Program wysyłki międzynarodowej

Warunki kupującego

Data wejścia w życie: 19 września 2014

Program wysyłki międzynarodowej w Stanach Zjednoczonych (The Global Shipping Program) i Wielkiej Brytanii (Global Shipping Programme) określane łącznie w dalszej części tego dokumentu jako „GSP” sprawia, iż niektóre przedmioty („Przedmioty w programie GSP” zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii są dostępne dla kupujących na całym świecie.
GSP umożliwia Kupującym skorzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie przetwarzania paczki, międzynarodowej wysyłki oraz obsługi celnej zamawianych towarów („Usług”) na etapie realizacji transakcji. Warunki kupujących w Programie wysyłki międzynarodowej („Warunki”) dotyczą Przedmiotów w programie GSP kupowanych w ramach GSP.

 1. Stosowalność Umowy z użytkownikiem serwisu eBayUmowa z użytkownikiemOświadczenie o prywatności oraz wszelkie zasady opublikowane na naszych stronach (czasem zbiorczo określane jako „Zasady serwisu eBay”) stanowią uzupełnienie niniejszych Zasad.  W razie niespójności lub konfliktu między niniejszymi Zasadami a Zasadami serwisu eBay, Zasady regulują wszelkie sprawy, do których bezpośrednio i wyraźnie się odnoszą.  Przypadki nieujęte wyraźnie w niniejszych Zasadach podlegają zapisom Zasad serwisu eBay.
 2. Opis Usług i Opłat w programie. Niniejsze Zasady zostały ustalone przez zewnętrznego dostawcę globalnych rozwiązań technologicznych i usług wysyłkowych, firmę Pitney Bowes Inc., i dotyczą Przedmiotów w programie GSP zakupionych w Stanach Zjednoczonych, oraz firmę Pitney Bowes Global Ecommerce UK Limited w przypadku Przedmiotów w programie GSP zakupionych w Wielkiej Brytanii (wraz z ze spółkami powiązanymi; zwane zbiorczo „Pitney Bowes”). Kupując Przedmiot w programie GSP, użytkownik zawiera ze Sprzedawcą wiążącą umowę na zakup Przedmiotu w programie GSP, jak również zawiera umowę z firmą Pitney Bowes na świadczenie Usług, takich jak przetwarzanie paczki, wysyłkę międzynarodową i monitorowanie oraz obsługę formalności w zakresie odprawy celnej.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na korzystanie przez Pitney Bowes z usług podmiotów trzecich w zakresie logistyki, przewozu, spedycji, odprawy celnej i/lub innych podwykonawców związanych z Pitney Bowes kontraktami na świadczenie usług pomocnych w realizacji Usług.  Więcej informacji na temat Usług można znaleźć tutaj.
 3. Role poszczególnych stron
  1. Program wysyłki międzynarodowej (Stany Zjednoczone). Wszelkie transakcje związane z Przedmiotami w programie GSP znajdującymi się w Stanach Zjednoczonych („USA”) będą traktowane jako transakcje eksportowe o ustalonych dyspozycjach wysyłkowych, zgodnie postanowieniami amerykańskich przepisów eksportowych (15. Kodeks Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych, część 730 i kolejne) oraz przepisów dotyczących handlu zagranicznego (15. Kodeks Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych, część 30). W przypadku transakcji eksportowej o ustalonych dyspozycjach wysyłkowych kupujący przyjmuje odpowiedzialność za odprawę celną i transport Przedmiotu w programie GSP eksportowanego z terenu Stanów Zjednoczonych, jak również odpowiedzialność w zakresie zgodności importu Przedmiotu w programie GSP ze wszystkimi odpowiednimi regulacjami obowiązującymi w kraju, do którego Przedmiot w programie GSP jest importowany.
   1. Twoja rola jako FPPI (Foreign Principal Party in Interest — zainteresowanej osoby zagranicznej).  Kupujący (lub odbiorca zakupionego przez niego Przedmiotu w programie GSP, o ile jest to inna osoba) ma status FPPI w kontekście eksportu i importu Przedmiotu w programie GSP.  Upoważniasz firmę Pitney Bowes lub, według jej własnego uznania, jednego z jej dostawców usług do obsługi eksportu i odprawy celnej Przedmiotu w programie GSP.  W razie potrzeby upoważnienie będzie obejmowało żądanie wszelkich potrzebnych zezwoleń eksportowych, wymaganych na mocy amerykańskich przepisów eksportowych (15. Kodeks Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych, część 730 i  kolejne).  W ramach  transakcji eksportowej o ustalonych dyspozycjach wysyłkowych kupujący jest zobowiązany do zapewnienia, że jego zakup, eksport i import Przedmiotu w programie GSP jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.  Zakup i wyrażenie zgody na niniejsze Warunki na etapie realizacji transakcji są równoznaczne ze zgłoszeniem Sprzedawcy formalnego powiadomienia o przyjęciu przez kupującego odpowiedzialności za wysyłkę eksportową Przedmiotu w programie GSP zgodnie z regulacjami dotyczącymi transakcji eksportowej o ustalonych dyspozycjach wysyłkowych.  