4. Zakupiona Wierzytelność nie została jeszcze scedowana ani przeniesiona na strony trzecie, chyba że taka cesja nastąpiła na podstawie zwyczajowo udzielonego zastrzeżenia tytułu własności uzgodnionego pomiędzy Tobą a odpowiednim dostawcą towarów (w którym to przypadku ust. (3) i (5) nie mają zastosowania w takim zakresie);

6.7.5. Zakupiona Wierzytelność jest wolna od praw stron trzecich do Zakupionej Wierzytelności i nie istnieją żadne prawa ani roszczenia żadnej strony trzeciej do danej Zakupionej Wierzytelności;

6.7.6. Zakupiona Wierzytelność nie jest obciążana żadnymi roszczeniami z tytułu odpowiedzialności stron trzecich, w tym w szczególności roszczeniami wynikającymi z par. 13c niemieckiej ustawy o podatku VAT („Umsatzsteuergesetz”);

6.7.7. wyślesz, dostarczysz lub zapewnisz odpowiednie przedmioty właściwemu kupującemu w całości, na czas i zgodnie z Umową Sprzedaży z danym kupującym, tak aby ów kupujący nie mógł wykonać żadnego prawa ani roszczenia w zakresie zatrzymania, potrącenia, świadczenia uzupełniającego (Nacherfüllung), obniżenia ceny (Minderung), odstąpienia od umowy (Rücktritt) lub odszkodowania (Schadensersatz), z tym zastrzeżeniem, że sprawa nie została rozstrzygnięta w trybie pkt 6.8.1 (c) (tj. jeżeli sprawa została rozstrzygnięta w trybie pkt 6.8.1 (c) i jeżeli przedstawiłeś ważny dowód zgodnie z pkt 6.10.2, gwarancja wynikająca z niniejszego ust. (6.7) nie ma zastosowania do konkretnego powodu i przedmiotu, dla którego dostarczono dowód); oraz

6.7.8. po zawarciu odpowiedniej Jednorazowej Umowy Zakupu dana Zakupiona Wierzytelność zostanie w prawidłowy sposób scedowana na eBay Sarl i będzie egzekwowalna wobec kupującego przez eBay Sarl (lub Adyen lub RatePAY po cesji roszczenia na Adyen, a następnie na RatePAY) zgodnie z właściwymi przepisami prawa dla danej Zakupionej Wierzytelności oraz właściwą procedurą egzekucji.

Każda z tych gwarancji wobec eBay Sarl w odniesieniu do Jednorazowej Umowy Zakupu zostanie udzielona przez eBay Sarl na rzecz Adyen (oraz przez Adyen na rzecz RatePAY) – sukcesywnie, w trybie wynikającym z założeń Faktoringu Łańcuchowego.

6.8. Cesja Zakupionych Wierzytelności z powrotem na Ciebie

6.8.1. Jeżeli odpowiednia Zakupiona Wierzytelność spełnia jedno z następujących kryteriów („Wadliwa Wierzytelność”):

 1. kupujący skutecznie wykona swoje prawo do odstąpienia (Widerruf) w odniesieniu do Zakupionej Wierzytelności;
 2. kupujący odstąpi od Umowy Sprzedaży na podstawie oferowanego przez Ciebie dobrowolnego prawa odstąpienia od zakupu towaru (np. „100-dniowego prawa zwrotu”);
 3. w przypadku sprzeciwu kupującego wobec Zakupionej Wierzytelności (spór), jeżeli na wniosek eBay Sarl nie przedstawisz ważnego dowodu zgodnie z pkt 6.10.2;
 4. jeżeli naruszysz gwarancję w rozumieniu pkt 6.7 w odniesieniu do Zakupionej Wierzytelności (w którym to przypadku prawo do cesji Wadliwej Wierzytelności z powrotem na Ciebie będzie jedynym środkiem zaradczym);

w następstwie czego Adyen postanowi skorzystać ze swojego prawa zwrotnej cesji Wadliwej Wierzytelności na eBay Sarl, eBay Sarl ma prawo scedować taką Wadliwą Wierzytelność z powrotem na Ciebie.

6.8.2. eBay Sarl niniejszym dokonuje cesji wszystkich obecnych i przyszłych Wadliwych Wierzytelności, z zastrzeżeniem warunku zawieszającego określonego w pkt 6.8.3 poniżej, a Ty niniejszym przyjmujesz cesję wszystkich bieżących i przyszłych Wadliwych Wierzytelności.

6.8.3. Powyższa cesja odpowiedniej Wadliwej Wierzytelności podlega warunkowi zawieszającemu, którym jest powiadomienie Cię przez eBay Sarl o zwrotnej cesji („Powiadomienie o Zwrotnej Cesji”).

6.8.4. Jesteś zobowiązany do zwrotu ceny zakupu, którą otrzymałeś od eBay Sarl za Wadliwą Wierzytelność, bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu od eBay Sarl odpowiedniego Powiadomienia o Zwrotnej Cesji. eBay Sarl ma prawo potrącić to roszczenie, które masz obowiązek spłacić wobec eBay Sarl, poprzez pomniejszenie przyszłych wypłat należnych Tobie od eBay Sarl.

6.9. Zwroty środków

6.9.1. W przypadku wszczęcia przez Ciebie procedury zwrotu pieniędzy dla Zakupionej Wierzytelności („Wierzytelność Podlegająca Zwrotowi Środków”), procedura zwrotu pieniędzy zostanie zainicjowana przez eBay Sarl za pośrednictwem Adyen, a RatePAY zwróci środki kupującemu.