Bez ograniczania powyższego kupujący wyraża zgodę na: (i) zapewnienie zgodności z wszelkimi przepisami eksportowymi obowiązujących w USA, w tym m.in. zapisami ustawy Export Administration Act z 1979 r. z późn. zm. oraz postanowieniami amerykańskich przepisów eksportowych z późn. zm. (ii) poświadczenie, że wszystkie produkty i technologie nabywane przez kupującego i  wysyłane przez Sprzedawcę do firmy Pitney Bowes mogą jedynie być eksportowane, reeksportowane lub w jakikolwiek inny sposób przewożone bezpośrednio lub pośrednio zgodnie z ww. przepisami; (iii) zapewnienie, że nie będzie eksportował, reeksportował lub w jakikolwiek inny sposób wywoził bezpośrednio lub pośrednio, ani też żądał od firmy Pitney Bowes eksportu, reeksportu lub wywożenia w inny sposób produktów i technologii do jakiejkolwiek lokalizacji lub osoby, gdyby takie działanie było całkowicie lub częściowo niezgodne z prawem Stanów Zjednoczonych lub mogłoby być w jakikolwiek inny sposób zabronione na mocy rozporządzeń agencji lub instytucji rządowej Stanów Zjednoczonych; i (iv) natychmiastowe pisemne powiadomienie firm eBay i Pitney Bowes w sytuacji, gdy kupujący bądź jego podmiot powiązany są bądź zostaną umieszczeni na liście Denied Persons List oraz jeśli uprawnienia eksportowe kupującego bądź jego podmiotu powiązanego zostaną w inny sposób cofnięte, zawieszone lub unieważnione częściowo lub w całości przez jakąkolwiek agencję lub organ administracji państwowej USA. Ponadto, jako importer Przedmiotu w programie GSP, kupujący odpowiada za zapewnienie, że zakup, import, posiadanie lub korzystanie z Przedmiotu w programie GSP przez kupującego lub odbiorcę przedmiotu spełnia wszelkie wymogi prawne w kraju, do którego Przedmiot w programie GSP jest importowany.
   2. Pełnomocnictwo. Kupujący udziela firmie Pitney Bowes (oraz w niezbędnym zakresie jej zewnętrznym dostawcom usług) „Pełnomocnictwa” do podejmowania przez firmę Pitney Bowes i/lub jej dostawców usług w charakterze agenta (agentów) kupującego. Zgodnie z zapisami 15 CFR § 30.3 (b)(3), w przypadku transakcji eksportowej o ustalonych dyspozycjach wysyłkowych upoważniony agent może występować w charakterze „eksportera” na potrzeby kontroli eksportowej, zgodnie z postanowieniami 15 CFR 772.1 przepisów US Department of Commerce Export Administration Regulations („EAR”). Pełniąc rolę agenta firma Pitney Bowes będzie upoważniona do zatrudnienia w imieniu kupującego agentów celnych i/lub spedytorów do załatwiania wszelkich spraw związanych z cłem, eksportem i podatkami w stosownych instytucjach państwowych. Ponadto upoważniasz agentów celnych i /lub spedytorów wybranych przez firmę Pitney Bowes dokonywania, poświadczania, podpisywania, składania deklaracji i/lub składania przysięgi na wszelkich dokumentach dotyczących cła, wywozu, wypłat, deklaracji, certyfikatów, listów przewozowych i/lub innych dokumentów wymaganych przez prawo lub regulacje w związku z eksportem, importem i/lub transportem Przedmiotu w programie GSP, który jest wysyłany do Ciebie lub osoby przez Ciebie wskazanej z terenu Stanów Zjednoczonych do innego kraju.  Jednakże poniesiesz odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie amerykańskich przepisów eksportowych oraz importowych w kraju docelowym, za wyjątkiem naruszeń przepisów wynikających z podania nieprawidłowych informacji przez Sprzedawcę.
   3. Twoja rola jako USPPI (US Principal Party in Interest — osoba zainteresowana ze Stanów Zjednoczonych). Twój Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wysłanie Przedmiotu w programie GSP do placówki znajdującej się na terenie Stanów Zjednoczonych („Amerykańskiego centrum wysyłkowego”), gdzie zostanie ona przetworzona przez firmę Pitney Bowes pod kątem wysyłki międzynarodowej.  Twój Sprzedawca jest USPPI.  Transakcja eksportowa o ustalonych dyspozycjach wysyłkowych skutecznie przeniesie odpowiedzialność za eksport ze Sprzedawcy na Ciebie i Twojego agenta, jak opisano w niniejszych Zasadach.  Transakcja eksportowa o ustalonych dyspozycjach wysyłkowych podlega amerykańskim przepisom eksportowym (EAR) i wszystkie jej strony są zobowiązane do zachowania zgodności z EAR w najszerszym zakresie.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za informacje, które dostarcza na temat Przedmiotu w programie GSP. Sprzedawca wyraził zgodę na dostarczenie prawidłowych i kompletnych informacji o Przedmiocie w programie GSP oraz na terminowe udzielanie odpowiedzi na wszelkie prośby o podanie informacji, otrzymywane od firmy eBay i/lub Pitney Bowes.  Informacje te są wymagane w celu zachowania zgodności z amerykańskimi przepisami eksportowymi i celnymi.  
   4. Rola firmy Pitney Bowes jako Twojego spedytora. Kupując Przedmiot w programie GSP i akceptując niniejsze Warunki, upoważniasz firmę Pitney Bowes do pełnienia roli Twojego agenta w kontekście wysyłki i dostawy Przedmiotu w programie GSP. Jako Twój wyznaczony spedytor, firma Pitney Bowes będzie: (A) sporządzać klasyfikacje eksportowe i wypełniać dokumenty eksportowe, w tym m.in. przygotowywać i przekazywać wszelkie elektroniczne zgłoszenia wywozowe (Electronic Export Information) lub inne dokumenty i dane wymagane przez US Census Bureau, US Customs and Border Protection, Bureau of Industry and Security i/lub wszelkie inne amerykańskie organy administracji publicznej, (B) organizować import Przedmiotu w programie GSP, w tym m.in. przypisywać kody klasyfikacyjne Zharmonizowanego Systemu do każdego Przedmiotu w programie GSP oraz wypełniać zgłoszenia celne i inne wymagane przez urzędy celne w kraju, do którego Przedmiot w programie GSP jest importowany, (C) rozliczać i uiszczać wszelkie opłaty importowe i inne podatki należne w związku z importem Przedmiotu w programie GSP w Twoim imieniu, (D) zarządzać klasyfikacjami celnymi i negocjować z odpowiednimi władzami sprawy dotyczące klasyfikacji celnych, należnych opłat i/lub podatków; i (E) wykonywać wszelkie inne czynności  wymagane przez przepisy prawa lub inne regulacje w związku z eksportem, importem i/lub transportem jakichkolwiek Przedmiotów w programie GSP zakupionych przez Ciebie w celu wysyłki ze Stanów Zjednoczonych do dowolnego innego kraju. Sporządzanie klasyfikacji eksportowej i przypisywanie kodów klasyfikacyjnych Zharmonizowanego Systemu wymaga specjalistycznej wiedzy.  Kupujący zdaje się na wiedzę i kompetencje firmy Pitney Bowes w zakresie tych zadań i nie będzie kwestionował klasyfikacji eksportowych sporządzonych przez firmę Pitney Bowes w jego imieniu ani kodów klasyfikacyjnych Zharmonizowanego Systemu przypisanych przez Pitney Bowes.
  2. Program wysyłki międzynarodowej (Wielka Brytania).  W przypadku wszelkich transakcji dotyczących Przedmiotów w programie GSP zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii Usługi opisane powyżej będą świadczone przez firmę Pitney Bowes, jej podmioty stowarzyszone, zewnętrznych dostawców usług logistycznych, przewoźników, spedytorów, agentów celnych i/lub innych podwykonawców związanych umowami z firmą Pitney Bowes, lecz transakcja nie będzie traktowana jako transakcja eksportowa o ustalonych dyspozycjach wysyłkowych, a firma Pitney Bowes nie będzie pełniła roli Twojego spedytora, jak w przypadku Przedmiotów w programie GSP zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.  Zatem Twój Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za eksport Przedmiotu w programie GSP zgodnie z wszelkimi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.  Ty jako kupujący ponosisz odpowiedzialność za zachowanie zgodności transportu i importu Przedmiotu w programie GSP z wszelkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami obowiązującymi w kraju, do którego Przedmiot w programie GSP jest importowany.
   1. Twoja rola jako odbiorcy. Niniejszym zgadzasz się, że firma Pitney Bowes wyznaczy Ciebie (lub wskazanego przez Ciebie odbiorcę Przedmiotu w programie GSP) na „Odbiorcę” Przedmiotu w programie GSP lub, według własnego uznania, wyznaczy na „Odbiorcę” jednego ze swoich dostawców usług celem zrealizowania odprawy celnej Przedmiotu w programie GSP. Ma to zastosowanie głównie w przypadku Przedmiotów w programie GSP wysyłanych z Wielkiej Brytanii poza obszar Unii Europejskiej. Firma Pitney Bowes jest upoważniona do uznania Twojego kraju zamieszkania lub kraju zamieszkania wskazanego przez Ciebie „Odbiorcy” jako kraju, do którego jest eksportowany Przedmiot w programie GSP. Ponosisz odpowiedzialność za: (A) zapewnienie, że zakup i import Przedmiotu w programie GSP są zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami w kraju, do którego przedmiot jest importowany, (B) kompletne wypełnienie deklaracji celnych i wszelkich innych dokumentów wymaganych w kraju, do którego Przedmiot w programie GSP jest importowany; oraz (C) opłacenie wyliczonych opłat importowych i innych podatków związanych z importem Przedmiotu w programie GSP. Niniejszym udzielasz firmie Pitney Bowes (i jej zewnętrznym dostawcom usług) upoważnienia do działania w charakterze Twojego agenta (wraz ze zgodą na dalsze przekazanie tych uprawnień) oraz do zatrudniania agentów celnych i/lub spedytorów w celu załatwiania formalności celnych ze wszelkimi odpowiednimi władzami celnymi i skarbowymi w Twoim imieniu, w tym m.in. (a) składania deklaracji i/lub wypełniania w Twoim imieniu wszelkich dokumentów związanych z eksportem Przedmiotu w programie GSP z Wielkiej Brytanii i/lub importem takiego przedmiotu do kraju, do którego ma on zostać wwieziony (b) obsługi eksportu/importu Przedmiotu w programie GSP, przypisywania kodów klasyfikacyjnych Zharmonizowanego Systemu, innych oznakowań do każdego towaru, opłacania i wyliczania ceł i podatków w Twoim imieniu, a także do zarządzania całym procesem i kwestionowania w Twoim imieniu w odpowiednich organach administracji państwowej spraw związanych m.in. z klasyfikacją celną oraz należnymi opłatami celnymi i/lub podatkami.  Ponadto wyrażasz zgodę na upoważnienie przez firmę Pitney Bowes wskazanych przez siebie agentów celnych i/lub spedytorów do sporządzania, poświadczania, podpisywania, składania deklaracji i przyrzeczeń na dokumentach celnych, przywozowych, wycofaniach, certyfikatach, listach przewozowych i/lub wszelkich innych dokumentach wymaganych przez przepisy prawa w związku z eksportem i/lub importem i/lub transportem Przedmiotu w programie GSP, który jest wysyłany lub dostarczany Tobie bądź wskazanej przez Ciebie osobie celem wywozu z Wielkiej Brytanii do innego kraju.  Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że przypisanie kodów klasyfikacyjnych Zharmonizowanego Systemu wymaga specjalistycznej wiedzy, a także zdajesz się na kompetencje firmy Pitney Bowes i jej zewnętrznych dostawców usług w zakresie wykonywania tych czynności i nie będziesz kwestionować kodów klasyfikacyjnych Zharmonizowanego Systemu przypisanych towarom przez firmę Pitney Bowes i jej zewnętrznych dostawców usług.