6.9.2. Twoim obowiązkiem jest zwrócenie eBay Sarl wszelkich kosztów, wydatków i zobowiązań poniesionych przez eBay Sarl w związku z Wierzytelnością Podlegającą Zwrotowi Środków („Roszczenie Dotyczące Zwrotu Środków”), do wysokości ceny zakupu danej Wierzytelności Podlegającej Zwrotowi Środków. eBay Sarl ma prawo potrącić Roszczenie Dotyczące Zwrotu Środków poprzez pomniejszenie przyszłych wypłat należnych Tobie od eBay Sarl.

6.9.3. Po (ewentualnej) cesji Wierzytelności Podlegającej Zwrotowi Środków przez Adyen, w całości lub w części, na rzecz eBay Sarl, eBay Sarl następnie sceduje taką Wierzytelność Podlegającą Zwrotowi Środków na Ciebie.

6.10. Obowiązki informacyjne / dalsze wsparcie

6.10.1. Zobowiązujesz się niezwłocznie informować eBay Sarl w przypadku powzięcia wiedzy o (i) naruszeniu gwarancji w rozumieniu pkt 6.7 w odniesieniu do jakiejkolwiek Zakupionej Wierzytelności lub (ii) innym zdarzeniu, które może istotnie utrudnić lub narazić na ryzyko dochodzenie spłaty Zakupionej Wierzytelności lub które mogłoby istotnie wpłynąć na Twoją wypłacalność lub, z zastrzeżeniem powzięcia przez Ciebie wiadomości o tym, prawdopodobieństwo spłaty Zakupionej Wierzytelności przez kupującego.

6.10.2. W przypadku zgłoszenia przez kupującego sprzeciwu wobec Zakupionej Wierzytelności do RatePAY, RatePAY powiadomi eBay Sarl za pośrednictwem platformy sporów dostarczanej przez Adyen, a eBay Sarl powiadomi Ciebie o takim sprzeciwie i poleci Ci dostarczenie ważnego dowodu wysyłki lub dostawy, lub innego należytego wykonania umowy do eBay Sarl, zgodnie z Programem ochrony sprzedawców. Jeżeli taki ważny dowód nie zostanie dostarczony zgodnie z Programem ochrony sprzedawców, zgadzasz się, aby skutkowało to cesją zwrotną Zakupionej Wierzytelności przez RatePAY na Adyen, przez Adyen na eBay Sarl, a następnie przez eBay Sarl na Ciebie, oraz obowiązkiem zwrotu ceny zakupu przez Ciebie na rzecz eBay Sarl.

6.10.3. W przypadku otrzymania płatności z tytułu Zakupionej Wierzytelności masz obowiązek odrzucić otrzymaną płatność i powiadomić płatnika, że zapłaty należy dokonać na rzecz RatePAY. Masz obowiązek powiadamiać RatePAY o wszelkich odrzuconych płatnościach z tytułu Zakupionych Wierzytelności.

6.10.4. Na wniosek eBay Sarl masz obowiązek niezwłocznie przekazać eBay Sarl, Adyen i/lub RatePAY wszelkie informacje, dane i dokumenty, które są niezbędne lub potrzebne do zbadania i dochodzenia Zakupionych Wierzytelności. W przypadku przekazania przez Ciebie informacji, danych i dokumentów niezbędnych do zbadania lub dochodzenia Zakupionych Wierzytelności stronom trzecim (w szczególności biurom rachunkowym lub doradcom podatkowym) lub podjęcia przez strony trzecie operacji elektronicznego przetwarzania danych, masz obowiązek niezwłocznie, na żądanie eBay Sarl, polecić takim stronom trzecim przekazanie do eBay Sarl, Adyen i/lub RatePAY wszelkich niezbędnych informacji, danych i dokumentów oraz świadczenie usług na rzecz eBay Sarl, Adyen i/lub RatePAY w zakresie niezbędnym do zbadania i dochodzenia Zakupionych Wierzytelności.

6.11. Płatność

Wynagrodzenie eBay Sarl, warunki płatności oraz warunki rozliczeń są określone w niniejszych Warunkach Usług Płatności oraz na Stronie dotyczącej opłat.

6.12. Prawo do modyfikacji

Niniejsze Ogólne Warunki i Zasady Form Płatności RP i/lub RP-TOP mogą być w zależności od potrzeby zmieniane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi modyfikacji zawartymi w Części I, Punkt 10 niniejszych Warunków Usług Płatności.

6.13. Ochrona danych

Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”), oraz zgodnie z uzupełniającymi właściwymi przepisami o ochronie danych.

6.14. Postanowienia ogólne

6.14.1. Środki minimalizujące ryzyko oszustwa i opóźnienia w płatnościach mogą być dostosowywane przez RatePAY, Adyen lub eBay Sarl, na podstawie instrukcji lub wymagań RatePAY, w dowolnym momencie i bez Twojej zgody. eBay Sarl może zakończyć przetwarzanie i rozliczanie transakcji dotyczących Form Płatności RP bez zbędnej zwłoki lub jeżeli nie spełniasz już kryteriów akceptacji sprzedawców lub niniejszych Ogólnych Warunków i Zasad Form Płatności RP. Pozostałe prawa eBay Sarl do rozwiązania umowy o świadczenie usług płatniczych (tj. Warunków Usług Płatności) lub zaprzestania świadczenia usług zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Usług Płatności pozostają bez zmian.

6.14.2. eBay Sarl ma prawo do przeniesienia Zakupionych Wierzytelności w całości lub w części na Adyen w celu przeniesienia ryzyka windykacji zgodnie z pkt 6.6 lub refinansowania, oraz do przechowywania, przetwarzania i przesyłania wszelkich odpowiednich danych transakcyjnych do RatePAY w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji relacji umownej, przeniesienia Zakupionych Wierzytelności lub Faktoringu Łańcuchowego. W tym zakresie zwalniasz Adyen z obowiązku nieujawniania informacji. Adyen jest uprawniona do cesji zwrotnej wszystkich Zakupionych Wierzytelności na rzecz RatePAY. RatePAY jest uprawniona do cesji zwrotnej wszystkich Zakupionych Wierzytelności na rzecz dowolnej strony trzeciej.