   2. Rola Twojego Sprzedawcy jako eksportera.  Twój Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wysyłkę Przedmiotu w programie GSP do placówki znajdującej się na terenie Wielkiej Brytanii („Centrum wysyłkowego w Wielkiej Brytanii”). Pitney Bowes wyznaczy Sprzedawcę na Eksportera zakupionego przez Ciebie Przedmiotu w programie GSP lub, według własnego uznania, wyznaczy siebie bądź jednego ze swoich dostawców usług na Eksportera w zastępstwie Sprzedawcy celem dokonania odprawy celnej Przedmiotu w programie GSP w związku z jego dostarczeniem do Centrum wysyłkowego w Wielkiej Brytanii. Ma to zastosowanie głównie w przypadku Przedmiotów w programie GSP wysyłanych z Wielkiej Brytanii poza obszar Unii Europejskiej.  W maksymalnym dozwolonym zakresie Sprzedawca upoważnia firmę Pitney Bowes (oraz, w maksymalnym koniecznym zakresie upoważnia jej zewnętrznych dostawców usług) do działania w charakterze agenta Sprzedawcy w kontekście zatrudniania agentów celnych i/lub spedytorów na potrzeby załatwiania formalności celnych ze wszystkimi organami celnymi i skarbowymi w imieniu Sprzedawcy, w tym m.in. do sporządzania klasyfikacji deklaracji celnych i kwestionowania postanowień ww. władz dotyczących klasyfikacji celnych, należnych ceł i/lub podatków, a także wykonywania wszelkich innych czynności wymaganych przez prawo w związku z eksportem i/lub wywozem Przedmiotu w programie GSP z Wielkiej Brytanii do innego kraju.
   3. Organy administracji państwowej, a także upoważnienia i zgody wydane przez Ciebie w części 3 będą miały również zastosowanie, gdy firma eBay lub Pitney Bowes skorzysta na mocy postanowień części 11. z prawa do zwrotu Przedmiotu w programie GSP do Sprzedawcy, pod warunkiem że firma Pitney Bowes może wyznaczyć Ciebie lub Sprzedawcę na importera dóbr. Firma Pitney Bowes nie jest zobowiązana do ubiegania się o zwrot podatków akcyzowych opłaconych w imieniu Twoim lub Sprzedawcy.
  3. Deklaracje. Wszelkie deklaracje celne są sporządzane przez firmę Pitney Bowes dla Twojej korzyści i w charakterze Twojego bezpośredniego agenta lub, w przypadku przedmiotów znajdujących się w Wielkiej Brytanii, dla korzyści  Sprzedawcy i w charakterze jego bezpośredniego agenta, a Ty będziesz „osobą zgłaszającą” na potrzeby wszelkich deklaracji celnych dotyczących importu.  Kupujący jako osoba zgłaszająca będziesz prawnie uznany za importera i odpowiedzialny za prawidłowość podanych informacji.
  4. Relacje między firmami eBay i Pitney Bowes. eBay Inc. i eBay (UK) Limited („eBay”) oraz Pitney Bowes są niezależnymi kontrahentami, którzy podpisali umowę na świadczenie Usług użytkownikom serwisu eBay.  Firma eBay nie świadczy i nie ponosi odpowiedzialności za Usługi świadczone przez firmę Pitney Bowes.  Firma Pitney Bowes nie należy, ani w żaden sposób nie jest zależna od eBay. 
  5. Brak agencji. Niniejsze Zasady nie tworzą ani nie mają na celu tworzenia relacji o charakterze agencji, partnerstwa, spółki joint venture, pracodawca-pracownik lub franczyzodawca-franczyzobiorca między Tobą a firmą eBay (ani między Tobą a firmą Pitney Bowes, za wyjątkiem ograniczonego zakresu wyszczególnionego w Części 3(a)(iv) oraz 3(b)(i)).  Użytkownik nie chce, aby firmy eBay i Pitney Bowes (bądź jakiekolwiek ich podmioty stowarzyszone, podwykonawcy i inni dostawcy usług) wykonywały zadania, a firmy te nie są zobowiązane jako agencje do wykonywania zadań w zakresie odbierania jakiejkolwiek poczty krajowej lub zagranicznej w imieniu użytkownika.
 4. Poufność danych. Gromadzenie przez firmę eBay danych osobowych w związku z Programem podlega Oświadczeniu o prywatności, które reguluje korzystanie z witryny www.eBay.pl lub innej międzynarodowej witryny eBay. Jednakże, aby firma Pitney Bowes mogła świadczyć użytkownikowi Usługi w ramach Programu, musi ona gromadzić pewne dane osobowe poza informacjami o zamówieniu, w tym imię i nazwisko, identyfikator użytkownika, adres, numer telefonu i, w niektórych krajach,  krajowe numery identyfikacyjne (np. informacje zawarte w paszporcie w przypadku Rosji) oraz/lub numery identyfikacji podatkowej (np. informacje o rejestracji podatkowej w przypadku osób prywatnych w Brazylii). Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowość tych danych i poświadcza, że jest uprawniony do podania takich informacji na potrzeby dostarczenia Przedmiotu w programie GSP do odbiorcy. Akceptując niniejsze Warunki użytkownik zleca firmie eBay dostarczenie tych danych osobowych i informacji o zamówieniu firmie Pitney Bowes w imieniu użytkownika celem umożliwienia firmie Pitney Bowes świadczenia Usług żądanych w ramach Programu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Pitney Bowes może ujawnić te dane, bez względu na formę ich pozyskania, swoim podmiotom stowarzyszonym, dostawcom usług i innym osobom trzecim (takim jak instytucje skarbowe i celne) na potrzeby świadczenia Usług żądanych w ramach Programu (np. podając imię i nazwisko oraz adres użytkownika agentom celnym i przewoźnikom, tak aby mogli w jego imieniu dokonać formalności celnych i dostarczyć zamówienie do odbiorcy).  Firma Pitney Bowes, jej podmioty stowarzyszone i/lub dostawcy usług mogą bezpośrednio kontaktować się z użytkownikiem w celu gromadzenia lub weryfikacji określonych danych osobowych użytkownika i/lub informacji o zamówieniu. Dane osobowe użytkownika i informacje o zamówieniu będą gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez firmę Pitney Bowes wyłącznie na potrzeby świadczenia Usług zgodnie z polityką prywatności firmy Pitney Bowes, która jest dostępna tutaj w przypadku zakupu przedmiotów znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych, oraz tutaj w przypadku zakupu przedmiotów znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii, z zastrzeżeniem, że firma Pitney Bowes nie będzie dostarczać, wypożyczać, sprzedawać, ani w żaden inny sposób udostępniać powyższych informacji do celów marketingowych. Firma eBay nie kontroluje polityki prywatności firmy Pitney Bowes, jej podmiotów stowarzyszonych i dostawców usług, a użytkownik podlega zasadom zachowania prywatności ww. podmiotów, gdy taka sytuacja ma zastosowanie.  Użytkownicy mieszkający w Brazylii, którzy dostarczyli swoje dane identyfikacyjne podatnika (np. informacje o rejestracji podatkowej w przypadku osób prywatnych w Brazylii) firmie PayPal upoważniają firmę PayPal świadczącą im usługi do podania tych informacji firmie eBay na jej żądanie.
 5. Usługi opcjonalne. Korzystanie z usług oferowanych użytkownikom przez firmę Pitney Bowes jest całkowicie dobrowolne. Jednakże do zakupu Przedmiotu w programie GSP konieczne jest zaakceptowanie niniejszych Warunków. W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze Warunki nie może dokonać zakupu Przedmiotu w programie GSP. Może natomiast kupować przedmioty nieobjęte Programem wysyłki międzynarodowej.
 6. Kryteria dopuszczalności.
  1. Dostępność przedmiotów w Programie. Nie wszystkie aukcje w serwisie eBay są uprawnione do objęcia Programem GSP. Firma eBay zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań kwalifikacyjnych dotyczących Przedmiotów w programie GSP w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, w tym do nałożenia limitów dotyczących liczby sztuk, typu, kategorii i/lub wartości przedmiotów i/lub transakcji. Użytkownik wyraża zgodę na niekupowanie jakichkolwiek niekwalifikujących się przedmiotów w ramach Programu GSP. Więcej informacji o przedmiotach niekwalifikujących się można znaleźć tutaj.  Użytkownik zgadza się, że w przypadku stwierdzenia braku kwalifikacji przedmiotu do udziału w Programie GSP firma Pitney Bowes nie poniesie odpowiedzialności i będzie miała prawo, według własnego uznania oraz w preferowany przez siebie sposób, do wyrzucenia lub likwidacji niekwalifikującego się przedmiotu, w tym do (A) zwrotu przedmiotu Sprzedawcy, (B) przekazania przedmiotu stosownym władzom lub (C) zniszczenia przedmiotu. Firma Pitney Bowes jest upoważniona do otwarcia i sprawdzenia każdego Przedmiotu w programie GSP bez powiadomienia.
  2. Dostępność w zależności od kraju. Program GSP nie gwarantuje wysyłki przedmiotów do wszystkich krajów. Firma eBay zastrzega sobie prawo do ograniczania liczby krajów objętych Programem GSP w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. Kraje objęte obecnie Programem GSP są wymienione tutaj.
  3. Korzystanie w celach niekomercyjnych Wszystkie przedmioty zakupione w ramach Programu GSP muszą być przeznaczone do celów prywatnych lub konsumpcyjnych wskazanego odbiorcy i nie mogą podlegać komercyjnej odsprzedaży. Ponadto w przypadku użytkowników zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej (w kraju innym niż Wielka Brytania), importujących Przedmioty w programie GSP ze Stanów Zjednoczonych, przedmioty zakupione w Programie muszą być przeznaczone do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W Unii Europejskiej Kupujący nie może odzyskać podatku VAT od importu dóbr zakupionych do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 7. Płatności i opłaty w programie.