6.14.3. Niniejsze Ogólne Warunki i Zasady Form Płatności RP dla sprzedawców eBay podlegają prawu Federalnej Republiki Niemiec, z wyjątkiem ewentualnej cesji Wierzytelności Sprzedawcy, która podlega prawu właściwemu dla danej Wierzytelności Sprzedawcy. Nie stosuje się przepisów międzynarodowego prawa prywatnego ani Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli działasz jako konsument i jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe dotyczące ochrony konsumentów w kraju Twojego zamieszkania zawierają postanowienia, które są bardziej korzystne dla Ciebie, wówczas przepisy te mają zastosowanie niezależnie od wyboru prawa niemieckiego.

7. Środki naprawcze

W przypadku powzięcia wiadomości o podejrzewanych lub faktycznych nadużyciach lub innych zagrożeniach bezpieczeństwa mających wpływ na Twoje konto eBay, powiadomimy Cię e-mailem i przekażemy instrukcje dotyczące ochrony takiego konta.

8. Postanowienia ogólne

Wyłączenie niektórych postanowień dla klientów niebędących konsumentami

Jeżeli jesteś przedsiębiorstwem korzystającym z Usług Płatności, zgadzasz się, że art. 79 (1), 81 (3), 86, 88, 89, 90, 93 i 101 oraz Tytuł III Ustawy z dnia 10 listopada 2009 r. o usługach płatniczych nie mają zastosowania do korzystania przez Ciebie z Usług Płatności.

Osoby fizyczne

Jeżeli jesteś osobą fizyczną działającą w imieniu własnym, a nie w imieniu przedsiębiorstwa, nie możesz wykorzystywać Usług Płatności do otrzymywania ani przelewania środków w imieniu innej osoby fizycznej ani prawnej.

Reklamacje, skargi i zażalenia

Wszelkie reklamacje dotyczące eBay Sarl lub świadczonych przez nią usług powinny być najpierw kierowane do eBay Sarl. Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie odpowiedzi od eBay Sarl dotyczące takich reklamacji mogą być wysyłane do Ciebie e-mailem.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi eBay Sarl, możesz wnieść skargę do CSSF (www.cssf.lu), który jest właściwym organem do otrzymywania pozasądowych skarg od klientów dostawców usług płatniczych upoważnionych do prowadzenia działalności w Luksemburgu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Procedurze Reklamacyjnej.

Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, możesz wnieść skargę do tamtejszego Rzecznika Usług Finansowych (Financial Ombudsman Services). Więcej informacji znajdziesz na stronie Rzecznika Usług Finansowych oraz w standardowej broszurze Rzecznika Usług Finansowych.

Komunikacja

Będziemy kontaktować się z Tobą w języku (językach), w którym dostarczyliśmy Ci niniejsze Warunki Usług Płatności. Wyrażasz zgodę na to, żebyśmy mogli przekazać Ci powiadomienie lub inne informacje poprzez umieszczenie ich na Twoim koncie eBay, wysłanie ich na Twój adres e-mail zarejestrowany na eBay, wysłanie ich pocztą na Twój zarejestrowany adres fizyczny, telefonicznie na Twój numer telefonu lub w wiadomości tekstowej na urządzenie mobilne.

Oficjalne pisma kierowane do eBay Sarl (z wyjątkiem wypowiedzeń w trybie określonym w Części I, Punkt 11) należy doręczać pocztą na następujący adres: eBay S.à.r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Możesz żądać od nas kopii wszelkich zgodnie z prawem wymaganych informacji (w tym niniejszych Warunków Usług Płatności); dostarczymy Ci je w formacie umożliwiającym ich przechowywanie i powielanie (np. jako wiadomość e-mail) lub, na Twoje życzenie, w formie papierowej.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Usług Płatności są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga. Jeżeli działasz jako konsument (a nie jako przedsiębiorca) i jeżeli obowiązkowe ustawowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów w kraju Twojego zamieszkania zawierają postanowienia, które są bardziej korzystne dla Ciebie, wówczas przepisy te mają zastosowanie niezależnie od wyboru prawa luksemburskiego.

Jako konsument możesz wnosić wszelkie powództwa dotyczące Ogólnych Warunków Usług Płatności oraz niniejszych Dodatkowych Warunków Usług Płatności Świadczonych przez eBay Sarl do sądów właściwych dla miejsca Twojego zamieszkania lub dla siedziby eBay Sarl w Luksemburgu. Jeżeli eBay Sarl zechce egzekwować któreś ze swoich praw wobec Ciebie jako konsumenta, możemy to zrobić wyłącznie przed sądem właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania. Jeżeli prowadzisz sprzedaż jako przedsiębiorca, zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Wielkiego Księstwa Luksemburga.

IV. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECCA

Oprócz powyższych Ogólnych Warunków Usług Płatności, poniższe postanowienia mają zastosowanie do Usług Płatności świadczonych przez ECCA. W niniejszym rozdziale „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany odnoszą się do ECCA.

W relacjach między Tobą i ECCA niniejsze Warunki Usług Płatności obejmują, poprzez niniejsze odwołanie, Umowę z użytkownikiem. W razie sprzeczności między Umową z użytkownikiem a niniejszymi Warunkami Usług Płatności, nadrzędne znaczenia mają niniejsze Warunki Usług Płatności.