  1. Akceptowana forma płatności. Opłaty w programie i płatności za Przedmioty w programie GSP muszą być realizowane za pośrednictwem systemu PayPal. Do objęcia Programem GSP mogą być zakwalifikowane wyłącznie aukcje oferujące płatności w systemie PayPal. Korzystanie z systemu PayPal podlega zapisom zawartym w Umowie z użytkownikiem systemu PayPal oraz Zasadom zachowania prywatności w systemie PayPal regulującym relacje między użytkownikiem a podmiotem PayPal świadczącym usługi, w tym wszelkie opłaty w systemie PayPal opisane w Umowie z użytkownikiem systemu PayPal.
  2. Opłaty w programie. Cena widoczny dla użytkownika podczas realizacji transakcji uwzględnia wszelkie opłaty wysyłkowe i importowe związane ze świadczeniem Usług („Opłaty w programie”). Więcej informacji o Opłatach w programie można znaleźć tutaj.
  3.  Dzielenie płatności. PayPal podzieli kwotę uiszczoną przez użytkownika za Przedmiot w programie GSP oraz w ramach Opłat w programie GSP między Sprzedawcę i firmę Pitney Bowes w następujący sposób (jak wyszczególniono na stronach Szczegóły zamówienia i na stronie Opis konta w systemie PayPal: 
   1. Płatność na rzecz Sprzedawcy: PayPal przekaże na konto PayPal Sprzedawcy równowartość ceny Przedmiotu w programie GSP oraz kwotę (o ile dotyczy) pobraną przez Sprzedawcę za wysłanie przedmiotu odpowiednio  do Centrum wysyłkowego w Stanach zjednoczonych lub w Wielkiej Brytanii. 
   2. Płatność na rzecz firmy Pitney Bowes: PayPal przekaże saldo płatności użytkownika na konto PayPal firmy Pitney Bowes (oznaczonej jako Pitney Bowes Inc. lub Pitney Bowes Global Ecommerce UK Limited). 
  4. Cofnięcia płatności. Jeżeli eBay, Pitney Bowes, lub dostawca usług firmy Pitney Bowes stwierdzi po dokonaniu przez Kupującego zakupu Przedmiotu w programie GSP, że przedmiot ten nie kwalifikuje się do objęcia Programem lub z dowolnego powodu nie może zostać dostarczony do odbiorcy, firma eBay i jej podmioty stowarzyszone będą miały prawo do anulowania zakupu i zatrzymania przetwarzania i/lub wysyłki Przedmiotu w programie GSP oraz, w ramach wykonywania tych praw, do cofnięcia płatności PayPal wniesionej przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy i firmy Pitney Bowes, a także zakwalifikowania Przedmiotu w programie GSP jako niemożliwego do dostarczenia.
  5. Wyłączenia. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty celne, podatki, opłaty dodatkowe, grzywny, kary i inne opłaty, które mogą zostać nałożone na Kupującego przez organy celne lub skarbowe po pomyślnym dokonaniu wszelkich formalności celnych i dostarczeniu Przedmiotu w programie GSP (lub udostępnieniu odbioru takiego przedmiotu) na adres wskazany przez Kupującego lub do placówki znajdującej się w jego pobliżu, wskazanej przez Pitney Bowes.
 8. Ryzyko utraty. Zgodnie z umową zawartą między Kupującym a Sprzedawcą ryzyko zagubienia lub uszkodzenia Przedmiotu w programie GSP leży po stronie Sprzedawcy do momentu dostarczenia towaru do Centrum wysyłkowego w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych, albo zwrotu towaru do Sprzedawcy przez firmę Pitney Bowes z Centrum wysyłkowego w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Zgodnie z umową zawartą między Kupującym a firmą Pitney Bowes ryzyko zagubienia lub uszkodzenia Przedmiotu w programie GSP przechodzi z firmy Pitney Bowes i/lub jej zewnętrznych dostawców usług w zakresie przetwarzania przesyłek na Kupującego z chwilą, gdy Przedmiot w programie GSP opuszcza Centrum wysyłkowe w Stanach Zjednoczonych bądź Wielkiej Brytanii i jest przeznaczony do eksportu. 
 9. Przeniesienie tytułu własności. Przedmiot w programie GSP należy do Sprzedawcy do chwili dostarczenia towaru do Kupującego lub osoby wskazanej przez Kupującego. W momencie dostarczenia przedmiotu staje się on własnością Kupującego bądź wskazanej przez niego osoby.  W żadnym momencie Przedmiot w programie GSP nie stanowi własności  firmy eBay (ani jej podmiotów stowarzyszonych), Pitney Bowes (ani jej podmiotów stowarzyszonych), zewnętrznych dostawców usług logistycznych, przewoźników, spedytorów, agentów celnych ani innych podwykonawców związanych kontraktami z firmą Pitney Bowes.
 10. Brak płatności za przedmiot i błędy płatności. Zakup Przedmiotu w programie GSP podlega zasadom serwisu eBay dotyczącym braku płatności za przedmiot.  Firma eBay zastrzega sobie prawo do pobrania, z wykorzystaniem dowolnych metod według własnego uznania, wszelkich nieuregulowanych opłat przekazanych przez eBay Sprzedawcy i/lub firmie Pitney Bowes w związku brakiem płatności za przedmiot lub niepowodzeniem transakcji płatniczej.
 11. Przedmioty zagubione, zniszczone lub niemożliwe do dostarczenia; Wymagany prawidłowy adres wysyłkowy.  Jeśli zakupiony Przedmiot w programie GSP nie zostanie dostarczony na adres wysyłkowy wskazany przez Kupującego lub do centrum odbioru w pobliżu tego miejsca, określonego przez przewoźnika, ulegnie zniszczeniu bądź okaże się niezgodny z opisem, wówczas zakup może zostać objęty Programem ochrony zakupów w systemie PayPal. Więcej informacji na temat Ochrony zakupów w systemie PayPal można znaleźć tutaj. Adres wysyłkowy określony przez Kupującego musi być kompletny, prawidłowy oraz znajdować się w kraju objętym Programem. Nie można podać adresu skrzynki pocztowej (P.O. Box), poczty wojskowej (APO) ani  poczty marynarki (FPO). Firmy eBay i Pitney Bowes nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i mają, według własnego uznania oraz w sposób, który uznają za stosowny, prawo do zniszczenia lub likwidacji Przedmiotów w programie GSP, które uznają za niemożliwe do dostarczenia z dowolnego powodu. Jeżeli firmy eBay lub Pitney Bowes stwierdzą, ze Przedmiot w programie GSP jest niemożliwy do dostarczenia i podejmą decyzję o jego zniszczeniu lub likwidacji, tytuł własności Przedmiotu w programie GSP zostaje przeniesiony automatycznie ze Sprzedawcy na firmę eBay i/lub podmiot zewnętrzny wskazany przez eBay lub Pitney Bowes (eBay i Pitney Bowes mają prawo wyboru w tej kwestii) bez opłat i wynagrodzenia po stronie firm eBay, Pitney Bowes i/lub jakichkolwiek stron trzecich wskazanych przez eBay/Pitney Bowes, a eBay i Pitney Bowes i/lub jakakolwiek osoba trzecia wskazana przez te firmy mają prawo do zachowania wszelkich wpływów (o ile będą) z tytułu rozporządzania Przedmiotem w programie GSP bądź jego likwidacji. Ponadto eBay lub Pitney Bowes mają prawo do podjęcia decyzji o zwrocie Przedmiotu w programie GSP do Sprzedawcy, jeżeli uznają towar za niemożliwy do dostarczenia. eBay nie ponosi odpowiedzialności na mocy Programu ochrony zakupów w systemie PayPal, jeżeli stwierdzi, że Przedmiot w programie GSP jest niemożliwy do dostarczenia na adres wskazany przez Kupującego lub do miejsca znajdującego się w pobliżu, wskazanego przez przewoźnika, z dowolnych względów, w tym z powodu podania nieprawidłowego, niekompletnego lub niedostępnego adresu wysyłkowego. Ponadto niektórzy przewoźnicy zewnętrzni mogą wymagać obecności Odbiorcy wskazanego podczas zakupu Przedmiotu w programie GSP. Jeżeli konieczny jest odbiór osobisty, Kupujący ponosi odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez wskazaną osobę i obecność tej osoby w ustalonej lokalizacji. 
 12. Zwroty międzynarodoweZakup Przedmiotu w programie GSP będzie podlegał zasadom zwrotów określonym przez Sprzedawcę w opisie aukcji Przedmiotu w programie GSP. W przypadku Przedmiotów w programie GSP zwracanych do Sprzedawcy Kupującemu nie przysługują ani nie otrzyma żadnych zwrotów Opłat w programie poniesionych na rzecz firmy Pitney Bowes, a firma Pitney Bowes nie poniesie odpowiedzialności za zwrot Przedmiotu w programie GSP do Sprzedawcy. Zgodnie z lokalnymi przepisami mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa.
 13. Zastrzeżenia. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ PITNEY BOWES, NIEZALEŻNEGO KONTRAHENTA, ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW USŁUG. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM FIRMA EBAY WYRAŹNIE WYŁĄCZA, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH WPROST, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH I JAKICHKOLWIEK INNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI RĘKOJMIE CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI TERMINOWOŚCI, DZIAŁANIA, DOKŁADNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG. PONADTO EBAY I PITNEY BOWES WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH WPROST, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH I JAKICHKOLWIEK INNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DO PROGRAMU GSP I/LUB JAKICHKOLWIEK ZAKUPIONYCH PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE GSP, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI RĘKOJMIE CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI TERMINOWOŚCI, DZIAŁANIA, DOKŁADNOŚCI I JAKOŚCI PROGRAMU GSP I/LUB PRZEDMIOTÓW KUPOWANYCH W RAMACH PROGRAMU GSP. EBAY ANI PITNEY BOWES NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZAKŁÓCENIA LUB OPÓŹNIENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PROGRAMU GSP I/LUB USŁUG, JAK RÓWNIEŻ WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIA, STRATY LUB SZKODY DOWOLNEJ NATURY WYNIKAJĄCE Z TAKICH ZAKŁÓCEŃ I OPÓŹNIEŃ. EBAY ANI PITNEY BOWES NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WSZELKICH OPŁAT W PROGRAMIE PODANE PRZEZ PITNEY BOWES. EBAY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD DOWOLNEJ NATURY POWSTAŁYCH NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ EBAY FIRMIE PITNEY BOWES NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG ŻĄDANYCH PRZEZ KLIENTA W RAMACH PROGRAMU GSP.