Rozwiń Część IV

1. Przyjęcie i rozliczenie środków

Po transakcji z wykorzystaniem Usług Płatności otrzymasz powiadomienie potwierdzające taką transakcję płatniczą. W niektórych przypadkach Twoja transakcja może być odrzucona, zawieszona lub wstrzymana z różnych z powodów, w tym podejrzenia oszustwa, wysokiego ryzyka lub potencjalnego naruszenia zasad eBay lub ECCA, lub zasad jednego z naszych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

Jeśli jesteśmy Twoim Podmiotem Wypłacającym, będziemy inicjować rozliczanie otrzymanych wpływów na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Wpływy z tytułu transakcji, inne niż te, które są wstrzymywane zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, oraz z zastrzeżeniem szacowanych czasów rozliczenia określonych w następnym zdaniu, będą agregowane w dziennej partii do regularnego rozliczenia z Tobą (np. jedno dzienne rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia), o ile nie zażądasz i nie uzgodnisz z nami innego trybu. Przewidujemy, że wpływy z transakcji objętych Usługami Płatności będą zasadniczo rozliczane na Twoim Powiązanym Rachunku Finansowym w ciągu około dwóch do siedmiu dni roboczych po transakcji dokonanej przez kupującego, chociaż faktyczne terminy rozliczeń mogą się różnić dla poszczególnych transakcji, w zależności od takich okoliczności jak czas przetwarzania transakcji przez Twój bank. W razie potrzeby możemy jednak odstąpić od tej procedury ze względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami lub z powodów operacyjnych. Jeżeli nie będziemy w stanie rozliczyć Twoich wpływów, wówczas, w zależności od powodu, dla którego nie jesteśmy w stanie rozliczyć wpływów, możemy zwrócić środki kupującemu (np. w przypadku, gdy nie będziemy w stanie przetworzyć informacji z przyczyn technicznych lub naruszysz niniejsze Warunki Usług Płatności itp.) lub w inny sposób przetworzyć te środki zgodnie z obowiązującym prawem lub naszymi zasadami.

2. Autoryzacja zapłaty

Autoryzacja zapłaty Należnych Kwot zgodnie z postanowieniami Części I Punkt 9 stanowi elektroniczną preautoryzowaną umowę obciążania rachunku („Umowa PAD”), którą zawierasz w celach biznesowych, żeby umożliwić eBay obciążanie wskazanego przez Ciebie rachunku bankowego, oraz podlega warunkom i zasadom Payments Canada.

Po ukończeniu rejestracji w Usługach Płatności, niniejszym upoważniasz ECCA (lub eBay w naszym imieniu) oraz instytucję finansową, która prowadzi Twój wskazany rachunek bankowy (lub inną instytucję, którą możesz w dowolnym czasie upoważnić), do comiesięcznego obciążania wskazanego rachunku bankowego z tytułu cyklicznych, zmiennych (według faktury) płatności w zaplanowanym terminie płatności oraz, w stosownych przypadkach, ewentualnych innych Należnych Kwot. Przyjmujesz do wiadomości, że ECCA, lub eBay w naszym imieniu, mogą kontaktować się z Tobą w celu uzyskania osobnej autoryzacji pobrania środków poza harmonogramem płatności.

ECCA, lub nasze Podmioty Stowarzyszone działające w naszym imieniu, będą obciążać Twój rachunek osobną opłatą 7,00 CAD za każdą autoryzowaną transakcję obciążenia powyżej, która okaże się nieskuteczna lub zostanie zwrócona bez opłacenia przez obsługującą Cię instytucję finansową. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek konsekwencje nieskutecznego obciążenia.

Jeżeli chcesz odstąpić od niniejszej Umowy PAD, możesz to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Więcej informacji o prawie do odstąpienia od niniejszej Umowy PAD możesz uzyskać od Twojej instytucji finansowej lub na stronie www.cdnpay.ca. Jeżeli odstąpisz od niniejszej Umowy PAD bez udzielenia nowego upoważnienia, możemy zawiesić lub anulować Twoje Usługi Płatności, a eBay może zawiesić lub anulować Twoje usługi serwisu eBay.

Przysługują Ci określone prawa regresu, jeżeli obciążenie nie jest zgodne z niniejszą Umową PAD. Na przykład masz prawo do otrzymania zwrotu jakiegokolwiek obciążenia, które nie jest autoryzowane lub jest niezgodne z niniejszą Umową PAD. Autoryzację płatności możesz odwołać w każdej chwili, z zastrzeżeniem trzydziestodniowego (30) zawiadomienia. Aby uzyskać dalsze informacje na temat prawa regresu lub informacje na temat Twojego prawa do odstąpienia od niniejszej Umowy PAD oraz obowiązujących formularzy, możesz zwrócić się do Twojej instytucji finansowej lub wejść na stronę www.payments.ca.

3. Spory prawne

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU. DOTYCZY ON TWOICH PRAW I BĘDZIE MIAŁ ISTOTNY WPŁYW NA SPOSÓB ROZSTRZYGANIA ROSZCZEŃ, KTÓRE TY I EBAY MOŻECIE MIEĆ WOBEC SIEBIE NAWZAJEM.

Ty oraz ECCA zgadzacie się, że wszelkie roszczenia lub spory według prawa lub zasad słuszności, które powstały lub mogą powstać między Tobą a ECCA (w tym wszelkie roszczenia lub spory między Tobą a agentem ECCA będącym osobą trzecią), które w jakikolwiek sposób odnoszą się lub wynikają z niniejszych lub poprzednich wersji Warunków Usług Płatności, korzystania przez Ciebie z Usług płatności lub uzyskiwania do nich dostępu, działań ECCA lub jej agentów, będę rozstrzygane zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym punkcie zatytułowanym „Spory prawne”.

 • Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów, jeżeli nie jesteś rezydentem Quebec – niniejsze Warunki Usług Płatności oraz ewentualne spory lub roszczenia, jakie masz wobec eBay podlegają we wszystkich aspektach prawu Prowincji Ontario oraz mającym tam zastosowanie kanadyjskim przepisom federalnym. O ile strony nie uzgodniły inaczej lub nie jest to uregulowane w paragrafie „Opcja arbitrażu” poniżej, wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów zlokalizowanych w Toronto, w prowincji Ontario, w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów i roszczeń, jakie możesz mieć wobec ECCA.
 • Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów, jeżeli jesteś rezydentem Quebec – niniejsze Warunki Usług Płatności oraz ewentualne spory lub roszczenia, jakie masz wobec ECCA podlegają we wszystkich aspektach prawu Prowincji Quebec oraz mającym tam zastosowanie kanadyjskim przepisom federalnym.
 • Opcja arbitrażu – w przypadku wszelkich sporów lub roszczeń (z wyłączeniem roszczeń dotyczących orzeczenia tymczasowego lub innego orzeczenia opartego na zasadzie słuszności), w przypadku gdy całkowita wartość przedmiotu sporu, w którym ma być wydane orzeczenie jest niższa niż 15 000 CAD, strony mogą podjąć decyzję o rozstrzygnięciu sporu w efektywnym kosztowo trybie wiążącego arbitrażu. W przypadku gdy strony wyrażą zgodę na arbitraż, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z uproszczoną procedurą arbitrażową określoną w regulaminie arbitrażowym ADR Institute of Canada, obowiązującą w czasie występowania sporu. O ile strony nie uzgodnią inaczej lub arbiter uzna inaczej, arbitraż nie będzie wymagał osobistego stawiennictwa się stron ani świadków i będzie prowadzony wyłącznie telefonicznie lub online, i/lub będzie oparty na pismach składanych w postępowaniu. Wszelkie orzeczenia w sprawie nakazu wydanego przez arbitra mogą być zaskarżane do właściwego sądu.

Roszczenia zgłoszone niewłaściwie – wszelkie roszczenia zgłoszone przeciwko ECCA muszą zostać rozstrzygnięte zgodnie z niniejszym punktem dotyczącym rozstrzygania sporów. Wszelkie roszczenia zgłoszone lub wniesione w sposób sprzeczny z punktem dotyczącym rozstrzygania sporów uznaje się za zgłoszone niewłaściwie. W przypadku zgłoszenia roszczenia w sposób niezgodny z postanowieniami punktu dotyczącego rozstrzygania sporów, ECCA może domagać się od Ciebie zwrotu opłat za pomoc prawną oraz kosztów do wysokości 1500 CAD, pod warunkiem, że eBay powiadomił Cię pisemnie o nieprawidłowo zgłoszonym roszczeniu, a Ty nie wycofałeś bezzwłocznie takiego roszczenia. O ile nie postanowiono inaczej, oficjalne pisma kierowane do ECCA muszą być doręczane do krajowego zarejestrowanego agenta ECCA.

[Nie stosuje się, jeżeli mieszkasz w Quebec] Jakiekolwiek tłumaczenie niniejszych Warunków Usług Płatności oraz wszystkich innych powiązanych dokumentów jest wykonywane dla wygody naszych użytkowników, a w przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielską i francuską, wiążąca jest angielska wersja niniejszych Warunków Usług Płatności i wszystkich powiązanych z nimi dokumentów.

Jeżeli jesteś rezydentem Prowincji Quebec, zastosowanie ma następująca klauzula: Strony niniejszym potwierdzają, że poprosiły o to, aby niniejsze Warunki Usług Płatności oraz wszystkie powiązane z nimi dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim. Les parties ont exigé que la présente convention et tous les documents afférents soient rédigés en langue anglaise.

V. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECA

Oprócz powyższych Ogólnych Warunków Usług Płatności, poniższe postanowienia mają zastosowanie do Usług Płatności świadczonych przez ECA. W niniejszym rozdziale „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany odnoszą się do ECA.

W relacjach między Tobą i ECA niniejsze Warunki Usług Płatności obejmują, poprzez niniejsze odwołanie, Umowę z użytkownikiem. W razie sprzeczności między Umową z użytkownikiem a niniejszymi Warunkami Usług Płatności, nadrzędne znaczenia mają niniejsze Warunki Usług Płatności.

Rozwiń Część V

1. Przyjęcie i rozliczenie środków

Po transakcji z wykorzystaniem Usług Płatności otrzymasz powiadomienie potwierdzające taką transakcję płatniczą. W niektórych przypadkach Twoja transakcja może być odrzucona, zawieszona lub wstrzymana z różnych z powodów, w tym podejrzenia oszustwa lub potencjalnego naruszenia zasad eBay lub ECA, lub zasad jednego z naszych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

Jeśli jesteśmy Twoim Podmiotem Wypłacającym, będziemy inicjować rozliczanie otrzymanych wpływów na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Wpływy z tytułu transakcji, inne niż te, które są wstrzymywane zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, oraz z zastrzeżeniem szacowanych czasów rozliczenia określonych w następnym zdaniu, będą agregowane w dziennej partii do rozliczenia z Tobą i wypłaty zgodnie z zawartymi z Tobą ustaleniami (np. jedno dzienne rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia). Przewidujemy, że wpływy z transakcji objętych Usługami Płatności będą zasadniczo rozliczane na Twój Powiązany Rachunek Finansowy w ciągu około dwóch do siedmiu dni roboczych po transakcji dokonanej przez kupującego, chociaż faktyczne terminy rozliczeń mogą się różnić dla poszczególnych transakcji, w zależności od takich okoliczności jak czas przetwarzania transakcji przez Twój bank. W razie potrzeby możemy jednak odstąpić od tej procedury ze względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami prawa lub zarządzaniem ryzykiem. Jeżeli nie będziemy w stanie rozliczyć Twoich wpływów, to w zależności od powodu, dla którego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, możemy zwrócić środki kupującemu (np. w przypadku, gdy nie będziemy mogli przetworzyć Twoich informacji z przyczyn technicznych lub naruszysz niniejsze Warunki Usług Płatności itp.) lub postąpić z tymi środkami w inny sposób, zgodnie z właściwymi przepisami lub naszymi zasadami.