 14. Ograniczenie odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA EBAY, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, SPÓŁKI TYPU JOINT VENTURE, PRACOWNICY, KADRA KIEROWNICZA, UDZIAŁOWCY I PRZEDSTAWICIELE, JAK RÓWNIEŻ FIRMA PITNEY BOWES JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, SPÓŁKI TYPU JOINT VENTURE, PRACOWNICY, KADRA KIEROWNICZA, UDZIAŁOWCY I PRZEDSTAWICIELE, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH WŁĄCZAJĄC W TO SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE POWSTAŁE W WYNIKU NINIEJSZEJ UMOWY, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY POWSTAŁY Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ CZY DELIKTOWEJ (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA), USTAWY LUB INNEJ PRAWNEJ PODSTAWY, WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, KORZYSTANIA, NIEPRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA LUB POLEGANIA NA PROGRAMIE GSP, USŁUGACH, ZAKUPIONYCH PRZEDMIOTACH W PROGRAMIE GSP, OPŁATACH W PROGRAMIE PODANYCH PRZEZ PITNEY BOWES, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PROGRAMU GSP I/LUB USŁUG, A TAKŻE DOSTĘPNOŚCI PROGRAMU GSP I/LUB USŁUG ORAZ/LUB ZAKŁÓCEŃ, ZAWIESZEŃ I WYŁĄCZENIA PROGRAMU GSP I/LUB USŁUG, W SKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE, NAWET W PRZYPADKU POWIADOMIENIA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I MIMO NIEDOSTOSOWANIA SIĘ DO ZASADNICZYCH WYMOGÓW OGRANICZONYCH CZYNNOŚCI NAPRAWCZYCH. NIEZALEŻNIE OD ZAPISÓW ZAWARTYCH W POPRZEDNIM ZDANIU, JEŻELI EBAY, PITNEY BOWES LUB ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE, SPÓŁKI TYPU JOINT VENTURE, PRACOWNICY, KADRA KIEROWNICZA, UDZIAŁOWCY I PRZEDSTAWICIELE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ JEST OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z SUM: (A) KWOTY NALEŻNEJ NA PODSTAWIE OCHRONY ZAKUPÓW W SYSTEMIE PAYPAL DO PEŁNEJ CENY KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ PRZEDMIOTU (WRAZ Z KOSZTAMI WYSYŁKI I IMPORTOWYMI UREGULOWANYMI NA ETAPIE REALIZACJI TRANSAKCJI) LUB (B) 100 USD. ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRM (ODPOWIEDNIO) EBAY I PITNEY BOWES Z TYTUŁU ICH DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ ZNAMIONA OSZUSTWA, ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBAŃ WW. FIRM, ICH PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI, A TAKŻE Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO ZOBOWIĄZANIA, KTÓRE NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE PRZEZ PRAWO.
 15. Odszkodowania. Użytkownik zobowiązuje się wypłacić stosowne odszkodowanie lub zwrócić poniesione koszty oraz chronić firmę eBay, Pitney Bowes, a także ich pracowników, członków kierownictwa i zarządu, akcjonariuszy, agentów i przedstawicieli przed odpowiedzialnością, odszkodowaniami, kosztami i/lub wydatkami, włącznie z honorariami prawników i ekspertów, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z korzystania przez użytkownika z Programu GSP, Usług, eksportu jakichkolwiek Przedmiotów w programie GSP, jakichkolwiek naruszeń niniejszych Warunków, zasad obowiązujących w serwisie eBay, obowiązujących przepisów lub praw osób trzecich.
 16. Różne. O ile nie postanowiono inaczej, niniejsze Warunki określają całość porozumienia między użytkownikiem a firmą eBay oraz między użytkownikiem a firmą Pitney Bowes odnośnie ich przedmiotu. Niewykonanie przez eBay lub Pitney Bowes dowolnego prawa lub postanowienia określonego niniejszymi Warunkami nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną w całości lub w części, ważność lub wykonalność innych punktów niniejszych Warunków nie będzie naruszana.
 17. Aktualizacje i wyłączenie programu. eBay ma prawo, lecz nie obowiązek, do zmieniania, modyfikowania, zastępowania, zawieszania i trwałego wycofania Programu GSP, nazwy GSP oraz jakichkolwiek Usług i funkcji dostępnych w ramach Programu GSP, a także rezygnacji ze współpracy z zewnętrznymi dostawcami Usług w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez powiadomienia użytkownika.
 18. Dostępne środki odwoławcze. Nie ograniczając innych środków zaradczych, w tym opisanych m.in. w Zasadach serwisu eBay, eBay może w dowolnym momencie i bez powiadomienia ograniczyć, wycofać, zablokować, zawiesić i uniemożliwić sprzedaż Przedmiotu w programie GSP w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków, zasad obowiązujących w serwisie eBay bądź jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa.
 19. Warunki. Niniejsze Warunki mogą od czasu do czasu ulegać zmianom, lecz pozostaną w mocy przez okres sześćdziesięciu (60) dni od doręczenia Przedmiotu w programie GSP na adres wysyłkowy wskazany przez Kupującego.
 20. Skutki rozwiązania. Po wygaśnięciu niniejszych Warunków, następujące ich części pozostaną w mocy: „Role stron”, „Prywatność danych”, „Opłaty i płatności w programie”, „Przedmioty zagubione, zniszczone lub niemożliwe do dostarczenia; Wymagany prawidłowy adres dostawy”, „Zwroty międzynarodowe”,  “Zastrzeżenia”, „Odszkodowania”, „Różne”, „Ograniczenie odpowiedzialności” i „Warunki”
 21. Zmiany. eBay może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków, w tym dotyczące obowiązujących opłat, poprzez publikację zaktualizowanych Warunków w swojej witrynie. O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie zaktualizowane Warunki zaczynają obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu w witrynie eBay.