2. Nieskuteczne polecenia zapłaty

Za każdą transakcję obciążeniową dotyczącą Należnej Kwoty, która była nieskuteczna lub została zwrócona bez opłacenia przez Twoją instytucję finansową, pobierzemy z Twojego rachunku opłatę w wysokości 8,00 AUD w drodze osobnego obciążenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek konsekwencje nieskutecznego obciążenia.

3. Ochrona danych

Realizacja przez nas usług na podstawie niniejszych Warunków Usług Płatności wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych oraz danych osobowych innych osób fizycznych (np. Twoich przedstawicieli lub osób wyznaczonych do kontaktu). Mamy obowiązek zbierać niektóre z tych danych osobowych w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz filtrowania transakcji (na potrzeby monitorowania wymagań dotyczących sankcji). Jeżeli nie będziemy mogli zebrać wszystkich lub niektórych z tych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć Ci Usług płatności. Dane osobowe ujawniamy zewnętrznym dostawcom usług płatniczych. Dostawcy ci mogą znajdować się poza Australią. Zapoznaj się z Oświadczeniem o prywatności, w którym znajdziesz więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz tego, jak osoby fizyczne mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia lub składać reklamacje dotyczące ochrony danych.

4. Spory prawne

W przypadku zaistnienia sporu między Tobą a ECA naszym celem jest zapewnienie Ci bezstronnych i opłacalnych środków szybkiego rozstrzygnięcia takiego sporu. Zdecydowanie zachęcamy do tego, by w pierwszej kolejności skontaktować się z nami w celu rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty poprzez kontakt z działem Obsługi Klienta, wszystkie oficjalne pisma i spory należy kierować do zarejestrowanego agenta ECA, zgodnie z poniższym punktem „Powiadomienia”. Będziemy rozpatrywać uzasadnione wnioski o rozstrzygnięcie sporu w drodze alternatywnej metody rozwiązywania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż, zamiast postępowania sądowego.

Prawo właściwe oraz miejsce rozstrzygania sporów prawnych

Niniejsze Warunki Usług Płatności będą podlegać we wszystkich aspektach prawu Nowej Południowej Walii. Zachęcamy do próby rozwiązywania sporów w drodze certyfikowanej mediacji (np. w internetowym systemie rozstrzygania sporów). Jeżeli spór nie może zostać rozstrzygnięty, wówczas zarówno Ty, jak i ECA nieodwołalnie poddajecie się niewyłącznej jurysdykcji sądów Nowej Południowej Walii w Australii.

Powiadomienia

Oficjalne powiadomienia muszą być doręczane zarejestrowanemu agentowi ECA (w sprawie ECA) lub na adres e-mail, który podałeś eBay w procesie rejestracji (w Twojej sprawie). Powiadomienie uznaje się za doręczone 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail, chyba że strona wysyłająca zostanie poinformowana o nieaktualności adresu e-mail lub o tym, że wiadomość e-mail nie została dostarczona. Alternatywnie możemy Ci przesłać informacje (powiadomienie) prawne pocztą na adres, który podałeś w procesie rejestracji. W takim przypadku powiadomienie będzie uznane za doręczone trzy dni po dacie nadania.

Wszelkie powiadomienia do zarejestrowanego agenta ECA muszą być nadawane przesyłką poleconą (lub, w przypadku nadania spoza Australii, poleconą przesyłką lotniczą), lub faksem, do eBay Commerce Australia Pty Ltd c/o Corrs Chambers Westgarth, 8-12 Chifley Square, Sydney NSW 2000, faks: (01) 9210 6611.

VI. DODATKOWE WARUNKI USŁUG PŁATNOŚCI DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECUK

Oprócz powyższych Ogólnych Warunków Usług Płatności, poniższe postanowienia mają zastosowanie do Usług Płatności świadczonych przez ECUK. W niniejszym rozdziale „my”, „nas”, „nami”, „nam” oraz inne odmiany odnoszą się do ECUK.

W relacjach między Tobą i ECUK niniejsze Warunki Usług Płatności obejmują, poprzez niniejsze odwołanie, postanowienia Umowy z użytkownikiem, w zakresie mającym zastosowanie do niniejszej umowy. W razie sprzeczności między Umową z użytkownikiem a niniejszymi Warunkami Usług Płatności, nadrzędne znaczenie mają niniejsze Warunki Usług Płatności.

Rozwiń Część VI

1. Usługa płatności

Upoważniasz ECUK do nabywania i rozliczania płatności otrzymywanych w Twoim imieniu. Gdy sprzedajesz przedmiot na eBay, zostaniesz uznany za odbiorcę płatności, przy czym ECUK działa jako Twój dostawca usług płatniczych. W przypadku zwrotu pieniędzy, obciążenia zwrotnego lub podobnego scenariusza możesz być uznany również za płatnika, przy czym ECUK działa wówczas również jako Twój dostawca usług płatniczych.

Przyjęcie instrumentu płatniczego kupującego (np. karty Visa), po zatwierdzeniu płatności, zaspokaja zobowiązanie płatnicze kupującego wobec Ciebie, niezależnie od tego, czy faktycznie dokonamy rozliczenia takiej płatności na Twoją rzecz. W przypadku gdy nie dokonamy takiej płatności na Twoją rzecz zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, będziesz miał prawo regresu wyłącznie wobec nas, a nie wobec kupującego. W zakresie dozwolonym zgodnie z zasadami strony trzeciej lub organu urzędowego mającego władzę nad nami, zgadzasz się na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje działania i zaniechania oraz rozumiesz, że wyłączamy taką odpowiedzialność.

2. Realizacja transakcji płatniczych

Jeżeli Ty, jako odbiorca płatności, korzystasz z Usług Płatności, transakcje płatnicze są realizowane zgodnie z zasadami i procedurami dotyczącymi schematów płatniczych lub zgodnie z innymi ustaleniami.

Wymagane informacje

Twój płatnik (np. kupujący przedmiot, który sprzedajesz na eBay) musi zapewnić przekazanie nam danych potrzebnych do zrealizowania transakcji płatniczej. Jeżeli nie posiadamy wystarczających danych do realizacji takiej transakcji, zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia się do dostawcy usług płatniczych Twojego płatnika o wymagane informacje.

Do zrealizowania transakcji płatniczej wymagamy następujących informacji:

 • Twoje imię i nazwisko (nazwa),
 • Twoja nazwa użytkownika eBay,
 • imię i nazwisko (nazwa) kupującego (w stosownych przypadkach),
 • nazwa użytkownika eBay kupującego oraz wszelkie inne dane dotyczące kupującego, których dostawca usług płatniczych kupującego lub my możemy wymagać (w stosownych przypadkach),
 • waluta transakcji płatniczej (jeżeli jest to możliwe, w formie skrótowej),
 • kwota transakcji płatniczej, oraz
 • dane beneficjenta płatności.

Możemy w uzasadnionym zakresie automatycznie wykorzystywać informacje przechowywane w naszych systemach. Jeżeli wymagane informacje przekazane przez Ciebie lub Twojego płatnika nie są w pełni dostępne lub są niedokładne, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody, opóźnienia ani inne skutki niewykonania lub wadliwego wykonania danej transakcji płatniczej.

Przyjmowanie zleceń płatniczych

Zlecenie płatnicze będzie uznane za otrzymane przez nas, jeżeli:

 • zostało złożone za pomocą karty płatniczej, zgodnie z zasadami systemów kartowych; lub
 • zostało otrzymane przez nasze dostępne kanały komunikacji elektronicznej, w dniu roboczym, w którym zostało faktycznie przez nas otrzymane.

W przypadku nieotrzymania zlecenia w danym dniu roboczym uznaje się, że zostało ono otrzymane następnego dnia roboczego. „Dni robocze” w Części III niniejszych Warunków Usług Płatności oznaczają dni, w których banki w Londynie są czynne w zakresie prowadzenia zwykłej działalności.

Nie możesz odwołać zlecenia płatniczego po jego otrzymaniu przez nas. Jeżeli jednak uzgodniliśmy, że zlecenie płatnicze zostanie zrealizowane z określoną przyszłą datą, zlecenie takie można odwołać najpóźniej w dniu roboczym przypadającym przed tą przyszłą datą.

Odmowa realizacji zleceń płatniczych

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia płatniczego w przypadku, gdy:

 • informacje w zleceniu płatniczym zawierają błędy faktyczne i/lub są niekompletne;
 • nie wywiązałeś się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Usług Płatności lub innej umowy zawartej pomiędzy Tobą a nami;
 • istnieją wątpliwości co do ważności zlecenia lub tożsamości lub upoważnienia osoby składającej zlecenie płatnicze; lub
 • wykonanie zlecenia płatniczego doprowadziłoby do naruszenia obowiązujących zasad lub przepisów ustawowych lub wykonawczych.

Za taką odmowę możemy pobierać uzasadnioną opłatę.

Przyjmujesz do wiadomości, że przy realizacji transakcji płatniczej możemy być zmuszeni do ujawnienia informacji wymienionych powyżej oraz adresu Twojej siedziby dostawcy usług płatniczych kupującego, a w stosownych przypadkach także pośrednikom zaangażowanym w realizację transakcji płatniczej. Wyraźnie akceptujesz i zlecasz nam ujawnienie takich danych.

Jeżeli jesteś płatnikiem, realizacja transakcji może zależeć od tego, czy otrzymamy od Ciebie odpowiednią kwotę przed realizacją transakcji.

3. Rozliczanie środków; etykiety wysyłkowe

Jeśli jesteśmy Twoim Podmiotem Wypłacającym, będziemy inicjować rozliczanie otrzymanych wpływów na Twój Powiązany Rachunek Finansowy. Wpływy z tytułu transakcji, inne niż te, które są wstrzymywane zgodnie z niniejszymi Warunkami Usług Płatności, oraz z zastrzeżeniem szacowanych czasów rozliczenia określonych w następnym zdaniu, będą agregowane w dziennej partii do rozliczenia z Tobą i wypłaty zgodnie z zawartymi z Tobą ustaleniami (np. jedno dzienne rozliczenie dla wszystkich transakcji gotowych do wypłaty danego dnia). Przewidujemy, że wypłata wpływów z transakcji objętych Usługami Płatności na Twój Powiązany Rachunek Finansowy będzie zainicjowana w ciągu około jednego do dwóch dni roboczych po złożeniu zamówienia przez kupującego, chociaż faktyczne terminy rozliczeń mogą się różnić dla poszczególnych transakcji w zależności od formy płatności wykorzystanej przez kupującego oraz terminu otrzymania przez nas danej transakcji płatniczej. W razie potrzeby możemy odstąpić od tej procedury ze względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami lub ryzyko. Jeżeli nie będziemy w stanie rozliczyć Twoich wpływów, to w zależności od powodu, dla którego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, możemy zwrócić środki kupującemu (np. w przypadku, gdy nie będziemy mogli przetworzyć Twoich informacji z przyczyn technicznych itp.) lub postąpić z tymi środkami w inny sposób, zgodnie z właściwymi przepisami lub naszymi zasadami.

Będziemy Ci bezpłatnie dostarczać miesięczne zestawienia Twoich transakcji – dostęp do nich możesz uzyskać w Panelu Sprzedawcy.

Jeśli kupujący nabędą na własny koszt etykietę wysyłkową w serwisie eBay, możemy automatycznie odliczyć koszt etykiety od kwoty zwrotu pieniędzy, którą kupujący otrzymuje od Ciebie. Jeśli tak się stanie, zgadzasz się (jako dłużnik kupującego z tytułu zwrotu pieniędzy) na bycie przekazanym przewoźnikowi jako dłużnik z tytułu kosztów etykiety i upoważniasz nas do wykorzystania odpowiedniej części kwoty zwrotu pieniędzy do zapłacenia przewoźnikowi w Twoim imieniu. W takim przypadku nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów wysyłki.

4. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze

Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie straty związane z nieautoryzowaną transakcją płatniczą, jeżeli działałeś z zamiarem oszustwa w odniesieniu do takiej transakcji lub jeżeli nie wypełniłeś co najmniej jednego obowiązku wynikającego z niniejszej umowy (np. w zakresie zabezpieczenia swoich danych uwierzytelniających lub powiadomienia nas bez zbędnej zwłoki) w sposób zamierzony lub z rażącym niedbalstwem.

5. Nasza odpowiedzialność za nieprawidłowo zrealizowane lub niezrealizowane transakcje płatnicze

Zwrócimy Ci całą kwotę oraz odpowiadamy za straty bezpośrednio oraz racjonalnie przewidywalnie poniesione wskutek nieprawidłowo zrealizowanej lub niezrealizowanej transakcji płatniczej, pod warunkiem, że poinformowałeś nas o takiej transakcji bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiedzy o danym incydencie, a w każdym razie nie później niż w ciągu trzynastu (13) miesięcy od zrealizowania transakcji, chyba że nie udostępniliśmy Ci informacji o danej transakcji.

6. Środki naprawcze

W przypadku powzięcia wiadomości o podejrzewanych lub faktycznych nadużyciach lub innych zagrożeniach bezpieczeństwa mających wpływ na Twoje konto eBay, powiadomimy Cię e-mailem i przekażemy instrukcje dotyczące ochrony takiego konta.

7. Postanowienia ogólne

Wyłączenie niektórych postanowień dla klientów niebędących konsumentami

Jeżeli korzystasz z tych usług płatności jako firma, zgadzasz się, że art. 54 (1), 55 (3), 60, 62, 63, 64, 67, 75, 76 i Część 5 Przepisów dotyczących usług płatności z 2009 r. nie dotyczą korzystania przez Ciebie z Usług Płatności.

Osoby fizyczne

Jeżeli jesteś osobą fizyczną działającą w imieniu własnym, a nie w imieniu przedsiębiorstwa, nie możesz wykorzystywać Usług Płatności do otrzymywania ani przelewania środków w imieniu innej osoby fizycznej ani prawnej.

Reklamacje, skargi i zażalenia

Wszelkie reklamacje dotyczące ECUK lub świadczonych przez nią usług powinny być najpierw kierowane do ECUK. Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie odpowiedzi od ECUK dotyczące takich reklamacji mogą być wysyłane do Ciebie e-mailem.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi ECUK, możesz wnieść skargę do FCA (www.fca.org.uk), który jest właściwym organem do otrzymywania pozasądowych skarg od klientów dostawców usług płatniczych upoważnionych do prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji można znaleźć w naszej Procedurze Reklamacyjnej.

Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, możesz wnieść skargę do tamtejszego Rzecznika Usług Finansowych (Financial Ombudsman Services). Więcej informacji znajdziesz na stronie Rzecznika Usług Finansowych oraz w standardowej broszurze Rzecznika Usług Finansowych.

Komunikacja

Będziemy kontaktować się z Tobą w języku (językach), w którym dostarczyliśmy Ci niniejsze Warunki Usług Płatności. Wyrażasz zgodę na to, żebyśmy mogli przekazać Ci powiadomienie lub inne informacje poprzez umieszczenie ich na Twoim koncie eBay, wysłanie ich na Twój adres e-mail zarejestrowany na eBay, wysłanie ich pocztą na Twój zarejestrowany adres fizyczny, telefonicznie na Twój numer telefonu lub w wiadomości tekstowej na urządzenie mobilne.

Oficjalne pisma kierowane do ECUK (z wyjątkiem wypowiedzeń w trybie określonym w Części 9) należy doręczać pocztą na następujący adres: eBay Commerce UK Ltd, Hotham House, 1 Heron Square, Richmond upon Thames, Surrey TW9 1EJ, Wielka Brytania.

Możesz żądać od nas kopii wszelkich zgodnie z prawem wymaganych informacji (w tym niniejszych Warunków Usług Płatności); dostarczymy Ci je w formacie umożliwiającym ich przechowywanie i powielanie (np. jako wiadomość e-mail) lub, na Twoje życzenie, w formie papierowej.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Usług Płatności są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Jeżeli działasz jako konsument (a nie jako przedsiębiorca) i jeżeli obowiązkowe ustawowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów w kraju Twojego zamieszkania zawierają postanowienia, które są bardziej korzystne dla Ciebie, wówczas przepisy te mają zastosowanie niezależnie od wyboru prawa angielskiego.

Jako konsument możesz wnosić wszelkie powództwa dotyczące Ogólnych Warunków Usług Płatności oraz niniejszych Dodatkowych Warunków Usług Płatności Świadczonych przez ECUK do sądów właściwych dla miejsca Twojego zamieszkania lub dla siedziby ECUK w Wielkiej Brytanii. Jeżeli ECUK zechce egzekwować któreś ze swoich praw wobec Ciebie jako konsumenta, możemy to zrobić wyłącznie przed sądem właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania. Jeżeli prowadzisz sprzedaż jako przedsiębiorca, zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.

Data publikacji: 9 sierpnia 2021

Poprzednia wersja